Marko 15:1-47

15  Nga u ṱavhanya nga maḓautsha vhotshifhe vhahulu na vhahulwane na vhamaṅwalo, u katela na Magota oṱhe, vha langana, vha vhofha Yesu vha ṱuwa nae vha mu kumedza ha Pilato.  Ngauralo, Pilato a mu vhudzisa a ri: “Naa u Khosi ya Vhayuda?” A fhindula a ri: “Ndi iwe ane a khou amba zwenezwo.”  Fhedzi vhotshifhe vhahulu vha mu pomoka zwithu zwinzhi.  Nga zwenezwo, Pilato a dovha a mu vhudzisa a ri: “Naa a u fhinduli tshithu? Ipfa uri ndi milandu minzhi lungafhani ine vha khou u pomoka yone.”  Yesu a si fhindule tshithu nahone Pilato a mangala vhukuma.  Nga vhuṱambo vhuṅwe na vhuṅwe, zwo vha zwo ḓowelea uri Pilato a vhofholole tshivhotshwa tshithihi, tshe vha vha vha tshi tshi humbela.  Nga tshenetsho tshifhinga, muṅwe munna ane a pfi Baraba o vha o farwa na vhe vha ri vha tshi vutshela muvhuso, vha ita na u vhulaha.  Ngauralo, gogo ḽa sendela ḽa humbela Pilato uri a ḽi itele zwe a vha a tshi ḓi ḽi itela nga misi.  A vha vhudzisa a ri: “Naa ni ṱoḓa ndi tshi vhofholola Khosi ya Vhayuda?” 10  Ngauri o vha a tshi zwi ḓivha uri musi vhotshifhe vhahulu vha tshi kumedza Yesu, vho vha vha tshi khou itiswa nga vivho. 11  Fhedzi vhotshifhe vhahulu vha ṱuṱuwedza gogo uri ḽi humbele Baraba uri a vhofhololwe. 12  Pilato a dovha a amba navho a ri: “Zwino ndi ite mini nga uyu ane na mu vhidza Khosi ya Vhayuda?” 13  Vha dovha vha zhamba vha ri: “Kha ombelwe kha danda!” 14  Fhedzi Pilato a ri: “Ndi ngani, o ni tshinya’ni?” Vha tou ṋaṋa u zhamba vha ri: “Kha ombelwe kha danda!” 15  Musi Pilato a tshi ṱoḓa u takadza gogo, a vhofholola Baraba, nga murahu a laedza uri Yesu a rwiwe nahone a mu kumedza khavho uri vha mu ombele kha danda. 16  Maswole a dzhia Yesu a mu isa muṱani wa nnḓu ya muvhusi, nahone vha vhidza tshigwada tshoṱhe tsha maswole tsha mu kuvhanganela, 17  vha mu ambadza nguvho tswuku ya vhuhosi nahone vha luka khare ya mipfa vha i vhea kha ṱhoho yawe. 18  Vha thoma u mu lumelisa vha ri: “Ri a vusa, iwe Khosi ya Vhayuda!” 19  Nahone vho vha vha tshi khou mu rwa nga luṱanga kha ṱhoho na u mu pfela mare, vha gwadama vha mu losha. 20  Musi vho no fhedza u mu goḓa, vha mu bvula iḽa nguvho tswuku ya vhuhosi vha mu ambadza zwiambaro zwawe zwa nga nnḓa. Vha kona u bva nae uri vha mu ombele kha danda. 21  Vha kombetshedza muṅwe munna we a vha a tshi khou fhira nga nḓila, we a vha a tshi pfi Simoni, wa Kirene, we a vha a tshi bva mahayani, khotsi a Alesandere na Rufo, uri a hwale danda ḽa Yesu ḽa tshengedzo. 22  Ngauralo, vha mu isa fhethu hune ha pfi Golgotha, zwine zwa amba uri, “Fhethu ha Madethele.” 23  Henefho vha lingedza u mu ṋea waini yo ṱanganyiswaho na zwithu zwi vhavhaho uri a nwe, fhedzi a hana u nwa. 24  Vha mu ombela kha danda nahone vha kovhekana zwiambaro zwawe zwa nga nnḓa nga u ita mamvaṱe uri vha ḓivhe uri ndi nnyi ane a dzhia tshifhio. 25  Ho vha hu nga tshifhinga tsha vhuraru* musi vha tshi mu ombela kha danda. 26  Nga nṱha ha ṱhoho yawe vho vha vho ombela nḓivhadzo ya mulandu une vha khou mu pomoka wone ine ya ri: “Khosi ya Vhayuda.” 27  Ngauralo, vha mu ombela vhukati ha mavemu mavhili, ḽiṅwe ḽi nga thungo ya tshanḓa tsha u ḽa, ḽiṅwe ḽi nga thungo ya tsha monde. 28 * —— 29  Vhe vha vha vha tshi khou fhira vho vha vha tshi mu sema, vha tshi dzungudza ṱhoho vha ri: “Koṱo! Iwe ane wa ri u ḓo thutha thembele nahone wa i fhaṱa nga maḓuvha mararu, 30  ḓitshidze nga u tsa kha iḽo danda ḽa tshengedzo.” 31  Nga hu fanaho, vhotshifhe vhahulu vha mu goḓa vhe na vhamaṅwalo vha tshi ri: “O tshidza vhaṅwe, fhedzi ha koni u ḓitshidza! 32  Kristo Khosi ya Vhaisiraele, zwino itsa kha iḽo danda ḽa tshengedzo uri ri zwi vhone nahone ri tende.” Na vho ombelwaho nae vha thoma u mu sema. 33  Nga tshifhinga tsha vhurathi* ha mbo ḓi vha na swiswi ḽihulu shangoni ḽoṱhe, u swika nga tshifhinga tsha vhuṱahe.* 34  Hu ṱoḓaho u vha nga tshifhinga tsha vhuṱahe, Yesu a vhidzelela nga ipfi ḽihulu a ri: “Eli, Eli, lama sabaxthani?” zwine zwa amba uri, “Mudzimu wanga, Mudzimu wanga, wo nṱutshelela’ni?” 35  Vhaṅwe vho imaho henefho tsini, vha tshi pfa zwenezwi, vha thoma uri: “Ipfani, u khou vhidza Elia.” 36  Fhedzi muṅwe muthu a gidima a dzhia tshipontshi a tshi mbwandamedza kha waini i dungaho, a tshi ṱoma kha luṱanga a mu ṋea uri a swiswine, a ri: “Mu litsheni! Kha ri vhone arali Elia a tshi ḓo ḓa a mu tsitsa.” 37  Fhedzi Yesu a vhidzelela nga ipfi ḽihulu, a mbo ḓi fa. 38  Labi ḽe ḽa vha ḽo tsira fhethu hukhethwa thembeleni ḽa kheruwa nga vhukati, u bva nṱha u ya fhasi. 39  Musi mulangammbi we a vha o ima tsini nae a tshi vhona zwe zwa itea musi a tshi fa, a ri: “Vhukuma, uyu munna o vha e Murwa wa Mudzimu.” 40  Ho vha hu na vhaṅwe vhafumakadzi vhe vha vha vho lavhelesa vhe kulenyana, vhukati havho ho vha hu na Maria Magdalena na Maria mme a Yakobo Muṱuku* na Yose, na Salome, 41  vhe vha vha vha tshi anzela u tshimbila nae na u mu shumela musi e Galilea, na vhaṅwe vhafumakadzi vhanzhi vhe vha bva nae Yerusalema. 42  Samusi ḽo vha ḽo no kovhela, nahone ḽi ḓuvha ḽa u Lugiselela, ḽa nga phanḓa ha Sabatha, 43  ha ḓa muṅwe munna ane a pfi Yosefa wa Arimathia, muraḓo wa Khoro a re na bvumo, we na ene a vha o lindela Muvhuso wa Mudzimu. A vha na tshivhindi a ya phanḓa ha Pilato nahone a humbela tshitumbu tsha Yesu. 44  Fhedzi Pilato o vha a tshi khou ḓivhudzisa arali Yesu o vha o no fa, nahone a vhidza mulangammbi, a mu vhudzisa arali o no fa. 45  Musi o no wana vhuṱanzi kha mulangammbi, a ṋea Yosefa tshitumbu. 46  Nga zwenezwo, a renga labi ḽavhuḓi, a tshi tsitsa, a tshi pomba nga labi ḽavhuḓi, a tshi vhulunga vhiḓani ḽe ḽa vha ḽo korwa kha tombo, a phigulusela tombo muṋangoni wa vhiḓa. 47  Fhedzi Maria Magdalena na Maria mme a Yose vha ḓi dzula vho lavhelesa he a vhewa hone.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Hu ṱoḓaho u vha nga awara ya vhuṱahe nga matsheloni.
Sedzani ṱhaluso i re magumoni a siaṱari i re kha Mat 17:21.
Hu ṱoḓaho u vha nga awara ya vhufumi-mbili (12) nga masiari.
Hu ṱoḓaho u vha nga awara ya vhuraru nga masiari.
Kana “mupfufhi.”