Luka 14:1-35

14  Ḽiṅwe ḓuvha Yesu a ya kha iṅwe nnḓu ya muṅwe wa vharangaphanḓa vha Vhafarisei nga ḓuvha ḽa Sabatha u itela u ḽa zwiḽiwa, hone vho vha vho mu vhea iṱo.  Henefho ho vha hu na muṅwe munna we a vha e na vhulwadze ha u zwimba muvhili.  Ngauralo, Yesu a amba na vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei a ri: “Naa zwo tendelwa u fhodza nga Sabatha kana a zwo ngo tendelwa?”  Fhedzi vha sokou fhumula. A mbo ḓi fhodza onoyo munna, nga murahu a amba nae uri a ṱuwe.  A vha vhudzisa a ri: “Ndi nnyi kha inwi ane arali murwa wawe kana phulu yawe yo wela dindini, a si ṱavhanye a i bvisa nga ḓuvha ḽa Sabatha?”  A vho ngo kona u mu fhindula kha zwenezwo.  Musi a tshi vhona vhathu vha tshi nanga zwidulo zwa phanḓa, a vhudza vho rambiwaho tshifanyiso, a ri:  “Arali muṅwe muthu o u ramba munyanyani wa mbingano, u songo dzula zwiduloni zwa phanḓa. Khamusi u ḓo vha o ramba na muthu wa vhuimo ha nṱha u ni fhira,  nahone musi hu tshi ḓa we a ramba vhuvhili haṋu, a tshi amba na iwe a ri: ‘Takuwa hu dzule hoyu munna.’ U ḓo farwa nga ṱhoni musi u tshi ya u dzula zwiduloni zwa murahu. 10  Fhedzi musi wo rambiwa, dzula zwiduloni zwa murahu, uri we a u ramba a tshi swika a kone u amba na iwe a ri, ‘Khonani yanga, takuwa u ye u dzule tshiduloni tshi re phanḓa.’ Ndi hone u tshi ḓo vha wo huliswa phanḓa ha vhathu vhoṱhe vho rambiwaho. 11  Muṅwe na muṅwe ane a ḓihudza u ḓo ṱukufhadzwa, nahone ane a ḓiṱukufhadza u ḓo hudzwa.” 12  A dovha a amba na muthu we a mu ramba a ri: “Musi u tshi lugiselela u ḽa tshiswiṱulo kana tshilalelo, u songo vhidza khonani dzau, vharathu vhau, mashaka au, na vhahura vhau vho pfumaho. Khamusi nga tshiṅwe tshifhinga vha nga kha ḓi u ramba uri vha u lifhele zwe wa vha itela zwone. 13  Fhedzi musi u tshi lugiselela tshilalelo tshihulwane, ramba vhashai, vho holefhalaho, vha ṱudzaho, na vho pofulaho, 14  u ḓo takala ngauri a hu na tshine vha ḓo u lifhela ngatsho. Fhedzi iwe u ḓo wana malamba musi hu tshi vuswa vho lugaho.” 15  Muṅwe we a vha o rambiwa a tshi pfa zwenezwo a amba nae a ri: “Hu takala ane a ḽa zwiḽiwa Muvhusoni wa Mudzimu.” 16  Yesu a amba nae a ri: “Ho vha hu na muṅwe munna we a vha a tshi khou lugiselela tshilalelo tshihulu, nahone a ramba vhathu vhanzhi. 17  Ndi hone a tshi ruma mulanda wawe nga tshifhinga tsha zwiḽiwa uri a ambe na vho rambiwaho uri, ‘Iḓani ngauri zwithu zwo no luga.’ 18  Fhedzi vhoṱhe vha thoma u ṋea zwiitisi zwa u sa ḓa. Wa u thoma a ri, ‘Ndo renga tsimu nahone ndi khou ṱoḓa uri ndi ye ndi i vhone; ndi khou humbela uri u mpfarele, a thi nga ḓo kona.’ 19  Nahone muṅwe a ri, ‘Ndo renga phulu dza dzhogo ṱhanu nahone ndi kha ḓi ya u dzi sedza; ndi khou humbela uri u mpfarele, a thi nga ḓo kona.’ 20  Muṅwe a ri, ‘Ndi kha ḓi tou bva u vhinga mufumakadzi, nga nṱhani ha zwenezwo ndi nga si kone u ḓa.’ 21  Ngauralo, mulanda a ḓa a vhudza muṋe wawe zwoṱhe. Muṋe wa muḓi a sinyuwa nahone a amba na mulanda wawe a ri, ‘Ṱavhanya u ye nḓilani khulwane dza muḓi na miḓini, u vhidze vhashai, vho holefhalaho, vho pofulaho, na vha ṱudzaho.’ 22  Nga tshenetsho tshifhinga mulanda a ri, ‘Muṋe wanga, ndo ita zwe wa nndaedza, fhedzi hu kha ḓi vha na vhudzulo.’ 23  Muṋe a amba na mulanda a ri, ‘Iya dzinḓilani na masimuni, u kombetshedze vhathu uri vha ḓe uri nnḓu yanga i ḓale. 24  Ndi a ni vhudza ndi ri: A hu na na muthihi kha vhenevho vhathu vhe vha vha vho rambiwa ane a ḓo thetshela tshilalelo tshanga.’” 25  Nga tshenetsho tshifhinga o vha a tshi khou tshimbila na gogo, nahone a rembuluwa a amba naḽo a ri: 26  “Arali muthu a tshi ḓa ha nṋe a tshi funa* khotsi awe, mme awe, mufumakadzi wawe, vhana vhawe, vharathu vhawe na khaladzi dzawe u mphira, nahone a tshi ḓifuna ene muṋe, a nga si vhe mufunziwa wanga. 27  Naho e nnyi ane a si hwale danda ḽawe ḽa tshengedzo a ntevhela a nga si vhe mufunziwa wanga. 28  Sa tsumbo, ndi nnyi kha inwi ane a tshi ṱoḓa u fhaṱa mutsheṱo a si thome a dzula fhasi a vhalela tshinyalelo u itela u vhona arali e na tshelede yo eḓanaho u vuledza mushumo? 29  Zwa sa ralo, a nga thoma tshifhaṱo a vho kundwa u tshi fhedza, nahone a thoma u goḓiwa nga vhoṱhe vha zwi vhonaho, 30  vha ri: ‘Hoyu munna o thoma u fhaṱa, fhedzi u vho kundwa u fhedzisa.’ 31  Arali khosi i na maswole a zwigidi zwa fumi i tshi khou ya u lwa na iṅwe khosi i re na maswole a zwigidi zwa fumbili (20 000), i ḓo thoma ya dzula fhasi ya amba na vhaeletshedzi vhayo u itela u vhona arali i tshi nga kunda kana i nga si kunde. 32  Arali i tshi vhona uri i nga si kunde, i ḓo rumela vhaimeli vhayo uri vha pfumedzane na yeneyo khosi musi i tshi kha ḓi vha kule. 33  Nga zwenezwo, ni nga vha na vhungoho ha uri ane a si ṱutshele thundu yawe yoṱhe a nga si vhe mufunziwa wanga. 34  “Muṋo ndi wavhuḓi, fhedzi arali muṋo wa fhelelwa nga ludungela, u ḓo lungwa nga mini? 35  U nga si tsha vha na mushumo kha mavu na kha mupfudze. Vhathu vha a u laṱa kule. A re na nḓevhe nga a pfe.”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Ṱhalutshedzelo ya ipfi nga ipfi i ri “a sa vhengi,” zwine zwa amba “u sa funesa muthu.”