Mishumo 28:1-31

28  Musi ro no swika henefho ro tsireledzea, ra pfa hu tshi pfi tshiṱangadzime tshenetsho tshi pfi Melite.  Vhadzulapo* vha tshenetsho tshiṱangadzime vha ri sumbedza vhuthu vhuhulwane. Vha ri vhasela mulilo nahone vha ri ṱanganedza nga vhuthu samusi mvula yo vha i tshi khou na nahone hu na phepho.  Musi Paulo a tshi khou kuvhanganya vhuṱasana a tshi khou vhu dzhenisa muliloni, ṋowa ya vulu-vulu ya mbo ḓi bva nga nṱhani ha u pfa mufhiso ya mu nambatela tshanḓa.  Musi vhadzulapo vha tshenetsho tshiṱangadzime vha tshi vhona ṋowa yeneyo i re na vhuṱungu yo nembelela kha tshanḓa tshawe, vha thoma u amba nga tshavho vha ri: “Vhukuma hoyu muthu ndi muvhulahi, ngauri naho o ponyoka lufu lwanzheni, Khaṱulokwayo a yo ngo mu tendela a tshi bvela phanḓa a tshi tshila.”  Naho zwo ralo, a fhufhurela yeneyo ṋowa i re na vhuṱungu muliloni hu si itee tshithu khae.  Fhedzi vho vha vho lavhelela uri u ḓo zwimba kana a wa a fa nga u ṱavhanya. Musi ho no fhela tshifhinga tshilapfu vho lindela, vha vhona uri a hu na tshithu tsho iteaho khae, vha shandula mihumbulo yavho vha thoma u amba uri a nga vha e mudzimu.  Nga henefho tsini ho vha hu na masimu a murangaphanḓa wa tshiṱangadzime tshenetsho, we a vha a tshi pfi Publio; o ri ṱanganedza nga mafunda na vhuthu nahone ra fhedza maḓuvha mararu ri vhaeni vhawe.  Khotsi a Publio o vha e na mudinyane na dali, Paulo a ya khae a mu rabelela, o mu vhea zwanḓa nahone a fhola.  Nga murahu ha zwenezwo, na vhaṅwe vhathu vhoṱhe vhe vha vha vha tshi khou lwala henefho tshiṱangadzimeni vha ḓa khae a vha fhodza. 10  Vha dovha vha ri hulisa nga u ri ṋea zwifhiwa zwinzhi, musi ri tshi khou ṋamela tshikepe vha ri ṋea zwithu zwine ra zwi shaya. 11  Nga murahu ha miṅwedzi miraru ra alavha nga tshikepe tshe tsha vha tshi na tshifanyiso tsha “Vharwa vha Ziasi.”* Tshenetsho tshikepe tsho vha tshi tshi khou bva Alesandria nahone tsho fhedza vhuriha tshi henefho tshiṱangadzimeni. 12  Ra swika vhuimazwikepe ha Sirakusa ra fhedza maḓuvha mararu henefho, 13  u bva henefho ra mona ra swika Regio. Nga ḓuvha ḽi tevhelaho ha vhudzula muya u bvaho thungo ya tshipembe ra swika Puteoli nga ḓuvha ḽa vhuvhili. 14  Henefho ra wana vhahashu vha ri humbela uri ri dzule navho maḓuvha a sumbe; nga murahu ra kona u fhirela Roma. 15  Musi vhahashu vha henefho vha tshi pfa nga ha riṋe, vha ḓa vha ri ṱanganedza Makete wa Apiosi na Nḓuni Tharu dza Vhaeni. Musi Paulo a tshi vha vhona, a livhuha Mudzimu nahone a vha na tshivhindi. 16  Mafheleloni musi ri tshi swika Roma, Paulo a tendelwa u dzula e eṱhe e na swole ḽo mu lindaho. 17  Naho zwo ralo, nga murahu ha maḓuvha mararu a vhidza vharangaphanḓa vha Vhayuda. Musi vho no kuvhangana a amba navho a ri: “Vhahashu, naho ndi songo khakhela vhathu kana maitele a vhomakhulukuku washu, ndo farwa ngei Yerusalema nahone nda kumedzwa Vharoma. 18  Musi vho no ntsengisa, vha ṱoḓa u mmbofholola, samusi ho vha hu si na tshiitisi tsha uri ndi vhulahwe. 19  Fhedzi musi Vhayuda vha tshi hana, nda kombetshedzea u humbela u ya u sengiswa nga Kesare,* hu si na tshine nda ṱoḓa u hwelela vha lushaka lwanga ngatsho. 20  Nga nṱhani ha zwenezwo, nda humbela uri ndi ni vhone na u amba na inwi, ngauri ndo vhofhiwa nga ngeḓane nga nṱhani ha zwe Isiraele a vha o zwi fulufhela.” 21  Vha amba nae vha ri: “A ri athu ṱanganedza marifhi a ambaho nga ha iwe a bvaho Yudea, kana u pfa muṅwe wa vhahashu a bvaho henengei a tshi amba luvhi nga ha iwe. 22  Fhedzi ri vhona zwo tea uri ri pfe mihumbulo yau, ngauri ri a ḓivha uri vhathu vha fhethu hoṱhe vha lwa na tshenetshi tshigwada.” 23  Vha vhea ḓuvha ḽine vha ḓo mu thetshelesa ngaḽo, vha ḓa he a vha a tshi dzula hone vhe vhanzhi. A vha ṱalutshedza mafhungo oṱhe nga u ṱanziela nga vhuḓalo nga ha muvhuso wa Mudzimu u itela u vha ṱuṱuwedza uri vha tende Yesu zwi tshi bva kha mulayo wa Mushe na kha bugu dza Vhaporofita, u bva nga matsheloni u swika ḽi tshi kovhela. 24  Vhaṅwe vha tenda zwe a amba; nahone vhaṅwe vha si tende. 25  Nga nṱhani ha uri vho vha vha tshi khou hanedzana nga tshavho, musi vha tshi khou ṱuwa Paulo a amba navho lwa u fhedzisela a ri: “Muya mukhethwa wo amba na muporofita Yesaya zwo tea u tshi vhudza vhomakhulukuku waṋu 26  wa ri, ‘Tshimbilani ni ye u vhudza vhathu ni ri: “U pfa ni ḓo pfa, fhedzi a ni nga zwi pfesesi; nahone ni ḓo lavhelesa, fhedzi a ni nga vhoni. 27  Ngauri mbilu dza avha vhathu dzo rindila, nahone vho pfa nga nḓevhe dzavho, fhedzi vha si ṱalukanye, vho bonya maṱo; uri vha si vhone nga maṱo avho na u pfa nga nḓevhe dzavho na u ṱalukanya nga mbilu dzavho, uri vha rembuluwe, ndi vha fhodze.”’ 28  Nga zwenezwo, ḓivhani uri nḓila ine Mudzimu a tshidza ngayo o i rumela kha vha dzitshaka; vha ḓo i thetshelesa.” 29 * —— 30  Nga zwenezwo, a fhedza miṅwaha mivhili e henefho nḓuni ye a tou hira, a tshi ṱanganedza nga vhuthu vhathu vhoṱhe vhane vha mu dalela, 31  a tshi huwelela nga ha muvhuso wa Mudzimu khavho na u vha funza zwithu zwi tshimbidzanaho na Murena Yesu Kristo, o vhofholowa zwihulu nahone hu si na tshine tsha mu thivhela.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Vhathu vhe vha vha vha sa ambi Lugerika.
Havha vho vha vhe Castor na Pollux vha mafhaṱa.
Khosi.
Sedzani ṱhaluso i re magumoni a siaṱari i re kha Mat 17:21.