Mateo 15:1-39

15  Vhafarisei na vhamaṅwalo vha ḓa ha Yesu vha tshi bva Yerusalema vha amba nae vha ri:  “Ndi ngani vhafunziwa vhau vha sa tevheli sialala ḽa vhomakhulukuku? Sa tsumbo, a vha ṱambi zwanḓa zwavho musi vha tshi ṱoḓa u ḽa.”  A vha fhindula a ri: “Ndi ngani na inwi ni tshi pfuka ndaela ya Mudzimu na tevhela masialala aṋu?  Sa tsumbo, Mudzimu o ri, ‘Hulisa khotsi au na mme au,’ nahone ‘A semaho khotsi awe kana mme awe nga a vhulahwe.’  Fhedzi inwi ni ri, ‘Naho e nnyi ane a amba na khotsi awe kana mme awe a ri: “Tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda vha natsho tshine nda nga ni ṋea ndi tshifhiwa tsho ṋekedzwaho Mudzimu,”  ho ngo fanela u hulisa khotsi awe na mme awe na luthihi.’ Nga zwenezwo, no ita uri ipfi ḽa Mudzimu ḽi si vhe ḽa ndeme nga nṱhani ha masialala aṋu.  Vhadzia-muhoyo ndi inwi, Yesaya o porofita nga ho teaho nga ha inwi musi a tshi ri:  ‘Vhathu avha vha nkhulisa nga milomo, fhedzi mbilu dzavho dzi kule na nṋe.  U ngwadamela havho ndi ha mahandana, ngauri vha funza masialala a vhathu.’” 10  A vhidzela gogo tsini a amba naḽo a ri: “Thetshelesani uri ni pfesese: 11  Muthu ha shatiwi tshika nga zwithu zwine zwa dzhena mulomoni wawe, fhedzi ndi zwine zwa bva mulomoni zwine zwa shata muthu tshika.” 12  Vhafunziwa vhawe vha ḓa vha amba nae vha ri: “Naa u a zwi ḓivha uri zwe wa zwi amba zwo khukhulisa Vhafarisei?” 13  A vha fhindula a ri: “Zwimela zwoṱhe zwi songo ṱavhiwaho nga Khotsi anga wa ṱaḓulu zwi ḓo tupulwa. 14  Vha litsheni. Ndi vho pofulaho vha tshi tshimbidza vho pofulaho. Arali o pofulaho a tshi tshimbidza o pofulaho, vhuvhili havho vha ḓo wela mulindini.” 15  Petro a mu fhindula a ri: “Ri ṱalutshedze zwine itsho tshifanyiso tsha amba zwone.” 16  A tshi pfa zwenezwo a ri: “Naa na inwi a ni pfesesi? 17  Naa a ni zwi ḓivhi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi dzhenaho mulomoni tshi fhira nga malani nahone tsha bva nga nḓila yatsho? 18  Naho zwo ralo, zwi bvaho mulomoni zwi bva mbiluni, nahone zwenezwo zwithu ndi zwone zwine zwa shata muthu tshika. 19  Sa tsumbo, mbiluni ndi hone hune ha bva mihumbulo mivhi, u vhulaha, vhuṱonḓolo, vhupombwe, vhuvhava, vhuṱanzi ha mazwifhi na maṱamba. 20  Ndi zwone zwine zwa shata muthu tshika, fhedzi u sa ṱamba zwanḓa musi u sa athu u ḽa a zwi shati muthu tshika.” 21  Yesu a ṱuwa henefho a ya thungo ya Tiro na Sidoni. 22  Ha ḓa muṅwe mufumakadzi a bvaho dzinguni ḽa Fenikia a tshi vhidzelela a tshi ri: “Nkhathutshele, Murena, Murwa wa Davida. Ṅwananyana wanga u na dimoni ḽine ḽa mu tambudza.” 23  Fhedzi a si ambe nae tshithu. Vhafunziwa vhawe vha mu humbela vha ri: “Mu vhudze a ṱuwe ngauri u khou sokou ri tevhela a tshi khou vhidzelela.” 24  A fhindula a ri: “Ndo rumiwa uri ndi ye ha nngu dzo xelaho dza nnḓu ya Isiraele fhedzi.” 25  Mufumakadzi a sendela tsini, a mu losha a ri: “Murena, nthuse!” 26  A fhindula a ri: “A zwo ngo tea uri ndi dzhie tshinkwa tsha vhana nahone ndi tshi posele zwibwanana.” 27  Mufumakadzi a fhindula a ri: “Ndi ngoho Murena, huufha na zwibwanana zwi tshi ḽa matshakatshaka ane a wela fhasi a tshi bva ṱafulani ḽa vhaṋe vhazwo.” 28  Yesu a mu fhindula a ri: “Iwe mufumakadzi, lutendo lwau ndi luhulu, nga hu itee zwine wa zwi tama.” Ṅwananyana wawe a fhola nga tshenetsho tshifhinga. 29  Yesu a ṱuwa henefho a ya tsini na lwanzhe lwa Galilea, a gonya thavha nahone a dzula henefho. 30  Gogo ḽa ḓa khae, ḽi na vhaholefhali, vho huvhalaho, vho pofulaho, vha sa koni u amba, na vhaṅwe vho holefhalaho nga iṅwe nḓila, vha vha vhea tsini na milenzhe yawe, a vha fhodza, 31  gogo ḽa kanuka musi ḽi tshi vhona vha sa koni u amba vha tshi vho amba, na vho holefhalaho vha tshi vho tshimbila na vho pofulaho vha tshi vho vhona, ḽa renda Mudzimu wa Isiraele. 32  Fhedzi Yesu a vhidza vhafunziwa vhawe a amba navho a ri: “Gogo iḽi ndi ḽi pfela vhuṱungu ngauri ho no fhela maḓuvha mararu ḽi na nṋe nahone a ḽi na zwiḽiwa, a thi ṱoḓi u ḽi vhofholola ḽi na nḓala. Vha nga kha ḓi ṋoka nḓilani.” 33  Vhafunziwa vha amba nae vha ri: “Zwinkwa zwa u fusha gogo ḽingafha ri ḓo zwi wana ngafhi henefha fhethu hu re thungo?” 34  Yesu a vha vhudzisa a ri: “Ni na zwinkwa zwingana?” Vha ri: “Zwa sumbe, na khovhe ṱhukhu dzi si gathi.” 35  Musi o no vhudza gogo uri ḽi dzule fhasi, 36  a dzhia zwinkwa zwa sumbe na khovhe, musi o no rabela, a zwi ṅwatekanya a zwi ṋea vhafunziwa vhawe, vhafunziwa vha zwi ṋea gogo. 37  Vhoṱhe vha ḽa vha fura, nahone matshakatshaka e vha a kuvhanganya a ḓadza zwirundu zwa sumbe. 38  Vho ḽaho vho vha vhe vhanna vha zwigidi zwiṋa, hu sa vhalwi vhafumakadzi na vhana vhaṱuku. 39  Musi o no vhofholola gogo a ṋamela tshikepe a ya madzinguni a Magdala.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari