Vharoma 8:1-39

8  Huno vha re na vhuthihi na Kristo Yesu a vha na mulandu.  Ngauri mulayo wa wonoyo muya une wa ṋea vhutshilo nga u vha na vhuthihi na Kristo Yesu wo ni vhofholola kha mulayo wa tshivhi na lufu.  Nga nṱhani ha u sa fhelela ha muthu, Mulayo a wo ngo tevhelwa nga vhuḓalo, nahone wo vha u sa ḓo tshidza vhathu nga vhuḓalo, zwe mulayo wa kundwa u zwi ita, Mudzimu o zwi ita a tshi shumisa Murwa wawe we a vha e kha tshivhumbeo tsha ṋama i re na tshivhi hu u itela tshone tshivhi, uri a vhone tshivhi mulandu e ṋamani,  uri zwine Mulayo wa zwi ṱoḓa zwo lugaho zwi ḓadzee kha riṋe vhane ri si tshimbile nga lwa ṋama, fhedzi vhane ra tshimbila nga lwa muya.  Ngauri vhane vha tshimbila u tendelana na ṋama vha humbula zwithu zwa ṋama, fhedzi vhane vha tendelana na muya vha humbula zwithu zwa muya.  U humbula nga zwithu zwa ṋama zwi amba lufu, fhedzi u humbula nga ha zwithu zwa muya zwi amba vhutshilo na mulalo;  ngauri u humbula nga zwa ṋama zwi amba u vha swina ḽa Mudzimu, ngauri ṋama a i ḓiṱukufhadzi kha mulayo wa Mudzimu, nahone a i zwi koni na luthihi.  Ngauralo, vhane vha tendelana na ṋama vha nga si takadze Mudzimu.  Naho zwo ralo, arali muya wa Mudzimu u kha inwi zwa vhukuma a ni nga ḓo tendelana na ṋama, fhedzi ni ḓo tendelana na muya. Arali muthu a si na muya wa Kristo, onoyo muthu a si wa Kristo. 10  Fhedzi arali ni na vhuthihi na Kristo, muvhili wo fa nga mulandu wa tshivhi, fhedzi muya u a tshila nga nṱhani ha u luga. 11  Arali muya wa o vusaho Yesu vhafuni u hone kha inwi, o vusaho Kristo Yesu vhafuni u ḓo ita uri mivhili yaṋu i faho i tshile nga muya wawe une wa vha hone kha inwi. 12  Vhahashu, hu na zwiṅwe zwithu zwine ra kombetshedzea u zwi ita, fhedzi a ri kombetshedzei u ita zwine ṋama ya emula zwone; 13  arali ni tshi ita zwine zwa tendelana na ṋama, ni ḓo fa; fhedzi arali ni tshi vhulaha mishumo ya muvhili nga muya, ni ḓo tshila. 14  Ngauri vhoṱhe vhane vha livhiswa nga muya wa Mudzimu ndi vharwa vha Mudzimu. 15  Ngauralo, a no ngo ṱanganedza muya wa uri ni vhe vhalanda u itaho uri ni dovhe ni ofhe, fhedzi no ṱanganedza muya wa uri ni vhe vhana vhawe nahone wonoyo muya u ita uri ri vhidzelele ri ri: “Aba,* Khotsi!” 16  Muya wone uṋe u a ṱanziela u tshi ima na muya washu uri ri vhana vha Mudzimu. 17  Arali ri vhana, ri maḽaifa a Mudzimu, vhane ifa ra ḽa roṱhe na Kristo, tenda ri tshi tambula nae, ri ḓo ṋewa vhugala nae. 18  Nga nṱhani ha zwenezwo, ndi humbula uri maṱhupho a tshino tshifhinga ha vhambedzwi na vhugala vhune ra ḓo dzumbululelwa hone. 19  Ngauri zwivhumbwa zwo lavhelela nga maṱo matswuku u dzumbululwa ha vharwa vha Mudzimu. 20  Zwivhumbwa zwoṱhe zwo kumedzwa kha mahandana, hu si nga u funa hazwo, fhedzi nga u funa ha Mudzimu uri ri vhe na fulufhelo 21  ngauri zwivhumbwa zwi ḓo vhofhololwa vhupulini ha u sina nahone zwa ṋewa vhugala ha vhana vha Mudzimu vho vhofholowaho. 22  Ngauri ri a zwi ḓivha uri zwivhumbwa zwoṱhe zwi kha ḓi gomela nahone zwoṱhe zwi kha ḓi pfa vhuṱungu u swika zwino. 23  A si zwivhumbwa fhedzi zwine zwa khou gomela, na riṋe vhane ra vha na zwiranzhe, zwine zwa vha zwa muya, ri khou gomela ro lavhelela ḓuvha ḽine ra ḓo itwa vhana vhawe, na u vhofhololwa ha mivhili yashu nga tshirengululi. 24  Ngauri ro tshidzwa nga ḽeneḽi fulufhelo; fhedzi fulufhelo ḽine ḽa vhonwa a si fulufhelo, ngauri musi muthu a tshi vhona tshithu, naa u kha ḓi fanela u fulufhela uri tshi kha ḓi ḓa? 25  Fhedzi arali ri tshi fulufhela tshithu tshine ra sa athu tshi vhona, ri dzula ro tshi lavhelela ri tshi khou konḓelela. 26  Zwiṅwe hafhu, nga nṱhani ha vhushayanungo hashu, nga zwiṅwe zwifhinga zwi a itea uri ri rabele, fhedzi ri si ḓivhe zwine ra fanela u zwi amba uri ri sumbedze maḓipfele ashu, ri wana thuso nga maanḓa a Mudzimu. 27  Naho zwo ralo, ane a ṱolisisa mbilu u a ḓivha zwine muya wa vha zwone, ngauri u humbelela vhakhethwa u ya nga zwine Mudzimu a zwi funa. 28  Ri a zwi ḓivha uri Mudzimu u ita uri mishumo yawe i shumisane a tshi itela vhane vha mu funa, vhenevho ndi vhe vha vhidzwa u ya nga ndivho yawe; 29  ngauri vhe a vha ḓivha hu tshee nga phanḓa o dzula o vha nanga uri vha fane na Murwa wawe, uri a vhe tanzhe kha vharathu vhanzhi. 30  Zwiṅwe hafhu, vhenevho vhe a dzula o vha nanga o dovha a vha vhidza; na vhe a vha vhidza ndi vhone vhe a vha dzhia vho luga. Mafheleloni vhe a ri vho luga ndi vhone vhe a vha ṋea vhugala. 31  Zwino ri ḓo ri mini nga ha enea mafhungo? Arali Mudzimu a tshi ima na riṋe, ndi nnyi ane a ḓo lwa na riṋe? 32  Arali a songo thivhela Murwa wawe uri a si tambule, ngeno o mu ṋekedza a tshi itela riṋe roṱhe, a nga kundwa hani u ri ṋea zwiṅwe zwithu zwoṱhe nga vhuthu? 33  Ndi nnyi ane a ḓo hwelela vhanangiwa vha Mudzimu? Mudzimu ndi ene o ambaho uri vho luga. 34  Ndi nnyi ane a ḓo vha vhona mulandu? Kristo Yesu ndi ene o faho, ndi ene we a vuswa vhafuni, ane a vha kha tshanḓa tsha u ḽa tsha Mudzimu, ane a dovha a ri imelela. 35  Ndi nnyi ane a ḓo ri fhandekanya na lufuno lwa Kristo? Naa hu nga vha vhuṱungu, mutsiko, u tovholwa, nḓala, tsiku, khombo kana banga? 36  Samusi ho ṅwalwa ha pfi: “Ri vhulahwa ḓuvha ḽoṱhe nga nṱhani hau, ri dzhiiwa sa nngu dzine dza khou ya u ṱhavhiwa.” 37  Zwo fhambanaho na zwenezwo, ri a kunda kha zwithu zwoṱhe nga nṱhani ha we a ri funa. 38  Ngauri ndi a tenda uri lufu, vhutshilo, vharuṅwa, mivhuso, zwithu zwa zwino na zwa tshifhinga tshi ḓaho kana maanḓa 39  vhulapfu, vhudzivha kana tsiko naho i ifhio zwi nga si kone u ri fhandekanya na lufuno lwa Mudzimu lu re kha Kristo Yesu Murena washu.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Sedzani ṱhaluso i re magumoni a siaṱari kha Marko 14:36.