Vharoma 12:1-21

12  Vhahashu, ndi a ni kwengweledza nga khathutshelo ya Mudzimu, uri ni ṋekedze mivhili yaṋu sa tshiṱhavhelo tshi tshilaho, tshikhethwa, tshi ṱanganedzeaho kha Mudzimu, ni ite tshumelo khethwa ni tshi shumisa maanḓa aṋu a u humbula.  Ni songo edzisa nḓila dza ano maitele a zwithu, shandulani nḓila ine na humbula ngayo, uri ni kone u ṱalukanya zwine Mudzimu a zwi funa, zwine zwa vha zwavhuḓi, zwo fhelelaho na zwine zwa mu takadza.  Nga nṱhani ha vhuthu vhuhulu he nda sumbedzwa hone, ndi ni vhudza noṱhe uri ni songo humbula uri ni khwine u fhira zwine na vha zwone; fhedzi ni vhe na muhumbulo wo tshaho, muṅwe na muṅwe a tshi tevhedza lutendo lwe a ṋewa lwone nga Mudzimu.  Vhunga kha muvhili muthihi ri na miraḓo minzhi, fhedzi miraḓo yeneyo yoṱhe i sa shumi mishumo i fanaho,  naho ri vhanzhi, ri muvhili muthihi nga Kristo, ngauri muṅwe ndi muraḓo wa muṅwe, yoṱhe i a shumisana.  Samusi ri na zwifhiwa zwi sa fani u ya nga vhuthu vhuhulu he ra sumbedzwa hone, arali hu u porofita, kha ri porofite u ya nga lutendo lwe ra ṋewa lwone;  kana arali hu vhuḓinḓa, kha ri bvele phanḓa ri tshi ita honovhu vhuḓinḓa; kana ane a gudisa, kha bvele phanḓa a tshi gudisa;  kana ane a khuthadza, kha bvele phanḓa a tshi khuthadza; ane a ṋea, kha zwi ite nga mafunda; ane a ranga phanḓa, kha zwi ite nga u fhisea; ane a khathutshela, kha zwi ite o takala.  Lufuno lwaṋu lu songo vha lwa muhoyo. Nengwani vhuvhi, ni nambatele zwivhuya. 10  Ni funane sa vharathu na vhakomana zwi tshi bva mbiluni. Kha u hulisa muṅwe ni vhe wa u thoma. 11  Ni fhisee, ni songo vha vhabva. Ni tendele muya mukhethwa u tshi ni ṱuṱuwedza uri ni fhisee. Ni shumele Yehova vhunga phuli yawe. 12  Takalani ngauri ni na fulufhelo. Konḓelelani musi ni maṱunguni. Ni dzule ni tshi rabela. 13  Ni kovhelane na vhakhethwa u ya nga zwine vha zwi shaya. Ni dzule ni tshi sumbedza muya wa u ṱanganedza vhaeni. 14  Dzulani ni tshi fhaṱutshedza vhane vha ni tovhola; fhaṱutshedzani, ni songo sema. 15  Ni takale na vho takalaho; ni lile na vhane vha lila. 16  Dzhiani vhaṅwe vhathu nga nḓila ine na ḓidzhia ngayo; ni songo ḓihudza, fhedzi ni ḓiṱukufhadze. Ni songo ḓidzhia sa vho ṱalifhaho. 17  Ni songo lifhedza vhuvhi nga vhuvhi. Lingedzani u ita zwo lugaho phanḓa ha vhathu vhoṱhe. 18  Arali zwi tshi konadzea, zwi tshi ḓitika nga vhuimo haṋu, ivhani na mulalo na vhathu vhoṱhe. 19  Vhafunwa, ni songo ḓilifhedzela, fhedzi litshani Mudzimu a sumbedze mbiti dzawe; ngauri ho ṅwalwa u pfi: “Ndifhedzo ndi yanga; ndi ḓo lifhedza, Yehova u ralo.” 20  Fhedzi, “arali swina ḽau ḽi na nḓala ḽi ṋee ḽi ḽe; arali ḽi na ḓora ḽi ṋee ḽi nwe; musi u tshi ita nga u ralo u ḓo vha wo ḽi okela masimbe kha ṱhoho.” 21  Ni songo tenda u kundwa nga vhuvhi, fhedzi dzulani ni tshi kunda vhuvhi nga zwivhuya.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari