Vhakolosa 3:1-25

3  Naho zwo ralo, arali no vuswa na Kristo, bvelani phanḓa ni tshi ṱoḓa zwithu zwa ṱaḓulu, he Kristo a dzula kha tshanḓa tsha u ḽa tsha Mudzimu.  Dzulani no livhisa mihumbulo yaṋu kha zwithu zwa ṱaḓulu, hu si kha zwithu zwa kha ḽifhasi.  Ngauri no fa, nahone vhutshilo haṋu ho dzumbwa na ha Kristo u tendelana na zwine Mudzimu a zwi funa.  Musi Kristo, ane a vha vhutshilo hashu, a tshi vhonadzwa, na inwi ni ḓo vhonadzwa nae vhugalani.  Nga zwenezwo, vhulahani miraḓo yaṋu ya fhano kha ḽifhasi malugana na vhupombwe, vhuyaḓa, lutamo lwa zwa vhudzekani, lutamo lwa u dzulela u ita vhuvhi, vhupangwa, vhune ha vha u gwadamela midzimu ya zwifanyiso.  Mbiti dza Mudzimu dzi ḓo ḓa nga nṱhani ha zwenezwo zwithu.  Na inwi no vha ni tshi ḓifara nga yeneyo nḓila kha kutshilele kwaṋu kwa kale.  Fhedzi zwino ni tea u zwi bvula zwoṱhe, mbiti, tsinyuwo, vhuvhi, maṱamba, ni songo amba zwa vhuḓabaḓaba.  Ni songo zwifhelana. Bvulani vhumuthu ha kale na zwiito zwaho, 10  ni ambare vhumuthu vhuswa, vhune ha itwa vhuswa nga nḓivho yo teaho u tendelana na tshifanyiso tsha We a vhu sika. 11  Kha honoho vhumuthu a hu na phambano vhukati ha Mugerika kana Muyuda, u fumba kana u sa fumba, mutsinda, Musikita, mulanda, muḓilangi, fhedzi Kristo u zwithu zwoṱhe kha vhoṱhe. 12  Nga zwenezwo, vhunga ni vho nangwaho nga Mudzimu, ni vhakhethwa na vha funwaho, ambarani u pfela vhuṱungu, vhuthu, u ḓiṱukufhadza, u vuḓa, na u sa fhela mbilu. 13  Bvelani phanḓa ni tshi konḓelelana na u hangwelana nga mbilu yoṱhe naho muṅwe e na tshiitisi tsha u vhilaela nga ha muṅwe. Vhunga Yehova o ni hangwela nga mbilu yoṱhe, na inwi ni tea u ita nga u ralo. 14  U engedza kha zwenezwo zwoṱhe, ambarani lufuno, ngauri ndi lwone mbofho yo fhelelaho ine ya ita uri hu vhe na vhuthihi. 15  Zwiṅwe hafhu, ni tendele mulalo wa Kristo u tshi vhusa mbiluni dzaṋu, ngauri zwi re zwone ndi uri no vhidzelwa wonoyo mulalo uri ni vhumbe muvhili muthihi. Ni vhe vhane vha livhuha. 16  Ni tendele ipfi ḽa Kristo ḽi tshi dzula kha inwi nga ho fhelelaho ḽi tshi ni ṋea vhuṱali hoṱhe. Bvelani phanḓa ni tshi gudisana na u ṱuṱuwedzana nga dzipsalme, ni tshi renda Mudzimu, na nga nyimbo dza lwa muya dzi imbiwaho nga vhulenda, ni tshi imbela Yehova mbiluni dzaṋu. 17  Naho tshi tshini tshine na tshi amba kana u tshi ita, zwoṱhe ni zwi ite dzinani ḽa Murena Yesu, ni tshi livhuha nga ene Mudzimu ane a vha Khotsi. 18  Inwi vhasadzi, ḓiṱukufhadzeni kha vhanna vhaṋu, samusi zwo tea Murenani. 19  Inwi vhanna, dzulani ni tshi funa vhasadzi vhaṋu nahone ni songo vha sinyutshela nga ho kalulaho. 20  Inwi vhana, thetshelesani vhabebi vhaṋu kha zwoṱhe, ngauri zwenezwo ndi zwine zwa takadza Murena. 21  Inwi vhokhotsi, ni songo sinyusa vhana vhaṋu, uri vha sa ḓo ṱungufhala. 22  Inwi vhalanda, thetshelesani vhaṋe vhaṋu kha zwoṱhe, hu si musi ni tshi vhonwa nga vhathu, sa vha takadzaho vhathu, fhedzi nga mbilu yoṱhe, ni tshi ofha Yehova. 23  Naho tshi tshini tshine na tshi ita, ni shume nga mbilu yaṋu yoṱhe, ni nge ni khou shumela Yehova hu si vhathu, 24  ngauri ni a zwi ḓivha uri ni ḓo wana malamba sa ifa ḽi bvaho ha Yehova. Shumelani Muṋe, a re Kristo. 25  Vhukuma, ane a tshinya u ḓo lifhedzwa vhutshinyi he a vhu ita, ngauri Mudzimu ha ṱaluli.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari