Mishumo 25:1-27

25  Musi Festo o no swika vunḓuni ḽeneḽo a tshi vho vhusa, a fhedza maḓuvha mararu e Kesarea, nga murahu a gonya Yerusalema;  nahone henefho vhotshifhe vhahulu na vharangaphanḓa vha Vhayuda vha mu vhudza mafhungo o khakheaho nga ha Paulo. Ngauralo, vha thoma u mu kwengweledza  vha humbela uri a vha sumbedze vhuthu nga u ḓisa Paulo khavho ngei Yerusalema, nahone vho vha vho mu lalela nḓilani u itela uri vha mu vhulahe.  Naho zwo ralo, Festo a amba uri Paulo o vha o fanela u valelwa dzhele ngei Kesarea, na uri na ene o vha a tshi ḓo ya henengei hu si kale.  Ene a vha fhindula a ri: “Ambani na vharangaphanḓa vhaṋu uri vha ṱuwe na nṋe henengei uri vha kone u mu hwelela arali e na mulandu.”  Ngauralo, musi o no fhedza maḓuvha a sa fhiri malo kana a fumi e navho, a kona u ya Kesarea, nga ḓuvha ḽi tevhelaho a dzula tshiduloni tsha khaṱulo nahone a laedza uri Paulo a ḓiswe.  Musi a tshi swika, Vhayuda vha bvaho Yerusalema vha mu tanga vha tshi khou mu pomoka milandu mihulwane minzhi ye vha vha vha si na vhuṱanzi nayo.  Fhedzi Paulo a ḓiimelela a ri: “Nṋe a tho ngo ita tshivhi tshi lwisanaho na Mulayo wa Vhayuda na thembele na Kesare.”*  Nge Festo a vha a tshi ṱoḓa u takadza Vhayuda, a vhudzisa Paulo a ri: “Naa u nga takalela u gonya Yerusalema uri ndi u sengisele hone zwine wa khou pomokwa zwone?” 10  Paulo a ri: “Ndo ima phanḓa ha tshidulo tsha khaṱulo tsha Kesare, hune nda tea u haṱulwa hone. A hu na tshe nda khakhela Vhayuda ngatsho, na iwe u a zwi ḓivha zwavhuḓi. 11  Kha ḽiṅwe sia, arali ndo pfuka mulayo, nahone ndo ita mulandu wo eḓanwaho nga lufu, a thi khou ri ndi songo vhulahwa; fhedzi arali zwine vha khou mpomoka zwone zwi mazwifhi, a hu na muthu a re na ndugelo ya u nkumedza khavho u itela u vha takadza. Nṋe ndi ri hoyu mulandu kha u fhiriselwe ha Kesare!” 12  Musi Festo o no amba na tshigwada tsha vhaeletshedzi vhawe, a fhindula a ri: “Wo ri hoyu mulandu u fhiriselwe ha Kesare; u ḓo fhiriselwa ha Kesare.” 13  Ho no fhela maḓuvhanyana khosi Agripa na Berenike vha ya Kesarea u itela u fhululedza vhuhosi ha Festo. 14  Ngauralo, musi o no fhedza maḓuvha o vhalaho e henefho, Festo a vhudza khosi mulandu wa Paulo a ri: “Hu na muṅwe munna wa tshivhotshwa we a siiwa dzhele nga Felikisi, 15  musi ndi ngei Yerusalema vhotshifhe vhahulu na vhahulwane vha Vhayuda vho ḓa vha mu hwelela kha nṋe na u nkhumbela uri ndi mu vhone mulandu. 16  Fhedzi nda vha fhindula nda ri, nga Tshiroma muthu ha kumedzwi vhane vha khou mu hwelela u itela u vha takadza a songo thoma a livhana na vhane vha khou mu vhona mulandu, nahone a wana tshibuli tsha uri a ḓiimelele malugana na u hwelelwa honoho. 17  Ngauralo, musi vha tshi swika henefha, a tho ngo tsha fhedza tshifhinga, fhedzi nga ḓuvha ḽi tevhelaho nda dzula tshiduloni tsha khaṱulo nda laedza uri a ḓiswe. 18  Musi vhapomoki vhawe vha tshi amba, a vho ngo amba milandu ye nda vha ndi tshi khou humbula uri vha ḓo i amba nga hae. 19  Vho vha vha tshi khou ṱaṱisana khani malugana na u rabela havho midzimu na nga ha muṅwe muthu o faho ane a pfi Yesu, fhedzi ane Paulo a dzulela u amba uri u khou tshila. 20  Samusi ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi nga dzudzanya hani yeneyo khani, nda mu vhudzisa arali o vha a tshi nga takalela u ya Yerusalema uri mafhungo awe a haṱulwe henefho. 21  Fhedzi musi Paulo a tshi humbela uri a dzule henefho dzhele u swikela Thovhela a tshi ita phetho, nda laedza uri a dzule henefho u swikela ndi tshi mu rumela ha Khosi.” 22  Agripa a amba na Festo a ri: “Na nṋe hoyu muthu ndi nga takalela u mu pfa.” Festo a ri: “U ḓo mu pfa matshelo.” 23  Nga zwenezwo, nga ḓuvha ḽi tevhelaho, Agripa na Berenike vha dzhena holoni nga nḓila i sumbedzaho uri ndi vhaḓivhalea vhe na vhalangammbi na vhanna vha vhuimo ha nṱha vha henefho muḓini, Festo a laedza uri Paulo a ḓiswe. 24  Festo a ri: “Khosi Agripa na inwi vhanna noṱhe ni re fhano, hoyu ndi ene we gogo ḽa Vhayuda ḽa ḓa kha nṋe ngei Yerusalema na fhano, ḽi tshi khou zhamba ḽi tshi ri ho ngo tsha tewa nga u tshila. 25  Fhedzi nṋe ndo ṱhogomela uri a hu na mulandu we a u ita wo eḓanwaho nga lufu. Ngauralo, musi a tshi amba uri mulandu wawe u fhiriselwe ha Thovhela, nda ita phetho ya uri a rumelwe henengei. 26  Fhedzi a thi na mafhungo o khwaṱhaho ane nda nga a ṅwalela Kesare. Ndi ngazwo ndo mu ḓisa phanḓa ha iwe Khosi Agripa, uri khamusi wo no mu sengisa, ndi nga wana zwine nda nga zwi ṅwala. 27  Ngauri nṋe ndi vhona zwi sa pfali uri ndi rumele tshivhotshwa nahone ndi si sumbedze milandu ine tsha khou hwelelwa yone.”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Khosi.