Vhagalata 3:1-29

3  Inwi Vhagalata vha matsilu, ndi nnyi we a ni fhura, ngauri no ṱalutshedzwa zwavhuḓi nga ha u ombelwa ha Yesu Kristo kha danda?  Ndi ṱoḓa u ni vhudzisa tshithu tshithihi: Naa no ṱanganedza muya nga u tevhedza mulayo kana nga u tenda zwe na zwi pfa?  Naa ni matsilu nga u ralo? No thoma ni tshi ḓitika nga muya, naa zwino ni khou fhedzisela ni tshi ḓitika nga zwine zwa bva kha muthu a songo fhelelaho?  Naa no tambula zwingafha lwa fhedzi? Ndi na vhungoho ha uri zwo vha zwi si zwa fhedzi.  Nga zwenezwo, naa o ni ṋeaho muya na u ita mishumo ya maanḓa vhukati haṋu o zwi ita nga nṱhani ha u tevhedza mulayo kana nga nṱhani ha u tenda zwe na zwi pfa?  Vhunga Abrahamu “o vha na lutendo kha Yehova, nahone a dzhiiwa sa o lugaho.”  Ni a zwi ḓivha zwa vhukuma uri vhane vha vha na lutendo ndi vhone vharwa vha Abrahamu.  Huno Maṅwalo o dzula o zwi vhona uri Mudzimu u ḓo dzhia vhathu vha dzitshaka sa vho lugaho nga nṱhani ha lutendo, nahone a ḓivhadza mafhungo maḓifha hu tshee nga phanḓa kha Abrahamu, a ri: “Nga nṱhani hau, tshaka dzoṱhe dzi ḓo fhaṱutshedzwa.”  Nga zwenezwo, vhane vha vha na lutendo vha khou fhaṱutshedzwa khathihi na Abrahamu a fulufhedzeaho. 10  Ngauri vhoṱhe vhane vha ḓitika nga mulayo vho semiwa; ngauri ho ṅwalwa u pfi: “Hu semiwa muṅwe na muṅwe ane a si dzule a tshi ita zwoṱhe zwo ṅwalwaho kha mupombo wa Mulayo.” 11  Zwiṅwe hafhu, zwi tou vha khagala uri nga u thetshelesa mulayo a hu na ane a ḓo dzhiiwa o luga phanḓa ha Mudzimu ngauri “o lugaho u ḓo tshila zwi tshi itiswa nga lutendo.” 12  Huno Mulayo a u ḓitiki nga lutendo. Nṱhani hazwo, “ane a u tevhedza u ḓo tshila nga nṱhani hawo.” 13  Kristo o ri renga, a ri vhofholola kha samba ḽa Mulayo nge ene a vha samba ḽa mulayo a tshi itela riṋe, ngauri ho ṅwalwa ha pfi: “Muthu muṅwe na muṅwe o fhahewaho kha danda o semiwa.” 14  Zwo vha zwi tshi khou itelwa uri phaṱhutshedzo ya Abrahamu i ye kha vha dzitshaka hu tshi shumiswa Yesu Kristo, uri ri ṱanganedze muya mukhethwa we Mudzimu a ri fulufhedzisa u ri ṋea wone nga u vha hashu na lutendo. 15  Vhahashu, ndi amba ndi tshi shumisa tshifanyiso tsha zwine zwa itea kha vhathu: Arali mulanga wo khwaṱhisedzwa—naho arali wo khwaṱhisedzwa nga muthu—a hu na muthu ane a nga u fhelisa kana a u engedza. 16  Mafulufhedziso o vhudzwa Abrahamu na mbeu yawe. A hu pfi: “Dzimbeu,” ha nga hu khou ambelwa kha nnzhi, fhedzi hu khou ambelwa kha nthihi musi hu tshi pfi: “Kha mbeu yau,” ine ya vha Kristo. 17  Zwiṅwe hafhu, ndi ri: Mulayo we wa vha hone nga murahu ha miṅwaha ya maḓana maṋa na mahumi mararu (430) u nga si fhelise wonoyo mulanga we wa vhofhiwa nga Mudzimu. 18  Arali ifa ḽi tshi bva kha mulayo, ḽi vha ḽi si tsha bva kha fulufhedziso; ngeno Mudzimu o ḽi ṋea Abrahamu a tshi shumisa fulufhedziso. 19  Mulayo wo vha hone nga tshiitisi tshifhio? Wo vhetshelwa uri u pfuka mulayo hu vhonale, u swika mbeu ye ya fulufhedziswa i tshi ḓa; Mudzimu o ṋea mulayo vharuṅwa uri vha u pfukise vha tshi shumisa mupfumedzanyi. 20  A hu na mupfumedzanyi hune ha vha na muthu muthihi, huno Mudzimu ndi muthihi fhedzi. 21  Nga zwenezwo, naa Mulayo u lwa na zwe Mudzimu a zwi fulufhedzisa? Na kathihi! Arali ri vhe ro ṋewa mulayo une wa kona u ṋea vhutshilo, u luga ho vha hu tshi ḓo ḓiswa nga mulayo. 22  Fhedzi Maṅwalo o ita uri zwithu zwoṱhe zwi langwe nga tshivhi, uri fulufhelo ḽine ḽa vha hone nga u vha na lutendo kha Yesu Kristo ḽi ṋewe vhane vha vha na lutendo. 23  Naho zwo ralo, musi lutendo lu sa athu swika, ro vha ri tshi ṱhogomelwa nga mulayo, ri tshi langwa nga mulayo, ro lavhelela lutendo lwe lwa vha lu tshi ḓo dzumbululwa. 24  Nga zwenezwo, Mulayo wo vha mutsireledzi washu wa u ri isa ha Kristo, uri ri itwe vho lugaho zwi tshi bva kha lutendo. 25  Fhedzi zwino lutendo lwo swika, a ri tsha vha nga fhasi ha mutsireledzi. 26  Zwi re zwone ndi uri noṱhe ni vharwa vha Mudzimu nga u vha haṋu na lutendo kha Kristo Yesu. 27  Ngauri inwi noṱhe vhe na lovhedzelwa kha Kristo no ambara Kristo. 28  A hu tsheena Muyuda kana Mugerika, a hu tsheena phuli kana muḓilangi, a hu tsheena munna kana mufumakadzi; ngauri noṱhe ni vhathihi na Kristo Yesu. 29  Zwiṅwe hafhu, arali ni vha Kristo, ni mbeu ya Abrahamu zwa vhukuma, maḽaifa a zwe zwa fulufhedziswa.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari