Luka 8:1-56

8  Nga murahunyana, a tshimbila a ya miḓini na miḓanani, a tshi khou huwelela na u ḓivhadza mafhungo maḓifha a Muvhuso wa Mudzimu. O vha e na vha fumi-mbili (12),  na vhaṅwe vhafumakadzi vhe a vha fhodza mimuya mivhi na malwadze, ndi Maria we a vha a tshi pfi Magdalena, we a bviswa madimoni a sumbe;  na Yohana mufumakadzi wa Khuza, munna we a vha a tshi ṱhogomela zwa nḓuni ya Herode; Susana; na vhaṅwe vhafumakadzi vhanzhi, vhe vha vha vha tshi vha ṱhogomela nga thundu dzavho.  Musi ho no kuvhangana gogo na vhe vha vha vha tshi khou tshimbila nae muḓi nga muḓi, a amba nga tshifanyiso a ri:  “Muzwali o bva a ya u zwala mbeu. Musi a tshi khou zwala mbeu, iṅwe ya wela nga thungo ha nḓila nahone ya kandekanyiwa, zwiṋoni zwa ṱaḓulu zwa ḓa zwa i ḽa.  Iṅwe ya wela kha matombo, musi yo no mela, ya oma ngauri ho vha hu si na murongwe.  Iṅwe ya wela mipfani, zwa aluwa zwoṱhe, nahone mipfa ya i pwanyeledza.  Iṅwe ya wela mavuni avhuḓi, musi yo no mela, ya aṋwa ya ita ḓana.” Musi o no amba zwenezwo, a vhidzelela a ri: “A re na nḓevhe nga a pfe.”  Fhedzi vhafunziwa vhawe vha thoma u mu vhudzisa zwine tshenetsho tshifanyiso tsha amba zwone. 10  A ri: “Inwi no dzumbululelwa uri ni pfesese zwiphiri zwikhethwa zwa Muvhuso wa Mudzimu, fhedzi vhaṅwe vhoṱhe ndi vha vhudza nga zwifanyiso, uri naho vho sedza vha si vhone tshithu, naho vha tshi pfa, vha si ṱalukanye. 11  Tshifanyiso tshi amba hezwi: Mbeu ndi ipfi ḽa Mudzimu. 12  Mbeu ye ya wela thungo ha nḓila, ndi vhe vha ri u pfa, Diabolo a ḓa a dzhia ipfi mbiluni dzavho uri vha si tende uri vha tshidzwe. 13  Yo welaho kha matombo ndi vhe vha ri u pfa, vha ṱanganedza ipfi nga dakalo, fhedzi vha si vhe na midzi; vha a tenda lwa tshifhinganyana, fhedzi nga tshifhinga tsha milingo vha a wa. 14  Yo welaho mipfani ndi vhe vha ri u pfa, fhedzi nga u tsikeledzwa nga mbilaelo, lupfumo, na madakalo a vhutshilo, vha pwanyeledzwa tshoṱhe nahone vha si aṋwe mitshelo yavhuḓi. 15  Yo welaho mavuni avhuḓi, ndi vhe vha ri musi vho no pfa ipfi vha ḽi ṱanganedza nga mbilu yavhuḓi, vha ḽi vhulunga nahone vha aṋwa mitshelo nge vha konḓelela. 16  “A hu na ane a funga luvhone a lu vhea fhasi ha tshirundu kana fhasi ha mmbete, fhedzi u lu vhea kha tshiṱomambone, uri lu vhonetshele vhane vha dzhena. 17  Ngauralo, a hu na tsho dzumbiwaho tshine tsha sa ḓo dzumbululwa, kana naho tshi tshi’ni tsho dzumbiwaho tshine tsha sa ḓo ḓivhiwa na u bvela khagala. 18  Nga zwenezwo, ni ṱhogomele nḓila ine na thetshelesa ngayo, ngauri a re nazwo, u ḓo ṋewa zwinzhi, fhedzi ane a si vhe nazwo, u ḓo dzhielwa na zwine a humbula uri u nazwo.” 19  Mme awe na vharathu vhawe vha ḓa khae, fhedzi vha si kone u swika he a vha e hone nga nṱhani ha gogo. 20  Naho zwo ralo, a vhudzwa u pfi: “Mme au na vharathu vhau vho ima nnḓa vha khou ṱoḓa u u vhona.” 21  A vha fhindula a ri: “Mme anga na vharathu vhanga ndi vhane vha pfa ipfi ḽa Mudzimu, vha ita zwine ḽa amba zwone.” 22  Nga ḽiṅwe ḓuvha, ene na vhafunziwa vhawe vha dzhena tshikepeni, a amba navho a ri: “Kha ri wele seli ha dzivha.” Vha takuwa. 23  Musi tshikepe tshi tshi khou tshimbila, Yesu a farwa nga khofhe. Ha vuwa ḓumbu ḽihulu henefho dzivhani, maḓi a thoma u ḓadza tshikepe, nahone vho vha vhe khomboni. 24  Vha ya khae vha mu vusa, vha ri: “Mufunzi, Mufunzi ri khou fa!” Musi o no karuwa, a kaidza ḓumbu na magabelo, nahone zwa fhumula, ha dzika. 25  Nga zwenezwo, a amba navho a ri: “Ndi ngani ni si na lutendo?” Fhedzi vho vha vho dzhenwa nga nyofho, vha mangala vha amba nga tshavho vha ri: “Ndi muthu-ḓe onoyu, ngauri u kaidza maḓumbu na maḓi zwa mu thetshelesa?” 26  Vha wela shangoni ḽa Gadara, ḽi re seli ha Galilea. 27  Fhedzi musi a tshi swika kha ḽeneḽo shango, a ṱangana na muṅwe munna wa henefho muḓini we a vha e na madimoni. Ho vha hu kale a si tsha ambara zwiambaro, a si tsha dzula hayani, a tshi dzula mavhiḓani. 28  Musi a tshi vhona Yesu, a zhamba a gwadama phanḓa hawe, a vhidzelela a ri: “Wo ḓela mini iwe Yesu, Murwa wa Mudzimu wa Ṱaḓulu-ṱaḓulu? Ndi khou humbela uri u si ntambudze.” 29  (Ngauri o vha o amba na muya muvhi uri u bve kha onoyo munna. Ho vha hu kale u khae, nahone vho vha vha tshi dzulela u mu vhofha zwanḓa na milenzhe nga ngeḓane na u mu linda, fhedzi o vha a tshi dzi ṱhukhula nahone dimoni ḽa mu isa fhethu hu re thungo.) 30  Yesu a mu vhudzisa a ri: “U pfi nnyi?” A fhindula a ri: “Ndi pfi Mmbi,” ngauri o vha e na madimoni manzhi. 31  Madimoni a mu humbela lunzhi-lunzhi uri a songo a pandelela mugodini. 32  Ho vha hu na sambi ḽa nguluvhe ḽi tshi khou fula thavhani, a mu humbela uri a tendelwe u dzhena khadzo, nahone a a tendela. 33  Ngauralo, madimoni a bva kha onoyo munna a dzhena kha sambi ḽa nguluvhe, nahone nguluvhe dza gidimela luwani dza mbo ḓi godimela dzivhani dza fela maḓini. 34  Hone vhalisa vhadzo vha tshi vhona zwe zwa itea, vha shavha, vha ya vha amba muḓini na mivhunduni ya henefho zwoṱhe zwe zwa itea. 35  Vhathu vha bva u itela u vhona zwe zwa itea, vha ḓa ha Yesu, vha wana uḽa munna a si tsheena madimoni, o ambara zwavhuḓi nahone o no vha muthu-muthu, o dzula tsini ha milenzhe ya Yesu, vha ofha zwihulu. 36  Vhe vha zwi vhona vha ṱalutshedza nḓila ye munna we a vha e na madimoni a fhodzwa ngayo. 37  Vhathu vhoṱhe mashangoni a re tsini na Gadara vha Mu humbela uri a ṱutshele kule navho, ngauri vho vha vho dzhenwa nga nyofho khulu. A dzhena tshikepeni a ṱuwa. 38  Naho zwo ralo, uḽa munna we a vha e na madimoni o vha a tshi humbela Yesu lunzhi-lunzhi uri a ṱuwe nae, fhedzi Yesu a hana, a ri: 39  “Iya hayani, u dzule u tshi amba zwithu zwe Mudzimu a u itela zwone.” Nga zwenezwo, a ṱuwa, a ḓivhadza muḓini woṱhe zwe Yesu a mu itela zwone. 40  Musi Yesu a tshi vhuya, gogo ḽa mu ṱanganedza nga vhulenda, ngauri vhoṱhe vho vha vho mu lavhelela. 41  Ha ḓa muṅwe munna ane a pfi Yairo, onoyo munna o vha e muingameli wa sinagogo. A gwadama milenzheni ya Yesu a mu humbela uri a dzhene muḓini wawe 42  ngauri o vha e na ṅwananyana muthihi fhedzi we a vha e na miṅwaha i ṱoḓaho u vha fumi-mbili (12) we a vha a tshi khou lwala lwa u fa. Musi a tshi khou ya henengei, gogo ḽa mu pwanyeledza. 43  Ho vha hu na muṅwe mufumakadzi we a vha o no fhedza miṅwaha ya fumi-mbili o farwa nga vhulwadze ha u shuluwa malofha, nahone ho vha hu si na muthu ane a kona u mu fhodza. 44  A ḓa nga murahu ha Yesu a kwama lupendelo lwa tshiambaro tshawe tsha nga nnḓa, nahone vhulwadze hawe ha u shuluwa malofha ha fhola nga u ṱavhanya. 45  Yesu a ri: “Ndi nnyi o nkwamaho?” Musi vhathu vhoṱhe vha tshi khou hanedza, Petro a ri: “Mufunzi, gogo ḽo u kuvhanganela, ḽi khou u pwanyeledza.” 46  Naho zwo ralo, Yesu a ri: “Hu na muthu o nkwamaho, ngauri ndi a zwi ḓivha uri maanḓa o bva kha nṋe.” 47  Musi a tshi vhona uri zwe a ita zwi vho ḓivhea, mufumakadzi a ḓa a tshi khou tetemela a gwadama phanḓa hawe nahone a amba phanḓa ha vhathu vhoṱhe zwe zwa ita uri a mu kwame na nḓila ye a fhodzwa ngayo nga u ṱavhanya. 48  A amba nae a ri: “Ṅwana’nga, lutendo lwau lwo u fhodza; ṱuwa nga mulalo.” 49  Musi a tshi kha ḓi amba, muṅwe munna a bvaho ha muingameli wa sinagogo a ḓa a ri: “Ṅwananyana wau o lovha; u songo tsha dina Mufunzi.” 50  Musi Yesu a tshi pfa zwenezwo, a mu fhindula a ri: “U songo ofha; ivha na lutendo, u ḓo vuwa.” 51  Musi a tshi swika hayani ha Yairo a dzhena na Petro, Yohane, Yakobo na vhabebi vha ṅwananyana. A si tende vhaṅwe vha tshi mu tevhela. 52  Fhedzi vhathu vhoṱhe vho vha vho ṱungufhala vha tshi khou mu lilela. Ngauralo a ri: “Litshani u lila, ngauri ho ngo fa, fhedzi o tou eḓela.” 53  Vha thoma u mu sea vha tshi khou mu holedza, ngauri vho vha vha tshi zwi ḓivha uri o fa. 54  A mu fara tshanḓa a ri: “Ṅwananyana, ndi ri vuwa!” 55  Muya* wawe wa vhuya, a vuwa nga u ṱavhanya, Yesu a ri ṅwananyana a ṋewe zwiḽiwa. 56  Vhabebi vhawe vho vha vho takala nga maanḓa, fhedzi a vha laya uri vha songo vhudza muthu zwe zwa bvelela.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Kana “maanḓa a vhutshilo a vhuyelela khae.”