Marko 9:1-50

9  Yesu a dovha a amba navho a ri: “Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Hu na vhaṅwe vho imaho henefha vhane vha sa ḓo fa vha songo thoma vha vhona Muvhuso wa Mudzimu.”  Nga murahu ha maḓuvha a rathi, Yesu a ṱuwa na Petro, Yakobo na Yohane, a gonya navho thavha ndapfu. A shanduka phanḓa havho,  zwiambaro zwawe zwa penya, zwa tshena lune ha si vhuye ha vha na muthu na muthihi fhano ḽifhasini ane a nga kona u zwi kuvha zwa tshena nga u ralo.  Vha dovha vha vhona Elia na Mushe vha tshi khou amba na Yesu.  Petro a amba na Yesu a ri: “Rabi,* ndi zwavhuḓi musi ri fhano, ngauralo kha ri athe madennde mararu, ḽiṅwe ḽi ḓo vha ḽau, ḽiṅwe ḽa vha ḽa Mushe, nahone ḽiṅwe ḽa vha ḽa Elia.”  Zwi re zwone ndi uri Petro o vha a sa ḓivhi uri a ite mini, ngauri o vha o tshuwa zwihulu.  Ha ḓa gole, ḽa vha tibedza, ha pfala ipfi ḽi bvaho kha gole ḽi tshi ri: “Hoyu ndi Murwa wanga, a funwaho; ni mu thetshelese.”  Naho zwo ralo, nga u ṱavhanya musi vha tshi lavhelesa vha vhona Yesu, vhaḽa vhaṅwe vho vha vhe si tsheeho.  Musi vha tshi khou tsa thavhani, Yesu a vha laya o khwaṱhisa uri vha songo vhudza muthu zwe vha zwi vhona u swikela Murwa-muthu a tshi vuswa vhafuni. 10  Vha dzhiela nṱha zwe a zwi amba, fhedzi vha amba nga tshavho nga ha zwine u vuwa vhafuni honoho ha amba zwone. 11  Vha mu vhudzisa vha ri: “Ndi ngani vhamaṅwalo vha tshi amba uri hu fanela u thoma ha ḓa Elia?” 12  A vha fhindula a ri: “Ndi ngoho uri Elia u ḓo ḓa u thoma nahone u ḓo vusulusa zwithu zwoṱhe, fhedzi zwi ḓa hani uri hu ṅwalwe malugana na Murwa-muthu uri u fanela u shengela zwihulu na u nyadziwa? 13  Fhedzi ndi a ni vhudza ndi ri: Zwi re zwone ndi uri Elia o ḓa, nahone vho mu ita zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha funa, samusi zwo ṅwalwa nga hae.” 14  Musi vha tshi swika kha vhafunziwa vhaṅwe, vha vhona vho kuvhanganelwa nga gogo nahone vhamaṅwalo vha tshi khou ṱaṱa khani navho. 15  Fhedzi nga u ṱavhanya musi gogo ḽi tshi vhona Yesu, ḽa kanuka, nahone ḽa mu gidimela uri ḽi mu lumelise. 16  Ngauralo, a vha vhudzisa a ri: “Ni khou ṱaṱa khani ya mini navho?” 17  Muṅwe we a vha e vhukati ha gogo a mu fhindula a ri: “Mufunzi, ndo ḓisa murwa wanga ngauri u na muya une wa ita uri a si kone u amba, 18  huṅwe na huṅwe hune wa mu fara e hone, u mu wisela fhasi, a bvisa bulo mulomoni, a shengekanya maṋo nahone a fhelelwa nga nungo. Ndo vhudza vhafunziwa vhau uri vha u pandele, fhedzi vho kundwa u ita nga u ralo.” 19  A vha fhindula a ri: “Murafho uyu u si na lutendo, ndi ḓo vha na inwi u swika lini? Ndi ḓo ni konḓelela u swika lini? Mu ḓiseni ngeno kha nṋe.” 20  Vha ḓisa mutukana onoyo khae. Fhedzi muya u tshi mu vhona, wa mu khwiḓukanya a wela fhasi, a vhumbuluwa, a bvisa bulo mulomoni. 21  Yesu a vhudzisa khotsi a uyo mutukana a ri: “U na tshifhinga tshingafhani zwo mu fara?” Khotsi awe a ri: “U bva hanani hawe, 22  u dzulela u mu posela muliloni na maḓini uri u mu vhulahe. Fhedzi arali u tshi kona u ita tshiṅwe tshithu, ri pfele vhuṱungu nahone u ri thuse.” 23  Yesu a amba nae a ri: “U amba mini u tshi ri, ‘Arali u tshi kona’? Zwithu zwoṱhe zwi nga konadzea kha muthu ane a vha na lutendo.” 24  Nga u ṱavhanya khotsi a ṅwana a vhidzelela a ri: “Ndi na lutendo! Nthuse henefho hune lwa khou ṱahela hone!” 25  Musi Yesu a tshi vhona uri gogo ḽi khou vha gidimela, a kaidza wonoyo muya muvhi, a ri: “Iwe muya une wa ita uri muthu a si kone u amba na u pfa, ndi a u vhudza ndi ri, i bva khae nahone u songo tsha dovha wa dzhena khae.” 26  Musi wo no zhamba na u mu khwiḓukanya lunzhi, wa bva khae, ṅwana a nga mufu, vhanzhi vha vhuya vha ri: “O fa!” 27  Fhedzi Yesu a mu fara nga tshanḓa a mu vusa, nahone a vuwa. 28  Musi o no dzhena nḓuni, vhafunziwa vhawe vha mu vhudzisa vhe vhoṱhe vha ri: “Ndi ngani riṋe ro kundwa u pandela wonoyo muya?” 29  A amba navho a ri: “Wonoyu mufuda u pandelwa nga thabelo fhedzi.” 30  Vha ṱuwa henefho vha buḓekanya ḽa Galilea, fhedzi o vha a sa ṱoḓi muthu na muthihi a tshi zwi ḓivha. 31  Ngauri o vha a tshi khou funza vhafunziwa vhawe na u vha vhudza uri: “Murwa-muthu u ḓo kumedzwa zwanḓani zwa vhathu, nahone vha ḓo mu vhulaha, fhedzi musi o no vhulahwa, u ḓo vuwa nga murahu ha maḓuvha mararu.” 32  Naho zwo ralo, a vho ngo pfesesa zwe a vha a tshi khou zwi amba, nahone vho vha vha tshi ofha u mu vhudzisa. 33  Vha swika Kapernaume. Musi e nga ngomu nḓuni, a vha vhudzisa a ri: “No vha ni tshi khou ṱaṱa khani nga mini nḓilani?” 34  Vha fhumula, ngauri nḓilani vho vha vha tshi khou ṱaṱa khani nga uri ndi nnyi ane a vha muhulwane. 35  Ngauralo, a dzula fhasi a vhidza vha fumi-mbili (12) a amba navho a ri: “Arali muthu naho e ufhio a tshi ṱoḓa u vha wa u thoma, u fanela u vha wa u fhedza kha vhoṱhe nahone a vhe mushumeli wa vhoṱhe.” 36  A dzhia ṅwana, a mu imisa vhukati havho, a mu kuvhatedza, a amba navho a ri: 37  “Naho e nnyi ane a ṱanganedza muṅwe wa avha vhana nga nṱhani ha dzina ḽanga u ṱanganedza nṋe, nahone muthu muṅwe na muṅwe ane a nṱanganedza, ha ṱanganedzi nṋe fhedzi, fhedzi u ṱanganedza na we a nthuma.” 38  Yohane a amba nae a ri: “Mufunzi ro vhona muṅwe munna a tshi khou pandela madimoni a tshi shumisa dzina ḽau, nahone ra lingedza u mu thivhela, ngauri o vha a sa tshimbili na riṋe.” 39  Yesu a ri: “Ni songo lingedza u mu thivhela ngauri a hu na muthu ane a nga ita mishumo ya maanḓa a tshi shumisa dzina ḽanga ane a ḓo amba zwithu zwivhi nga nṋe, 40  ngauri a sa lwi na riṋe u ima na riṋe. 41  Ngauri muthu muṅwe na muṅwe ane a ni ṋea maḓi uri ni nwe nga nṱhani ha uri ni vha Kristo, ngoho ndi a ni vhudza, u ḓo wana malamba awe. 42  Fhedzi naho e nnyi ane a khukhulisa muṅwe wa vhenevha vhana vhane vha vha na lutendo kha nṋe, zwi ḓo vha khwine a tshi vhofhelelwa guyo mukuloni wawe ḽi fanaho na ḽine ḽa phiguluswa nga mbongola nahone a poswe lwanzheni. 43  “Arali tshanḓa tshau tsha u ḽa tshi tshi u khakhisa, u tshi tumule; ndi khwine u tshi wana vhutshilo wo holefhala nṱhani ha uri u poswe Gehena,* muliloni u sa dzimiho, u na zwanḓa zwivhili. 44 * —— 45  Arali mulenzhe wau u tshi u khakhisa, u tumule; ndi khwine u tshi wana vhutshilo u tshi khou ṱudza nṱhani ha uri u poswe Gehena, u na milenzhe mivhili. 46 * —— 47  Arali ḽiṱo ḽau ḽi tshi u khakhisa, u ḽi laṱe kule; ndi khwine u tshi dzhena Muvhusoni wa Mudzimu u na ḽiṱo ḽithihi nṱhani ha uri u poswe Gehena u na maṱo mavhili, 48  henefho zwivhungu zwa hone a zwi fi na mulilo wa hone a u dzimi. 49  “Ngauri muthu muṅwe na muṅwe u fanela u ṋuṋedzwa nga mulilo u fana na musi hu tshi ṋuṋedzwa muṋo. 50  Muṋo ndi wavhuḓi, fhedzi arali muṋo wa fhelelwa nga ludungela, ni ḓo u lunga nga mini? Ivhani na muṋo, ni dzule ni na mulalo nga tshaṋu.”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Ndi dzina ḽa u hulisa mufunzi wa Muyuda.
Ndi fhethu he ha vha hu tshi fhiswa mathukhwi nnḓa ha Yerusalema.
Sedzani ṱhaluso i re magumoni a siaṱari i re kha Mat 17:21.
Sedzani ṱhaluso i re magumoni a siaṱari i re kha Mat 17:21.