Mateo 10:1-42

10  Ndi hone a tshi vhidza vhafunziwa vha fumi-mbili (12) a vha ṋea maanḓa a u langa mimuya mivhi, uri vha i pandele na u fhodza malwadze oṱhe na maṱungu oṱhe.  Madzina a vhaapostola vha fumi-mbili ngea: Wa u thoma ndi Simoni, ane a vhidzwa Petro, na Andrea, murathu wawe; na Yakobo murwa wa Sebedeo na murathu wawe Yohane;  Filipo na Baratholomeo; Thomasi na Mateo wa muthelisi; Yakobo murwa wa Alifeo, na Thadeo;  Simoni wa Kana, na Yudasi Iskariote, we nga murahu a fheṱa Yesu.  Yesu a ruma vhenevho vha fumi-mbili, a vha laya a ri: “Ni songo pambutshela kha nḓila i yaho kha vha dzitshaka, ni songo ya muḓini wa Samaria,  nṱhani hazwo bvelani phanḓa ni tshi ya kha nngu dzo xelaho dza nnḓu ya Isiraele.  Musi ni tshi khou tshimbila, ni huwelele, ni ri: ‘Muvhuso wa ṱaḓulu u tsini.’  Ni fhodze vha lwalaho, ni vuse vho faho, vha mapele ni vha fhodze, ni pandele na madimoni. No ṋewa nga mahala, ṋeani nga mahala.  Ni songo ṱuwa na tshikwama tsha musuku, tsimbi-tseṱha kana tsimbi-tswuku, 10  kana u hwala mukhwama wa u fara zwiḽiwa u itela lwendo, kana zwiambaro zwivhili, kana thovho, kana lubaḓa, ngauri mushumi o tewa nga u ṋewa zwiḽiwa. 11  “Musi ni tshi dzhena muḓini kana muḓanani naho u ufhio, ni ṱoḓe a faneleaho, ni dzule henefho u swika ni tshi fhirela phanḓa. 12  Ni tshi dzhena nḓuni, ni lumelise vhaṋe vha nnḓu; 13  arali nnḓu yeneyo yo fanelea, mulalo waṋu u vhe kha yeneyo nnḓu, arali i songo fanelea, mulalo waṋu kha u humele kha inwi. 14  Arali muthu a sa ni ṱanganedzi kana u ni thetshelesa, musi ni tshi ṱuwa kha yeneyo nnḓu kana muḓi, ni fhufhure buse ḽi re milenzheni yaṋu. 15  Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Zwine zwa ḓo wela muḓi wa Sodoma na Gomora zwi ḓo vha khwine u fhira zwine zwa ḓo ḓela wonoyo muḓi nga Ḓuvha ḽa Khaṱulo. 16  “Ndi ni ruma sa nngu dzi yaho vhukati ha dziphele; ngauralo, ṱalifhani sa dziṋowa, ni vuḓe sa maivha. 17  Ni thanyele vhathu, ngauri vha ḓo ni kumedzela dzikhoroni nahone vha ḓo ni rwa sinagogoni dzavho. 18  Vha ḓo ni isa ha vhavhusi na ha mahosi nga nṱhani hanga, uri zwi vhe vhuṱanzi kha vhone na kha dzitshaka. 19  Arali vha ni hwelela, ni songo vhilaela uri ni ḓo amba hani kana uri ni ḓo ri mini; zwine na ḓo amba ni ḓo ṋewa nga tshenetsho tshifhinga, 20  ngauri a si inwi ni ambaho, fhedzi ndi muya wa Khotsi aṋu u ambaho kha inwi. 21  Mukomana u ḓo vhulahisa murathu, khotsi a vhulahisa ṅwana wawe, vhana vha ḓo vutshela vhabebi nahone vha vha vhulahisa. 22  Ni ḓo vhengiwa nga vhathu vhoṱhe nga nṱhani ha dzina ḽanga, fhedzi ane a konḓelela u swika vhufheloni ndi ene ane a ḓo tshidzwa. 