Vhaheberu 4:1-16

4  Nga zwenezwo, vhunga hu tshi kha ḓi vha na fulufhelo ḽa u dzhena vhuaweloni hawe, kha ri ṱhogomele uri hu si vhe na muṅwe vhukati hashu ane a sala murahu.  Ngauri na riṋe ro ḓivhadzwa mafhungo maḓifha, vhunga o ḓivhadzwa vhone; fhedzi fhungo ḽe vha ḽi pfa a ḽo ngo vha vhuyedza, ngauri vho vha vhe si vhathihi nga lutendo na vhe vha thetshelesa.  Huno riṋe vha re na lutendo ri dzhena vhuaweloni, vhunga o amba a ri: “Ndo ana ndo sinyuwa nda ri, ‘A vha nga dzheni vhuaweloni hanga,’” naho mishumo yawe yo khunyeledzwa u bva musi shango ḽi tshi sikwa.  Ngauri huṅwe fhethu ho ambiwa ḓuvha ḽa vhusumbe ha pfi: “Mudzimu o awela nga ḓuvha ḽa vhusumbe a si tsha shuma tshithu,”  nahone a dovha a ri: “A vha nga dzheni vhuaweloni hanga.”  Ngauralo, hu kha ḓi vha na vhaṅwe vhane vha ḓo dzhena khaho, nahone vhe vha thoma u ḓivhadzwa mafhungo maḓifha vha songo dzhena khaho nge vha si thetshelese,  o dovha a swaya ḽiṅwe ḓuvha nga u amba nga murahu ha tshifhinga tshilapfu kha psalme ya Davida a ri: “Ṋamusi”; vhunga ho ambiwa afho nṱha ha pfi: “Ṋamusi arali na thetshelesa ipfi ḽawe, ni songo rindidza mbilu dzaṋu.”  Ngauri arali Yoshua o vha isa fhethu ha vhuawelo, Mudzimu o vha a sa ḓo dovha a amba nga ha ḽiṅwe ḓuvha.  Huno hu kha ḓi vha na sabatha ya u awela ya vhathu vha Mudzimu. 10  Ngauri muthu we a dzhena vhuaweloni ha Mudzimu na ene o awela mishumoni yawe, vhunga na Mudzimu o awela kha yawe. 11  Nga zwenezwo, kha ri ite zwoṱhe zwine ra nga kona uri ri dzhene kha honoho vhuawelo uri hu si vhe na ane a tevhedza tsumbo yeneiḽa ya u sa thetshelesa. 12  Ngauri ipfi ḽa Mudzimu ḽi a tshila nahone ḽi na maanḓa, ḽi na vhuhali u fhira banga ḽa mutshea-hoṱhe, ḽi phuletshedza u swika nga ngomu-ngomu ha muthu lune ḽa dzumbulula zwine muthu a vha zwone nga ngomu na nga nnḓa, ḽa swika kha zwiendanungo na mwongo, nahone ḽi a kona u khethekanya mihumbulo na zwe muthu a ḓiimisela u zwi ita. 13  Ngauri a hu na tshivhumbwa tsho dzumbamaho phanḓa hawe, fhedzi zwithu zwoṱhe zwo bviselwa khagala nahone u zwi vhona zwavhuḓi. Ndi ene ane ra ḓo ḓifhindulela khae. 14  Samusi ri na tshifhe muhulu, Yesu Murwa wa Mudzimu, we a dzhena ngei ṱaḓulu, kha ri sumbedze lutendo khae. 15  Ngauri a ri na tshifhe muhulu a kundwaho u ri pfela vhuṱungu kha vhushayanungo hashu, fhedzi ri na we a lingwa kha masia oṱhe u fana na riṋe, huno a si na tshivhi. 16  Nga zwenezwo, kha ri sendele tsini ha khuluṋoni ya vhuthu vhuhulu ri na mbofholowo khulu ya u amba, uri ri khathutshelwe na u wana vhuthu vhuhulu vhune ha ri thusa nga tshifhinga tsho teaho.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari