Mateo 13:1-58

13  Nga ḽeneḽo ḓuvha Yesu a bva nḓuni a ya a dzula khunzi-khunzini ya lwanzhe,  gogo ḽa mu kuvhanganela, a ṋamela tshikepe a dzula fhasi, nahone gogo ḽoṱhe ḽo vha ḽo ima khunzi-khunzini.  A ḽi vhudza mafhungo manzhi nga zwifanyiso, a ri: “Vhonani! Muzwali o bva a ya u zwala;  musi a tshi khou zwala mbeu, iṅwe ya wela nga thungo ha nḓila, zwiṋoni zwa ḓa zwa i ḽa.  Iṅwe ya wela kha matombo he ha vha hu si na mavu manzhi, ya mela nga u ṱavhanya ngauri mavu o vha e si manzhi.  Musi ḓuvha ḽi tshi ṱavha, ya puta, ya oma ngauri midzi yo vha i songo tsesa.  Iṅwe ya wela mipfani, mipfa ya hula ya i pwanyeledza.  Iṅwe ya wela mavuni avhuḓi, ya aṋwa mitshelo, iṅwe ya aṋwa ḓana, iṅwe furathi, iṅwe furaru.  A re na nḓevhe nga a pfe.” 10  Vhafunziwa vha ḓa khae vha mu vhudzisa vha ri: “Ndi ngani u tshi amba navho nga zwifanyiso?” 11  A vha fhindula a ri: “Inwi no dzumbululelwa uri ni pfesese zwiphiri zwikhethwa zwa Muvhuso wa ṱaḓulu, fhedzi vhone a vho ngo dzumbululelwa. 12  Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha nazwo, u ḓo ṋewa zwa tou ḓala, fhedzi muthu muṅwe na muṅwe ane a si vhe nazwo, u ḓo dzhielwa na zwine a vha nazwo. 13  Ndi ngazwo ndi tshi amba navho nga zwifanyiso, uri naho vha tshi lavhelesa, vha si vhone, naho vha tshi pfa vha si pfesese, nahone vha si ṱalukanye; 14  vhuporofita ha Yesaya vhu khou ḓadzea khavho, vhune ha ri: ‘U pfa ni ḓo pfa, fhedzi a ni nga zwi pfesesi, ni ḓo lavhelesa, fhedzi ni si vhone tshithu. 15  Ngauri mbilu dza vhenevha vhathu dzo rindila, nahone nḓevhe dzavho dzo dzinga, vho bonya na maṱo uri vha si vhone na u pfa nga nḓevhe dzavho uri vha si ṱalukanye nga mbilu dzavho uri vha rembuluwe, nahone nda vha fhodza.’ 16  “Naho zwo ralo, takalani ngauri maṱo aṋu a a vhona, na nḓevhe dzaṋu dzi a pfa. 17  Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Vhaporofita vhanzhi na vhathu vho lugaho vho vha vha tshi tama zwithu zwine inwi na zwi vhona, fhedzi vha si zwi vhone, nahone vha tshi ṱoḓa u pfa zwine na zwi pfa, fhedzi vha si zwi pfe. 18  “Inwi thetshelesani zwine tshifanyiso tsha muzwali tsha amba zwone. 19  Muthu ane a pfa mulaedza wa Muvhuso a si u ṱalukanye, muvhi u a ḓa a dzhavhula zwo zwalwaho mbiluni; ndi iḽa yo zwalwaho thungo ha nḓila. 20  Yo zwalwaho matomboni, i fanyisela muthu ane a pfa mulaedza wa Muvhuso nahone nga khathihi fhedzi a u ṱanganedza nga dakalo. 21  Ngauri midzi a yo ngo tsesa, u bvela phanḓa lwa tshifhinganyana, musi a tshi ṱangana na maṱungu kana u tovholwa nga mulandu wa mulaedza wa Muvhuso u a ṱavhanya a khukhulisea. 22  Yo zwalwaho mipfani, i fanyisela muthu ane a pfa mulaedza, fhedzi mbilaelo dza shango* na maanḓa a vhufhura a lupfumo zwa pwanyeledza mulaedza, a si aṋwe mitshelo. 23  Yo zwalwaho mavuni avhuḓi i fanyisela muthu ane a ri u pfa mulaedza a u ṱalukanya, a kona u aṋwa mitshelo a pakata ḓana, muṅwe furathi, muṅwe furaru.” 24  A vha vhudza tshiṅwe tshifanyiso, a ri: “Muvhuso wa ṱaḓulu u fana na muthu we a zwala mbeu yavhuḓi tsimuni yawe. 25  Musi vhathu vho eḓela, ha ḓa swina ḽawe ḽa zwala tsheṋe vhukati ha goroi, ḽa ṱuwa. 26  Musi goroi i tshi vho mela nahone i tshi vho vha na thoro, ndi hone hu tshi vhonala mufhunga. 27  Vhaḓinḓa vha ya ha muṋe wa tsimu vha amba nae vha ri, ‘Muṋe washu, naa a wo ngo zwala mbeu yavhuḓi tsimuni yau? Zwino mufhunga u bva ngafhi?’ 28  A amba navho a ri: ‘Wo zwaliwa nga swina.’ Vha amba nae vha ri, ‘Naa u a ṱoḓa ri tshi ya ra u tupula?’ 29  Ene a fhindula a ri, ‘Aiwa; ni songo u tupula, ni ḓo ri ni tshi u tupula, na vho tupula na goroi. 30  Zwi litsheni zwi aluwe zwoṱhe hu vhuye hu swike tshifhinga tsha khaṋo, ndi hone ndi tshi ḓo vhudza vhakaṋi nda ri: Thomani nga u tupula mufhunga ni u vhofhe uri u fhiswe; nga murahu ni kuvhanganye goroi ni i vhee ḓuluni ḽanga.’” 31  A vha vhudza tshiṅwe tshifanyiso, a ri: “Muvhuso wa ṱaḓulu u fana na thoro ya luṋonya, ye muthu a i dzhia a i zwala tsimuni yawe. 32  Zwi re zwone ndi uri ndi yone thoro ṱhukhu kha mbeu dzoṱhe, fhedzi musi yo no mela, i fhira zwimela zwoṱhe, nahone i vha muri une zwiṋoni zwa ṱaḓulu zwa fhaṱa zwiṱaha matavhini awo.” 33  A vha vhudza tshiṅwe tshifanyiso a ri: “Muvhuso wa ṱaḓulu u fana na mbiliso, ine mufumakadzi a i suka na fulauru kha masambelo mararu, a i vhea u swika fulauru yoṱhe i tshi kukumuwa.” 34  Yesu o vhudza gogo zwenezwi zwoṱhe a tshi shumisa zwifanyiso. Vhukuma, o vha a tshi amba naḽo nga zwifanyiso fhedzi, 35  uri hu ḓadzee zwo ambiwaho nga muporofita we a ri: “Ndi ḓo amba nga zwifanyiso, ndi ḓo dzumbulula zwe zwa vha zwo dzumbiwa u bva tshee shango ḽa sikwa.” 36  Musi o no vhofholola gogo, a mbo ḓi dzhena nḓuni. Vhafunziwa vhawe vha ḓa khae vha ri: “Ri ṱalutshedze zwine tshifanyiso tsha mufhunga wo zwalwaho tsimuni tsha amba zwone.” 37  A vha fhindula a ri: “Muzwali wa mbeu yavhuḓi ndi Murwa-muthu; 38  tsimu ndi shango. Mbeu yavhuḓi, ndi vhana vha Muvhuso, fhedzi mufhunga ndi vhana vha muvhi, 39  swina ḽe ḽa zwala mufhunga ndi Diabolo. Khaṋo ndi vhufhelo ha maitele a zwithu, vhakaṋi ndi vharuṅwa. 40  Ngauralo, vhunga mufhunga u tshi tupulwa wa fhiswa nga mulilo, zwi ḓo ralo na vhufheloni ha maitele a zwithu. 41  Murwa-muthu u ḓo ruma vharuṅwa vhawe, vha kuvhanganya vha bvisa zwikhukhulisi zwoṱhe na vhaitazwivhi muvhusoni wawe, 42  nahone vha ḓo vha kudza ṋanḓoni ya mulilo.* Henefho ndi hune vha ḓo lila na u shenganya maṋo. 43  Nga tshenetsho tshifhinga vho lugaho vha ḓo penya vhunga ḓuvha Muvhusoni wa Khotsi avho. A re na nḓevhe nga a pfe. 44  “Muvhuso wa ṱaḓulu u fana na lupfumo lwo dzumbwaho tsimuni, lune muthu a lu wana a lu dzumba, nga nṱhani ha u takala hawe a ṱuwa a ya a rengisa thundu yawe, nahone a renga yeneyo tsimu. 45  “Zwiṅwe hafhu, Muvhuso wa ṱaḓulu u fana na muvhambadzi ane a enda a tshi ṱoḓa vhulungu havhuḓi. 46  Musi o no wana vhulungu vhuthihi ha thengo khulu, nga u ṱavhanya a ṱuwa a ya a rengisa thundu yawe yoṱhe, nahone a renga honoho vhulungu. 47  “Hafhu, Muvhuso wa ṱaḓulu u fana na mambule o poswaho lwanzheni u itela u fasha khovhe dza mifuda yoṱhe. 48  Musi o no ḓala vha a kokodzela khunzi-khunzini, vha dzula fhasi vha nanga dzavhuḓi vha dzi longela dzikhalini, fhedzi dzi si dzavhuḓi vha dzi laṱa. 49  Ndi zwine zwa ḓo itwa vhufheloni ha maitele a zwithu: Vharuṅwa vha ḓo bva vha khetha vhavhi vhukati ha vho lugaho 50  nahone vha vha kudza ṋanḓoni ya mulilo. Henefho ndi hune vha ḓo lila na u shenganya maṋo. 51  A vha vhudzisa a ri: “Naa izwi zwoṱhe no zwi pfesesa?” Vha mu fhindula vha ri: “Ee.” 52  A amba navho a ri: “Arali zwo ralo, mugudisi muṅwe na muṅwe, musi o funzwa malugana na Muvhuso wa ṱaḓulu, u fana na muṋe wa muḓi, ane a bvisa kha lupfumo lwawe zwiswa na zwa kale.” 53  Musi Yesu o no fhedza u amba nga zwifanyiso zwenezwo, a ṱuwa henefho. 54  A swika muḓini wa hawe, a vha funza sinagogoni dzavho, vhathu vha kanuka vha ri: “Uyu muthu o wana ngafhi vhuṱali uvhu na vhukoni ha u ita yeneyi mishumo ya maanḓa? 55  Naa a si uḽa ṅwana wa muvhaḓi? Naa mme awe a si Maria na vharathu vhawe a si Yakobo na Yosefa na Simoni na Yuda? 56  Khaladzi dzawe a ri nadzo henefha vhukati hashu? Uyu muthu o zwi wana ngafhi izwi zwithu zwoṱhe?” 57  Vha thoma u khukhulisea nga nṱhani hawe. Fhedzi Yesu a amba navho a ri: “Muporofita a nga huliswa hoṱhe nga nnḓa ha muḓini wa hawe na hayani hawe.” 58  Nahone henefho ho ngo ita mishumo minzhi ya maanḓa nga mulandu wa u sa vha havho na lutendo.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Kana “ano maitele a zwithu.”
Mulilo muhulu.