23  Musi vha tshi ni tovhola kha muṅwe muḓi ni shavhele kha muṅwe, ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Murwa-muthu u ḓo vhuya ni sa athu ṱanganya miḓi yoṱhe ya Isiraele. 24  “Mugudiswa ha fhiri mugudisi wawe, mulanda ha fhiri muṋe wawe. 25  Zwo tea mugudiswa a tshi lingana na mugudisi wawe, mulanda a tshi lingana na muṋe wawe. Arali vhathu vha tshi amba uri muṋe wa nnḓu u pfi Beelsebulu, vha nga kundwa hani u vhidza vha nnḓu yawe nga u ralo? 26  Nga zwenezwo, ni songo vha ofha nga uri a hu na tsho dzumbiwaho tshine tsha sa ḓo dzumbululwa, nahone a hu na tshiphiri tshine tsha sa ḓo bvela khagala. 27  Zwine nda ni vhudza swiswini, ni zwi ambe tshedzani, zwine na zwi pfa zwi tshi hevhedzwa, ni zwi huwelele no ima nṱha ha ṱhanga. 28  Ni songo ofha avho vhane vha nga ni vhulaha, fhedzi vha si kone u ni thivhela uri ni dovhe ni tshile tshifhingani tshi ḓaho; nṱhani hazwo, ni ofhe ane a nga kona u ni vhulaha Gehena.* 29  Naa zwiṋoni zwiṱuku* zwivhili a zwi rengwi nga peni nthihi? Naho zwo ralo, a hu na na tshithihi tshazwo tshine tsha ḓo wela fhasi Khotsi aṋu a sa zwi ḓivhi. 30  Fhedzi mavhudzi oṱhe a re ṱhohoni dzaṋu o vhalwa. 31  Ngauralo, ni songo ofha: Inwi ni vha ndeme vhukuma u fhira zwiṋoni zwiṱuku zwinzhi. 32  “Muṅwe na muṅwe ane a nnyamba phanḓa ha vhathu uri u na vhuthihi na nṋe, na nṋe ndi ḓo mu amba phanḓa ha Khotsi anga a re ṱaḓulu uri ndi na vhuthihi nae, 33  fhedzi a nndandulaho phanḓa ha vhathu, na nṋe ndi ḓo mu landula-vho phanḓa ha Khotsi anga wa ṱaḓulu. 34  Ni songo humbula uri ndo ḓela u ḓisa mulalo kha ḽifhasi; a tho ngo ḓela u ḓisa mulalo, fhedzi ndo ḓela u ḓisa banga, hu si mulalo. 35  Ndo ḓela u luṱanya muṱhannga na khotsi awe, ṅwananyana u ḓo lwa na mme awe, mazwale a lwa na mazwale wawe. 36  Vhukuma, maswina a muthu a ḓo vha vha muṱani wawe. 37  Ane a funesa khotsi awe kana mme awe u fhira nṋe ho ngo tewa nga u vha wanga, na ane a funesa murwa kana ṅwananyana wawe u fhira nṋe ho ngo tewa nga u vha wanga. 38  Naho e nnyi a sa hwaliho danda ḽawe ḽa tshengedzo a ntsala murahu, uyo ho ngo tewa nga u vha wanga. 39  Ane a tsireledza vhutshilo hawe u ḓo vhu lozwa, fhedzi ane a lozwa vhutshilo hawe a tshi itela nṋe u ḓo vhu wana. 40  “Ane a ni ṱanganedza u ṱanganedza na nṋe, a ṱanganedzaho nṋe u ṱanganedza na o nthumaho. 41  Ane a ṱanganedza muporofita nga nṱhani ha uri ndi muporofita u ḓo wana malamba a muporofita, ane a ṱanganedza muthu o lugaho ngauri ndi muthu o lugaho u ḓo wana malamba a muthu o lugaho. 42  Naho e nnyi ane a ḓo ṋea muṅwe wa avha vhaṱuku maḓi a rotholaho uri a nwe ngauri ndi mufunziwa, ngoho ndi a ni vhudza: U ḓo wana malamba awe.”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Ndi fhethu he ha vha hu tshi fhiswa mathukhwi nnḓa ha Yerusalema.
Ṱhongola.