Luka 15:1-32

15  Vhathelisi vhoṱhe na vhaitazwivhi vha ḓa khae u itela u mu thetshelesa.  Nga zwenezwo, Vhafarisei na vhamaṅwalo vha gungula, vha ri: “Munna uyu u ṱanganedza vhaitazwivhi na u ḽa navho.”  A vha vhudza tshifanyiso a ri:  “Ndi nnyi kha inwi ane a vha na nngu dza ḓana, musi o xelelwa nga nthihi, a si sie dza fuṱahe-ṱahe (99) sogani nahone a ya a ṱoḓa yo xelaho u swika a tshi i wana?  Musi o no i wana, u i vhea kha mahaḓa awe nahone a takala.  Musi a tshi swika hayani, u ḓo kuvhanganya khonani dzawe na vhahura vhawe, a ri khavho, ‘Takalani na nṋe, ngauri ndo wana nngu yanga ye ya vha yo xela.’  Ndi a ni vhudza uri hu ḓo takalwa ngei ṱaḓulu musi muitazwivhi muthihi a tshi rembuluwa u fhira vha fuṱahe-ṱahe vho lugaho vhane zwi si ṱoḓee uri vha rembuluwe.  “Kana ndi ufhio mufumakadzi a re na masheleni* a fumi, ane musi o xedza sheleni nthihi, a si funge luvhone a swiela nnḓu yawe, a sedza nga vhuronwane u swikela a tshi i wana?  Musi o no i wana, u kuvhanganya vhafumakadzi vhane vha vha khonani dzawe na vhahura vhawe, a vha vhudza uri, ‘Takalani na nṋe, ngauri ndo wana sheleni yanga ye ya vha yo xela.’ 10  Ngauralo, ndi a ni vhudza ndi ri, vharuṅwa vha Mudzimu vha a takala zwihulu musi muitazwivhi muthihi a tshi rembuluwa.” 11  Nga murahu ha zwenezwo a ri: “Muṅwe munna o vha e na vharwa vhavhili. 12  Muṱuku khavho a amba na khotsi awe a ri, ‘Khotsi anga, nkovhele thundu yanga.’ A kovhela vhana vhawe thundu yavho. 13  Nga murahu ha maḓuvha a si gathi, murwa muṱuku a kuvhanganya thundu yawe yoṱhe a fara lwendo a ya shangoni ḽa kule, henefho a swika a phusukanya thundu yawe a tshila nga nḓila ya vhuhwarahwara. 14  Musi o no phusukanya thundu yawe yoṱhe, ha wa nḓala khulu shangoni ḽeneḽo, a thoma u tambula. 15  A ya kha muṅwe wa vhadzulapo vha ḽeneḽo shango a mu kombetshedza uri a mu thole, nahone a mu rumela masimuni uri a ye u lisa nguluvhe. 16  O vha a tshi tama zwiḽiwa zwa nguluvhe, hone hu si na ane a mu ṋea tshithu na tshithihi. 17  “Musi a tshi dzivhuluwa a ri, ‘Khotsi anga u na vhashumi vhanzhi vhane vha ḽa zwiḽiwa zwinzhi, ngeno nṋe ndi tshi khou fa nga nḓala. 18  Ndi ḓo fara lwendo nda ya ha khotsi anga nda swika nda ri: “Ndo tshinya phanḓa ha Mudzimu wa ṱaḓulu na phanḓa hau. 19  A tho ngo tsha fanelwa u vha murwa wau. Nnyite muṅwe wa vhashumi vhau.”’ 20  Ngauralo, a takuwa a ya ha khotsi awe. Musi khotsi awe a tshi mu vhona a tshi kha ḓi vha kule, a mu pfela vhuṱungu, a mu gidimela a mu kuvhatedza nahone a mu khisa. 21  Murwa a amba nae a ri, ‘Ndo khakhela Mudzimu wa ṱaḓulu na iwe. A tho ngo tsha fanela u vha murwa wau. Nnyite muṅwe wa vhashumi vhau.’ 22  Fhedzi khotsi awe a amba na vhalanda vhawe a ri, ‘Ṱavhanyani ni ḓise khanzu yavhuḓi vhukuma, ni mu ambadze na rinngi tshanḓani tshawe na thovho milenzheni. 23  Nahone ni ḓise ṋamana yo nonaho, ni i ṱhavhe, ri ḽe nahone ri ḓiphiṋe, 24  ngauri murwa wanga o vha o fa nahone u khou tshila; o vha o xela nahone zwino o wanala.’ Nahone vha thoma u ḓiphiṋa. 25  “Mukomana wawe o vha e tsimuni, musi a tshi sendela tsini na nnḓu, a pfa muzika nahone hu tshi khou tshiniwa. 26  A vhidza muṅwe wa vhalanda a mu vhudzisa uri hu khou bvelela mini. 27  A mu fhindula a ri, ‘Murathu wau o vhuya, nahone khotsi au o mu ṱhavhela ṋamana yo nonaho ngauri o vhuya a tshi kha ḓi vha na mutakalo wavhuḓi.’ 28  Fhedzi mukomana a sinyuwa zwihulu a si ṱoḓe u dzhena nḓuni. 29  A fhindula khotsi awe a ri, ‘Ndi na miṅwaha minzhi ndi tshi khou u shumela hone a thi athu vhuya nda pfuka milayo yau, fhedzi a u athu vhuya wa nṱhavhela na kubudzana zwakwo uri ndi ḓitakadze na khonani dzanga. 30  Fhedzi musi hoyu murwa we a phusukanya thundu yau na dziphombwe a tshi vhuya, wo mu ṱhavhela ṋamana yo nonaho.’ 31  Khotsi awe a amba nae a ri, ‘Ṅwana’nga, wo vha u na nṋe misi yoṱhe, nahone zwithu zwoṱhe zwine zwa vha zwanga ndi zwau, 32  fhedzi ri fanela uri ri ḓiphiṋe na u takala, ngauri hoyu murathu wau o vha o fa nahone u khou tshila, o vha o xela nahone zwino o wanala.’”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Ṱhalutshedzelo ya ipfi nga ipfi ndi “dirakima,” zwine zwa amba tshelede ya tsimbi–tseṱha ye ya vha i tshi shumiswa nga Vhagerika.