Nzumbululo 14:1-20

14  Nda lavhelesa, nda vhona Ngwana yo ima Thavhani ya Tsioni, i na vha 144 000 vhe vha ṅwalwa dzina ḽayo na dzina ḽa Khotsi ayo kha phanḓa dzavho.  Huno nda pfa ipfi ḽi tshi bva ṱaḓulu ḽi tshi nga muungo wa maḓi manzhi, ḽi tshi nga mubvumo muhulu; ipfi ḽe nda ḽi pfa ḽo vha ḽi tshi nga ḽa vhaimbi vhane vha khou lidza zwihwana zwavho.  Vho vha vha tshi khou imba zwine zwa pfala zwi tshi nga ndi luimbo luswa vhe phanḓa ha khuluṋoni na phanḓa ha zwivhumbwa zwiṋa zwi tshilaho na vhahulwane; nahone ho vha hu si na we a vha a tshi nga kona u guda lwonolwo luimbo nga nnḓa ha vha 144 000, vho rengwaho kha ḽifhasi.  Vhenevha ndi vhe vha si ḓishate tshika nga vhafumakadzi; zwi re zwone ndi uri, vho kuna.* Vhenevha ndi vhane vha dzula vha tshi tevhela Ngwana huṅwe na huṅwe hune ya ya hone. Vhenevho vho rengululwa kha vhathu uri vha vhe zwiranzhe zwa Mudzimu na zwa Ngwana,  nahone a ho ngo wanala mazwifhi milomoni yavho; a vha solei.  Nda vhona muṅwe muruṅwa a tshi khou fhufha a tshi buḓekanya ḽiṱaḓulu, e na mafhungo maḓifha a lini na lini ane a fanela u a ḓivhadza vhane vha dzula kha ḽifhasi, kha tshaka dzoṱhe, mirafho yoṱhe, na ndimi dzoṱhe na vhathu vhoṱhe,  a amba nga ipfi ḽihulu a ri: “Ofhani Mudzimu ni mu ṋee vhugala, ngauri tshifhinga tsha khaṱulo yawe tsho swika, rabelani we a sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na lwanzhe na zwisima zwa maḓi.”  Muṅwe muruṅwa wa vhuvhili a tevhela, a ri: “Ḽo wa! Ḽo wa Babele Ḽihulu, ḽe ḽa ita uri tshaka dzoṱhe dzi nwe waini ya nyemulo ya vhupombwe haḽo!”  Muṅwe muruṅwa wa vhuraru a tevhela vhaḽa vhavhili, a amba nga ipfi ḽihulu a ri: “Arali muthu a tshi rabela ḽivhanda na tshifanyiso tshaḽo, a ṱanganedza luswayo kha phanḓa yawe kana kha tshanḓa tshawe, 10  na ene u ḓo nwa waini i songo dzimulwaho ya mbiti dza Mudzimu ine ya shelwa kha tshinwelo tsha mbiti dzawe, u ḓo tambudzwa nga mulilo na tsevhela e phanḓa ha vharuṅwa vhakhethwa na phanḓa ha Ngwana. 11  Huno vhutsi ha u tambudzwa havho vhu duba lini na lini, a vha nga aweli vhusiku na masiari, vhenevho vhane vha rabela ḽivhanda na tshifanyiso tshaḽo, na muṅwe na muṅwe ane a ṱanganedza luswayo lwa dzina ḽaḽo. 12  Henefha ndi hune ha ṱoḓea uri vhakhethwa vhane vha tevhedza ndaela dza Mudzimu na u vha na lutendo kha Yesu vha konḓelele.” 13  Nda pfa ipfi ḽi bvaho ṱaḓulu ḽi tshi ri: “Ṅwala uri: Vha a takala vhane u bva zwino vha fa vhe na vhuthihi na Murena. Muya wa ri, ee, kha vha awele kha u shuma havho nga u ḓinetisa, ngauri zwithu zwe vha zwi ita zwi ḓo vha tevhela.” 14  Nda lavhelesa, nda vhona gole ḽitshena, we a vha o dzula kha gole o vha a tshi nga murwa-muthu, ṱhohoni yawe o ambara khare ya musuku o fara segere ya vhuhali. 15  Ha bva muṅwe muruṅwa thembeleni,* a tshi khou vhidzelela nga ipfi ḽihulu o dzula kha gole a tshi ri: “Dzhia segere yau u kaṋe, ngauri tshifhinga tsha u kaṋa tsho swika, khaṋo ya ḽifhasi yo vhibva zwavhuḓi.” 16  O dzulaho kha gole a posa segere yawe kha ḽifhasi nahone ḽifhasi ḽa kaṋiwa. 17  Ha dovha ha bva muṅwe muruṅwa thembeleni ine ya vha ṱaḓulu; na ene o vha e na segere ya vhuhali. 18  Muṅwe muruṅwa a dovha a bva aletareni, e na maanḓa a u vhusa mulilo. A vhidzelela nga ipfi ḽihulu uḽa we a vha e na segere ya vhuhali, a ri: “Dzhia segere yau ya vhuhali u kuvhanganye zwiṱokola zwa munḓirivhe wa ḽifhasi, ngauri nḓirivhe dzawo dzo vhibva.” 19  Muruṅwa a posa segere yawe a kuvhanganya nḓirivhe dza ḽifhasi, a dzi posa bonḓeloni ḽa waini ḽa mbiti dza Mudzimu. 20  Bonḓelo ḽa waini ḽa sukekanywa nnḓa ha muḓi, ha shuluwa malofha khaḽo a guma nga mihala ya dzibere, a elela khilomithara dzi ṱoḓaho u vha 296.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Ṱhalutshedzelo ya ipfi nga ipfi i ri “ndi vhathu vha sa athu ita zwa vhudzekani.”
Fhethu Hukhethwa-khethwa ha thembele.