Vhaefesa 1:1-23

1  Nṋe Paulo, muapostola wa Kristo Yesu nga u funa ha Mudzimu, ndi ṅwalela vhakhethwa vha ngei Efesa vha fulufhedzeaho vha re na vhuthihi na Kristo Yesu ndi ri:  Vhuthu vhuhulu na mulalo zwi bvaho ha Mudzimu Khotsi ashu na Murena Yesu Kristo nga zwi vhe na inwi.  Nga hu rendwe Mudzimu a re Khotsi a Murena washu Yesu Kristo, ngauri o ri fhaṱutshedza nga phaṱhutshedzo dzoṱhe dza muya ngei ṱaḓulu ri vhathihi na Kristo,  ngauri o ri nanga uri ri vhe vhathihi nae shango ḽi sa athu sikwa,* uri ri sumbedze lufuno na u vha vhakhethwa ri sa solei phanḓa hawe.  Ngauri o dzula o ri nanga uri a ri dzhie sa vharwa vhawe a tshi shumisa Yesu Kristo u ya nga zwine a zwi takalela na u zwi funa,  uri a rendise vhuthu hawe vhuhulu he a ri ṋea hone a tshi shumisa Murwa wawe ane a mu funa.  A tshi shumisa ene, ro vhofhololwa nga tshirengululi tsha malofha awe, uri ri hangwelwe vhutshinyi hashu, u ya nga vhuthu hawe vhuhulu vhu sa vhambedzwi na tshithu.  O ri ṋea vhuthu vhuhulu khathihi na vhuṱali hoṱhe na ṱhalukanyo yoṱhe,  nga u ri ḓivhadza tshiphiri tshikhethwa tsha zwine a zwi funa. Tshenetsho tshiphiri tshi tshimbidzana na zwine a takalela u zwi ita u tendelana na ndivho yawe 10  uri a dzudzanye zwithu u ya nga zwifhinga zwo vhewaho uri a dovhe a kuvhanganyele zwithu zwoṱhe kha Kristo, zwithu zwa ṱaḓulu na zwithu zwa kha ḽifhasi. Ee, kha ene 11  ane ra vha na vhuthihi nae na ane ra vha maḽaifa nae, ngauri ro nangwa hu tshee nga phanḓa u ya nga ndivho ya ane a khunyeledza zwithu zwoṱhe u ya nga he a dzudzanya ngaho nga nḓila ine a zwi funa, 12  uri riṋe vhe ra thoma u vha na fulufhelo kha Kristo nahone Mudzimu o dzula o ri nanga uri ri mu rende na u mu ṋea vhugala. 13  Fhedzi na inwi no vha no mu fulufhela musi ni tshi pfa mafhungo ngoho, ane a vha mafhungo maḓifha nga ha u tshidzwa haṋu. Musi no no tenda, no dovha na swaiwa nga muya mukhethwa we Mudzimu a u fulufhedzisa, 14  zwine zwa vha u khwaṱhisedzwa hu tshee nga phanḓa nga ha ifa ḽashu, ndivho i ya u vhofholola vhathu vha Mudzimu nga tshirengululi, uri a rendwe. 15  Ndi ngazwo u bva tshee nda pfa nga ha lutendo lune na vha nalwo kha Murena Yesu na lune na lu sumbedza kha vhakhethwa vhoṱhe, 16  ndi sa litshi u livhuha ndi tshi itela inwi. Ndi ḓi bvela phanḓa ndi tshi ni amba thabeloni dzanga, 17  uri Mudzimu wa Murena washu Yesu Kristo, Khotsi wa vhugala, a ni ṋee muya wa vhuṱali na u ni dzumbululela nḓivho yo teaho nga hae. 18  Mbilu dzaṋu dzo vulea uri ni ḓivhe uri no vhidzelwa fulufhelo ḽifhio, uri ni ḓivhe nga ha phaṱhutshedzo dzine a ḓo dzi ṋea vhakhethwa sa malamba, 19  uri ni ḓivhe maanḓa mahulwane e a a sumbedza riṋe vhane ra mu tenda. O vhonala kha mishumo ye a i khunyeledza nga maanḓa awe mahulwane, 20  e a a sumbedza musi a tshi vusa Kristo vhafuni nahone a mu dzudza kha tshanḓa tshawe tsha u ḽa ngei ṱaḓulu, 21  u fhira mivhuso yoṱhe na vhuvhusi na maanḓa na vhurena na madzina oṱhe ane a ḓo bulwa, hu si kha ano maitele a zwithu fhedzi, fhedzi na kha a ḓaho. 22  O dovha a vhea zwithu zwoṱhe nga fhasi ha milenzhe yawe, nahone a mu ita ṱhoho kha zwithu zwoṱhe tshivhidzoni 23  tshine tsha vha muvhili wawe, tshi ḓadzaho zwithu zwoṱhe kha zwoṱhe.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Zwenezwi zwi ambela kha vhana vha Adamu na Eva.