Mateo 6:1-34

6  “Ni ṱhogomele uri ni sa ḓiite vho lugaho phanḓa ha vhathu uri vha ni vhone; arali na ita nga u ralo, Khotsi aṋu wa ṱaḓulu ha nga ḓo ni ṋea malamba.  Musi u tshi ya u ṋekedza zwifhiwa zwa khathutshelo, u songo thoma nga u lidza phalaphala, sa zwine zwa itwa nga vhadzia-muhoyo dzisinagogoni na dzinḓilani uri vha rendwe nga vhathu. Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Vho no ḓi wana malamba avho nga vhuḓalo.  Fhedzi iwe musi u tshi ṋekedza zwifhiwa zwa khathutshelo, tsha monde tshau tshi songo ḓivha zwine zwa itwa nga tsha u ḽa tshau,  uri zwifhiwa zwau zwa khathutshelo zwi vhe zwa tshiphiri. Nga zwenezwo, Khotsi au ane a vhona zwa tshiphirini u ḓo u fhaṱutshedza.  “Na musi ni tshi rabela, a no ngo fanela u nga vhadzia-muhoyo, ngauri vha takalela u rabela vho ima dzisinagogoni na mafhandeni a dzinḓila uri vha vhonwe nga vhathu. Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Vho no ḓi wana malamba avho nga vhuḓalo.  U tshi rabela u dzhene kamarani u vale vothi, u rabele Khotsi au a sa vhonali. Khotsi au ane a vhona zwo dzumbamaho u ḓo u fhaṱutshedza.  Musi u tshi rabela, u songo dovholola zwithu zwithihi lunzhi-lunzhi sa vha dzitshaka, ngauri vha humbula uri vha ḓo pfiwa nga u amba maipfi manzhi-manzhi.  Ni songo vha edzisa, ngauri Mudzimu Khotsi aṋu u a ḓivha zwine na ṱoḓa na musi ni sa athu mu humbela.  “Nga zwenezwo, musi ni tshi rabela ni ri: “‘Khotsi ashu wa ṱaḓulu, dzina ḽau nga ḽi itwe ḽikhethwa. 10  Muvhuso wau nga u ḓe. Zwine wa funa nga zwi itwe fhano kha ḽifhasi vhunga zwi tshi itwa ngei ṱaḓulu. 11  U ri ṋee tshinkwa tshashu tsha ḓuvha ḽa ṋamusi, 12  u ri hangwele milandu yashu vhunga na riṋe ri tshi hangwela vha re na milandu kha riṋe. 13  U si ri ise mulingoni, hone u ri phuluse kha muvhi.’ 14  “Arali ni tshi hangwela vhathu zwe vha tshinya, Khotsi aṋu wa ṱaḓulu u ḓo ni hangwela-vho; 15  arali ni sa hangweli vhathu zwe vha tshinya, khotsi aṋu wa ṱaḓulu ha nga ni hangweli zwe na tshinya. 16  “Musi ni tshi ḓidzima, litshani u ṱungufhala sa vhadzia-muhoyo, ngauri vha a sinyalala uri vha vhonwe nga vhathu uri vha khou ḓidzima zwiḽiwa. Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Vho no ḓi wana malamba avho nga vhuḓalo. 17  Fhedzi musi u tshi ḓidzima zwiḽiwa, u ḓole ṱhoho mapfura nahone u ṱambe khofheni 18  uri u si vhonwe nga vhathu uri u khou ḓidzima, fhedzi u vhonwe nga Khotsi au a sa vhonali. Khotsi ane a vhona zwo dzumbamaho u ḓo u fhaṱutshedza. 19  “Litsha u ḓikuvhanganyela lupfumo fhano kha ḽifhasi, hune lwa ḽiwa nga tsole na vhulali na hune mbava dza pwasha dza tswa. 20  Nṱhani hazwo, ḓikuvhanganyele lupfumo ngei ṱaḓulu, hune lwa sa ḓo ḽiwa nga tshifheṱi na vhulali na hune mbava dzi si pwashe dza tswa. 21  Ngauri hune lupfumo lwau lwa vha hone, ndi hune mbilu yau ya vha hone. 22  “Luvhone lwa muvhili ndi ḽiṱo. Arali ḽiṱo ḽau ḽo tsha, na muvhili wau woṱhe u ḓo vha wa tshedza. 23  Fhedzi arali ḽiṱo ḽau ḽi ḽivhi, muvhili wau woṱhe u ḓo vha wa swiswi. Arali tshedza tshi re kha iwe tsho no vha swiswi, swiswi ḽone ḽi ḓo vha ḽingafhani! 24  “A hu na ane a nga kona u shumela vhaṋe vhavhili, ngauri u ḓo vhenga muṅwe a funa muṅwe kana u ḓo nambatela muṅwe, a nyadza muṅwe. Ni nga si kone u shumela Mudzimu na Lupfumo. 25  “Nga zwenezwo, ndi a ni vhudza ndi uri: Litshani u vhilaelela vhutshilo haṋu uri ni ḓo ḽa’ni kana ni ḓo nwa’ni kana ni ḓo ambara’ni. Naa vhutshilo a si ha ndeme u fhira zwiḽiwa? Muvhili a u fhiri zwiambaro kani? 26  Lavhelesani nga vhuronwane zwiṋoni zwa ṱaḓulu; a zwi zwali mbeu, a zwi kaṋi kana u kuvhanganyela maḓuluni. Naho zwo ralo, Khotsi aṋu wa ṱaḓulu u a zwi ṋea zwiḽiwa. Naa a ni wa ndeme u zwi fhira? 27  Ndi nnyi kha inwi ane a nga engedza vhutshilo hawe nga u vhilaela? 28  Nahone ndi ngani ni tshi vhilaela nga ha zwiambaro? Gudani kha maluvha a mavolenga a masimuni, nḓila ine a aluwa ngayo; ha shumi, ha luki tshithu; 29  hone ndi a ni vhudza uri naho Salomo o vha o pfuma vhukuma, o vha a sa ambari u fana na ḽiṅwe ḽa maluvha eneo. 30  Arali Mudzimu a tshi ambadza zwimela zwa ḓaka, zwine zwa vha hone ṋamusi, matshelo zwa kudzwa tshivhasoni, naa na inwi ha nga ni ambadzi u fhira zwenezwo zwimela, inwi vha re na lutendo luṱuku? 31  Nga zwenezwo, ni songo vhuya na vhilaela na ri, ‘Ri ḓo ḽa’ni?’ kana ‘Ri ḓo nwa’ni?’ kana, ‘Ri ḓo ambara’ni?’ 32  Ngauri hezwo zwoṱhe ndi zwithu zwine vha dzitshaka vha zwi ṱoḓa nga maanḓa. Khotsi aṋu wa ṱaḓulu u a ḓivha uri zwenezwi zwithu zwoṱhe ni a zwi shaya. 33  “Dzulani ni tshi ṱoḓa Muvhuso wa Mudzimu na u luga hawe u thoma, zwiṅwe zwithu zwoṱhe ni ḓo engedzwa ngazwo. 34  Nga zwenezwo-ha, ni songo vhilaela zwa matshelo, ngauri ḽa matshelo ḽi ḓo vha na mbilaelo dzaḽo. Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi na mbilaelo dzaḽo.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari