Luka 11:1-54

11  Nga tshiṅwe tshifhinga a tshi khou rabela huṅwe fhethu, musi a tshi fhedza, muṅwe wa vhafunziwa vhawe a ri: “Murena, ri funze u rabela, vhunga Yohane o funza vhafunziwa vhawe.”  Ngauralo, a amba navho a ri: “Musi ni tshi rabela ni ri: ‘Khotsi, dzina ḽau nga ḽi itwe ḽikhethwa. Muvhuso wau nga u ḓe.  U ri ṋee zwiḽiwa* zwashu zwa ḓuvha ḽa ṋamusi u ya nga zwine ra zwi shaya.  Hone u ri hangwele zwivhi zwashu, samusi na riṋe ri tshi hangwela vha re na milandu kha riṋe, u si ri ise milingoni.’”  A dovha a amba navho a ri: “Kha ri ri muṅwe waṋu u na khonani nahone a ya khae vhukati ha vhusiku a ri, ‘Khonani yanga, nkhadzime zwinkwa zwiraru  ngauri khonani yanga yo ḓa u nndalela nahone a thi na tshine nda nga mu ṋea tshone.’  Fhedzi uḽa muṅwe a fhindula e nga ngomu nḓuni a ri: ‘Litsha u ndina. Vothi ḽo no valwa, nahone nṋe na vhana vhanga ro no eḓela; ndi nga si kone u vuwa nda u ṋea zwine wa khou zwi ṱoḓa.’  Ndi a u vhudza ndi ri: Naho a sa ḓo vuwa a mu ṋea zwine a ṱoḓa nge a vha khonani yawe, nga nṱhani ha u futelela hawe nga tshivhindi u ḓo vuwa a mu ṋea zwine a khou zwi shaya.  Nga zwenezwo, ndi ri: Dzulani ni tshi humbela, ni ḓo ṋewa; dzulani ni tshi ṱoḓa, nahone ni ḓo wana; dzulani ni tshi khokhonya, nahone ni ḓo vulelwa. 10  Ngauri muṅwe na muṅwe ane a humbela u ḓo ṋewa, ane a ṱoḓa u ḓo wana, na ane a khokhonya u ḓo vulelwa. 11  Vhukuma, ndi ufhio khotsi kha inwi, ane arali murwa wawe o mu humbela khovhe, a mu ṋea ṋowa nṱhani ha khovhe? 12  Kana o humbela gumba, naa a nga mu ṋea phame? 13  Arali inwi vhane na vha vhaitazwivhi ni tshi kona u ṋea vhana vhaṋu zwifhiwa zwavhuḓi, hu pfi mini nga Khotsi wa ṱaḓulu! A zwi timatimisi uri u ḓo ṋea muya mukhethwa vhane vha mu humbela.” 14  Nga murahu, a pandela dimoni ḽe ḽa vha ḽi tshi ita uri muthu a vhe tshimuma. Nahone gogo ḽa mangala. 15  Fhedzi vhaṅwe vha ri: “U pandela madimoni nga maanḓa a Beelsebulu, muvhusi wa madimoni.” 16  Naho zwo ralo, musi vhaṅwe vha tshi ṱoḓa u mu linga, vha mu humbela uri a vha sumbedze tshiga tshi bvaho ṱaḓulu. 17  Nge a vha a tshi ḓivha zwine vha zwi elekanya, a amba navho a ri: “Muvhuso muṅwe na muṅwe une wa fhandekana u a wa, na muḓi une wa fhandekana u a wa. 18  Arali Sathane a tshi ḓifhandekanya, muvhuso wawe u nga ima hani? Ngauri inwi ni ri ndi pandela madimoni nga maanḓa a Beelsebulu. 19  Arali ndi tshi pandela madimoni nga maanḓa a Beelsebulu, vhathu vhaṋu vha a pandela nga maanḓa a nnyi? Nga nṱhani ha zwenezwo, vhathu vhaṋu vha ḓo ni haṱula. 20  Fhedzi arali ndi tshi pandela madimoni nga munwe wa Mudzimu, Muvhuso wa Mudzimu wo swika kha inwi ni songo zwi lavhelela. 21  Arali munna wa maanḓa o ḓiṱama, a linda nnḓu yawe, thundu yawe i dzula yo tsireledzea. 