Vhaefesa 6:1-24

6  Vhana, thetshelesani vhabebi vhaṋu u tendelana na zwine Mudzimu a zwi funa, ngauri zwenezwi zwo luga:  “Hulisa khotsi au na mme au”; ndi wone mulayo wa u thoma u tshimbidzanaho na fulufhedziso ḽine ḽa ri:  “Uri zwi u tshimbilele zwavhuḓi na uri u tshile tshifhinga tshilapfu kha ḽifhasi.”  Vhokhotsi, ni songo sinyusa vhana vhaṋu, fhedzi bvelani phanḓa ni tshi vha alusa nga u vha laya na u vha ṱuṱuwedzela zwa Yehova.  Inwi vhalanda, thetshelesani vhaṋe vhaṋu vha vhathu, nga nyofho na nga u tetemela nga mbilu dzaṋu dzoṱhe, zwi nge ni shumela Kristo,  hu si musi ni tshi vhonwa nga vhathu uri ni vha takadze, fhedzi sa vhalanda vha Kristo, ni tshi ita zwi funwaho nga Mudzimu nga mbilu yaṋu yoṱhe.  Ni shume ni na mavhonele avhuḓi, zwi nge ni khou shumela Yehova, hu si vhathu,  ngauri ni a zwi ḓivha zwa uri zwivhuya zwiṅwe na zwiṅwe zwine muthu muṅwe na muṅwe a zwi ita, u ḓo lambedzwa nga Yehova, hu sa londwi uri ndi mulanda kana o vhofholowa.  Na inwi vhane na vha vhaṋe ni fare vhalanda nga nḓila i fanaho, ni songo vha shushedza, ngauri ni a ḓivha uri Muṋe waṋu na wa vhalanda u ngei ṱaḓulu, nahone ha ṱaluli. 10  Bvelani phanḓa ni tshi khwaṱhiswa Murenani nga maanḓa a nungo dzawe. 11  Ambarani mafumo o fhelelaho a bvaho ha Mudzimu uri ni ḓo kona u lwisana na vhukwila ha Diabolo no khwaṱha; 12  ngauri a ri khou lwa na ṋama na malofha, fhedzi ri khou lwa na mivhuso, vharangaphanḓa, na vhavhusi vha re shangoni ḽino ḽi re swiswini, na mimuya mivhi i re ṱaḓulu. 13  Nga zwenezwo, ambarani mafumo oṱhe a bvaho ha Mudzimu, uri ni kone u ḓilwela nga ḓuvha ḽivhi, nahone musi no no khunyeledza zwoṱhe, ni kone u ima no khwaṱha. 14  Nga zwenezwo, imani no khwaṱha, khundu dzaṋu no dzi vhofha nga bannda, khana no i tsireledza nga u luga, 15  nahone milenzheni yaṋu no ambara thovho uri ni ḓilugisele u ḓivhadza mafhungo maḓifha a mulalo. 16  Kha zwiimo zwoṱhe, farani tshiṱangu tshihulwane tsha lutendo, tshine ngatsho na ḓo kona u dzima misevhe yoṱhe i dugaho ya muvhi. 17  Zwiṅwe hafhu, ambarani gondolo ḽa u tshidzwa, ni fare banga ḽa muya, ḽine ḽa vha ipfi ḽa Mudzimu, 18  ngeno ni tshi khou bvela phanḓa ni tshi rabela muyani kha zwiitea zwoṱhe, ni tshi shumisa mifuda yoṱhe ya thabelo na u humbela. Nahone ni dzule no fhaṱuwa ni tshi humbelela vhakhethwa vhoṱhe, 19  na nṋe, uri ndi kone u amba ndo vhofholowa musi ndi tshi ni ḓivhadza tshiphiri tshikhethwa tsha mafhungo maḓifha 20  ane nda vha muimeli wao ndo vhofhiwa nga dzingeḓane; uri ndi ambe nga hao nga tshivhindi nga nḓila ine nda tea u amba ngayo. 21  Huno uri ni ḓivhe mafhungo anga na nga ha mutakalo wanga, Tixiko, wahashu ane nda mu funa na muḓinḓa a fulufhedzeaho Murenani, u ḓo ni ḓivhadza zwoṱhe. 22  Ndi khou mu ruma kha inwi nga ndivho yeneyo, uri ni ḓivhe nga ha mutakalo washu na uri a ni khuthadze. 23  Mulalo na lufuno khathihi na lutendo lu bvaho ha Mudzimu Khotsi na Murena Yesu Kristo kha zwi vhe na vhahashu. 24  Vhoṱhe vhane vha funa Murena washu Yesu Kristo zwa vhukuma kha vha vhe na vhuthu vhuhulu.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari