Mateo 8:1-34

8  Musi o no tsa nṱha ha thavha, gogo ḽa mu tevhela.  Ha ḓa muṅwe munna wa mapele nahone a gwadama a ri: “Murena, arali u tshi funa, u nga mphodza.”  A isa tshanḓa tshawe a mu kwama, a ri: “Ndi a funa. Fhola.” Mapele awe a mbo ḓi fhola nga u ṱavhanya.  Yesu a amba nae a ri: “U songo vhudza muthu, fhedzi tshimbila u ye kha tshifhe a u vhone, nahone u ṋekedze tshifhiwa tsho laedzwaho nga Mushe, uri zwi vhe vhuṱanzi khavho.”  Huno a dzhena Kapernaume, muṅwe mulangammbi a ḓa khae, a mu humbela  a ri: “Muṋe wanga, mulanda wanga o lala nḓuni ngauri o oma lurumbu, u khou tambula vhukuma.”  Yesu a amba nae a ri: “Ndi ḓo mu fhodza musi ndi tshi swika henefho.”  Mulangammbi a fhindula a ri: “Muṋe wanga, a thi fanelei uri u nga dzhena nḓuni yanga, fhedzi amba uri mulanda wanga a fhole.  Ngauri na nṋe ndi muthu a vhuswaho, ndi na maswole ane nda a vhusa, nahone ndi amba na uyu nda ri, ‘Ṱuwa!’ nahone a ṱuwa, nda amba na muṅwe nda ri, ‘Iḓa!’ a ḓa, nda amba na mulanda wanga nda ri, ‘Ita itshi!’ a ita.” 10  Musi a tshi pfa zwenezwo, Yesu a mangala nahone a amba na vha mu tevhelaho a ri: “Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: A thi athu wana muthu na muthihi kha ḽa Isiraele a re na lutendo lungafha. 11  Ndi a ni vhudza uri vhathu vhanzhi vha ḓo ḓa vha tshi bva vhubvaḓuvha na vhukovhela vha dzula ṱafulani na Abrahamu na Isaka na Yakobo Muvhusoni wa ṱaḓulu; 12  ngeno vhana vha muvhuso vha tshi ḓo kudzwa nnḓa swiswini. Henefho ndi hune vha ḓo lila na u shenganya maṋo.” 13  Yesu a amba na mulangammbi a ri: “Tshimbila. Kha zwi itee nga nḓila ye wa tenda ngayo.” Nahone mulanda a fhola nga tshenetsho tshifhinga. 14  Yesu a tshi dzhena nḓuni ya Petro, a wana mme a mufumakadzi wa Petro o eḓela a tshi khou lwala zwihulu.* 15  A mu fara tshanḓa, a mbo ḓi fhola, a vuwa a thoma u mu shumela. 16  Musi ho no vha madekwana, vha mu ḓisela vhathu vhanzhi vha re na madimoni, a pandela mimuya mivhi nga u tou amba nayo, a fhodza vhoṱhe vha lwalaho, 17  uri hu ḓadzee zwe zwa ambiwa nga muporofita Yesaya, a tshi ri: “O hwala malwadze ashu na maṱungu ashu.” 18  Musi Yesu a tshi vhona vhathu vhanzhi vho mu kuvhanganela, a vha vhudza uri vha wele seli. 19  Muṅwe wa vhamaṅwalo a ḓa khae a ri: “Mufunzi, ndi ḓo u tevhela huṅwe na huṅwe hune wa ṱoḓa u ya hone.” 20  Fhedzi Yesu a amba nae a ri: “Phunguhwe dzi na milindi na zwiṋoni zwa ṱaḓulu zwi na zwiṱaha, fhedzi Murwa-muthu ha na fhethu hune a eḓela hone.” 21  Muṅwe wa vhafunziwa a amba nae a ri: “Murena, ntendele ndi thome ndi ye u vhulunga khotsi anga.” 22  Yesu a amba nae a ri: “Ntevhele, litsha vhafu vha vhulunge vhafu vhavho.” 23  Musi o no ṋamela tshikepe, vhafunziwa vhawe vha mu tevhela. 24  Ngauralo, ha vuwa ḓumbu ḽihulu lwanzheni, tshikepe tsha tibedzwa nga magabelo; fhedzi Yesu o vha o eḓela. 25  Vhafunziwa vhawe vha ḓa vha mu vusa, vha ri: “Murena ri tshidze, ri khou fa!” 26  Fhedzi a amba navho a ri: “Ni khou ofha mini, ndi ngani ni na lutendo luṱuku?” A mbo ḓi vuwa a kaidza ḓumbu na lwanzhe, nahone ha vha na u dzika huhulu. 27  Vhafunziwa vhawe vha kanuka vha ri: “Ndi muthu-ḓe onoyu? Maḓumbu na lwanzhe zwi a mu thetshelesa.” 28  Musi a tshi wela seli, a swika shangoni ḽa Gadara, a ṱangana na vhanna vhavhili vha re na madimoni vha tshi khou bva mavhiḓani, vho halifha zwihulu, hu si na muthu na muthihi a re na tshivhindi tsha u fhira nga yeneyo nḓila. 29  Vha zhamba vha ri: “Wo ḓela mini iwe Murwa wa Mudzimu? Naa wo ḓela u ri tambudza tshifhinga tsho vhewaho tshi sa athu swika?” 30  Ho vha hu na sambi ḽa nguluvhe dzi tshi khou fula kulenyana. 31  Madimoni a mu humbela a ri: “Arali u tshi ri pandela, u ri rumele sambini ḽa nguluvhe.” 32  Yesu a amba nao a ri: “Tshimbilani!” Madimoni a bva a dzhena kha sambi ḽa nguluvhe, dza gidimela luwani dza mbo ḓi godimela lwanzheni nahone dza fela maḓini. 33  Vhalisa vha shavha, vha tshi swika muḓini vha amba zwoṱhe zwe zwa itea u katela na mafhungo a vhanna vha re na madimoni. 34  Vhathu vhoṱhe muḓini vha bva vha ya u ṱangana na Yesu, vha tshi mu vhona, vha mu humbela uri a ṱuwe zwiṱirikini zwavho.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

O vha e na mudinyane.