Marko 4:1-41

4  Yesu a dovha a funza e khunzi-khunzini ya lwanzhe, gogo ḽa mu kuvhanganela. A ṋamela tshikepe tshe tsha vha tshi maḓini, a dzula fhasi, fhedzi gogo ḽo vha ḽi khunzi-khunzini.  A thoma u funza zwithu zwinzhi nga zwifanyiso a ri:  “Thetshelesani! Muzwali o bva a ya u zwala.  Musi a tshi khou zwala, iṅwe mbeu ya wela nga thungo ha nḓila, zwiṋoni zwa ḓa zwa i ḽa.  Iṅwe mbeu ya wela kha matombo he ha vha hu si na mavu manzhi, ya mela nga u ṱavhanya ngauri mavu o vha e si manzhi.  Musi ḓuvha ḽi tshi ṱavha, ya puta, ya oma ngauri midzi yo vha i songo tsesa.  Iṅwe ya wela mipfani, mipfa ya i pwanyeledza, nahone i si aṋwe mitshelo.  Iṅwe ya wela mavuni avhuḓi, ya mela ya aluwa, ya thoma u aṋwa mitshelo, ya aṋwa furaru (30), iṅwe furathi (60), iṅwe ḓana.”  A dovha a ri: “A re na nḓevhe nga a pfe.” 10  Musi gogo ḽo no ṱuwa, vhe vha vha vhe nae na vha fumi-mbili (12) vha thoma u mu vhudzisa nga ha zwine izwo zwifanyiso zwa amba zwone. 11  A vha fhindula a ri: “Inwi no dzumbululelwa uri ni pfesese tshiphiri tshikhethwa tsha Muvhuso wa Mudzimu, fhedzi vhaṅwe vhane vha si vhe vhathihi na riṋe vha vhudzwa zwithu zwoṱhe nga zwifanyiso, 12  uri naho vho sedza, vha si vhone tshithu, naho vho thetshelesa vha si pfe nahone vha si pfesese; uri vha sa ḓo rembuluwa nahone vha hangwelwa.” 13  A dovha a ri: “Arali ni sa pfesesi itshi tshifanyiso, zwiṅwe zwifanyiso ni ḓo zwi pfesesa hani? 14  “Muzwali u zwala mulaedza wa Muvhuso. 15  Nga zwenezwo, vhenevho ndi mbeu ine i tshi zwalwa ya wela thungo ha nḓila, nga u ṱavhanya musi vha tshi tou pfa mulaedza wa Muvhuso, Sathane a ḓa a dzhia mulaedza we wa zwalwa khavho. 16  Ine ya zwalwa kha matombo; ndi vhane vha ri musi vho pfa mulaedza, nga u ṱavhanya vha u ṱanganedza nga dakalo. 17  Ngauri midzi a yo ngo tsesa, vha bvela phanḓa lwa tshifhinganyana; musi vha tshi ṱangana na maṱungu kana u tovholwa nga nṱhani ha mulaedza wa Muvhuso, vha a khukhulisea. 18  Yo zwalwaho mipfani i fanyisela vhathu vhane vha ri u pfa mulaedza wa Muvhuso, 19  mbilaelo dza ano maitele a zwithu* na maanḓa a vhufhura a lupfumo na u emula zwithu zwoṱhe, zwa pwanyeledza mulaedza wa Muvhuso, vha si aṋwe tshithu. 20  Dzo zwalwaho mavuni avhuḓi dzi fanyisela vhathu vhane vha ri u pfa mulaedza wa Muvhuso vha u ṱanganedza, vha kona u aṋwa furaru (30), vhaṅwe furathi (60), vhaṅwe ḓana.” 21  A dovha a amba navho a ri: “Naa luvhone lu a vhewa fhasi ha tshirundu kana fhasi ha mmbete? Naa luvhone a lu vhewi kha tshiṱomambone? 22  Ngauri a hu na tsho dzumbiwaho tshine tsha sa ḓo dzumbululwa; nahone a hu na tshiphiri tshine tsha sa ḓo bvela khagala. 23  A re na nḓevhe nga a pfe.” 24  A dovha a vha vhudza a ri: “Dzhielani nṱha zwine na khou zwi pfa. Muelo une na ela ngawo na inwi ni ḓo elwa ngawo, ni ḓo engedzwa zwinzhi. 25  Ngauri ane a vha nazwo, u ḓo ṋewa zwo engedzeaho, fhedzi ane a si vhe nazwo, u ḓo dzhielwa na zwine a vha nazwo.” 26  A dovha a ri: “Muvhuso wa Mudzimu u fana na muthu o zwalaho mbeu tsimuni yawe, 27  we a vha a tshi eḓela vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe nahone a tshi vuwa musi ḽi tshi tsha, mbeu yone i tshi khou mela na u aluwa, fhedzi a sa ḓivhi uri nga nḓila-ḓe. 28  Ngauri mavu a medza goroi nga zwiṱuku nga zwiṱuku; hu ranga tsinde, ya rumbuwa, mafheleloni ha bvelela ṱhotshe yo ḓalaho thoro. 29  Musi goroi yo no vhibva, u thoma u kaṋa, ngauri tshifhinga tsha khaṋo tshi vha tsho swika.” 30  A dovha a ri: “Muvhuso wa Mudzimu ri nga u fanyisa na mini, ri nga shumisa tshifanyiso tshifhio uri ri u ṱalutshedze? 31  U fana na thoro ya luṋonya, ye ya zwalwa tsimuni i yone ṱhukhusa kha mbeu dzoṱhe dza kha ḽifhasi, 32  fhedzi musi yo ṱavhiwa, i a hula ya fhira zwimela zwoṱhe nahone ya vha na matavhi mahulwane, ane zwiṋoni zwa ṱaḓulu zwa kona u fhaṱa zwiṱaha murunzini wao.” 33  O vha a tshi funza nga zwifanyiso zwinzhi zwo raloho, u ya nga nḓila ye vha vha vha tshi kona u pfesesa ngayo. 34  Vhukuma, ho ngo vhuya a amba navho nga iṅwe nḓila nga nnḓa ha u shumisa zwifanyiso, fhedzi o vha a tshi ṱalutshedza vhafunziwa vhawe zwithu zwoṱhe musi e navho. 35  Nga ḽeneḽo ḓuvha, musi ḽo no kovhela, Yesu a amba navho a ri: “Kha ri wele seli ha khunzi-khunzi.” 36  Musi vho no vhofholola gogo, vha mu ṋamedza tshikepe, nahone ho vha hu na zwiṅwe zwikepe. 37  Ha vuwa ḓumbu ḽihulu lwanzheni, magabelo a kuḓa tshikepe, lwe tshikepe tsha ṱoḓa u nupela. 38  Fhedzi Yesu o vha o eḓela murahu tshikepeni, o siamedza ṱhoho yawe kha musiamelo. Ngauralo, vha mu vusa vha ri: “Mufunzi, naa a u vhoni uri ri khou fa?” 39  Nga zwenezwo, a vuwa a kaidza ḓumbu nahone a amba na lwanzhe a ri: “Fhumula u ri tshete!” Ḓumbu ḽa fhumula, ha vha na u dzika huhulu. 40  A amba navho a ri: “Ndi ngani ni tshi ofha nga u rali? Naa a ni athu vha na lutendo?” 41  Vha dzhenwa nga nyofho khulu, vha amba nga tshavho vha ri: “Ndi muthu-ḓe onoyu? Na maḓumbu na lwanzhe zwi a mu thetshelesa.”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Mbilaelo dza ḽino shango.