22  Fhedzi arali muṅwe a re na maanḓa a fhiraho awe a lwa nae a mu kunda, onoyo munna u a mu dzhiela mafumo awe oṱhe e a vha a tshi a fulufhela, nahone a kovha thundu dzawe dze a dzi dzhia. 23  A sa imiho na nṋe u lwa na nṋe, nahone a sa kuvhanganyiho na nṋe u a balanganya. 24  “Musi muya muvhi u tshi bva kha muthu, u fhira nga sogani u tshi ṱoḓa fhethu ha u awela, nahone musi u songo hu wana, u ri, ‘Ndi ḓo humela nḓuni yanga ye nda bva khayo.’ 25  Musi u tshi swika, u wana yo kunakiswa nahone yo khavhiswa. 26  Nga zwenezwo, u a ṱuwa wa yo kunga miṅwe mimuya ya sumbe ine ya u fhira nga vhuvhi, musi wo no vhuyelela nayo henefho, ya dzula henefho, zwiimo zwa onoyo muthu zwa tou ṋaṋa u fhira zwa mathomoni.” 27  Musi a tshi tou fhedza u amba zwenezwo, muṅwe mufumakadzi we a vha e vhukati ha vhathu a huwelela a ri: “Hu takala mufumakadzi we a u beba na u u mamisa!” 28  A mu fhindula a ri: “Hu takala vhane vha pfa ipfi ḽa Mudzimu nahone vha tevhedza zwine ḽa zwi amba!” 29  Musi gogo ḽo kuvhangana, a amba a ri: “Hoyu murafho muvhi; u ṱoḓa u sumbedzwa vhuṱolo. Fhedzi a hu na tshiga tshine na ḓo sumbedzwa nga nnḓa ha tshiga tsha Yona. 30  Vhunga Yona o vha tshiga kha Vhaninive, na Murwa-muthu u ḓo vha tshiga kha uno murafho. 31  Nga ḓuvha ḽa khaṱulo khosi ya mufumakadzi i bvaho tshipembe i ḓo vuswa khathihi na wonoyu murafho nahone i ḓo u vhona mulandu; ngauri yo tshimbila i tshi bva vhusendekamisi i tshi ḓa u thetshelesa vhuṱali ha Salomo, huno vhonani! a fhiraho Salomo u fhano. 32  Nga ḓuvha ḽa khaṱulo vhathu vha Ninive khathihi na wonoyu murafho vha ḓo vuwa nahone vha ḓo vha vhona mulandu, ngauri vho rembuluwa musi Yona a tshi huwelela. Huno vhonani! a fhiraho Yona u fhano. 33  A hu na ane a funga luvhone a lu dzumba kana a lu vhea fhasi ha tshirundu, fhedzi u lu vhea kha tshiṱomambone, uri lu vhonetshele vhane vha dzhena. 34  Luvhone lwa muvhili ndi ḽiṱo ḽau. Arali ḽiṱo ḽau ḽo tsha, na muvhili wau woṱhe u ḓo vha wa tshedza, fhedzi arali ḽi ḽivhi; na muvhili wau u ḓo vha wa swiswi. 35  Ngauralo, ni vhone uri tshedza tshi re kha inwi tshi sa vhe swiswi. 36  Arali muvhili wau woṱhe u wa tshedza u si na swiswi, u ḓo penya woṱhe u fana na luvhone lu tshi vhonetshela.” 37  Musi Yesu a tshi fhedza u amba zwenezwo, Mufarisei a mu humbela uri a ḓe a ḽe nae. Nga zwenezwo, a ya nḓuni ya Mufarisei uri a ḽe nae. 38  Naho zwo ralo, Mufarisei a mangala musi a tshi vhona a tshi ḽa a songo ṱamba zwanḓa. 39  Murena a amba nae a ri: “Inwi Vhafarisei, ni ṱanzwa mudzio na ndilo nga nnḓa, fhedzi nga ngomu haṋu ho ḓala vhupangwa na vhuvhi. 40  Matsilu ndi inwi! O itaho nga nnḓa naa a si ene o itaho na nga ngomu? 41  Naho zwo ralo, ṋeani vhashai zwifhiwa zwa khathutshelo zwi re nga ngomu, ndi hone ni tshi ḓo dzula ni si na tshika. 42  Fhedzi, khombo inwi Vhafarisei, ngauri ni bvisa tshafumi kha minthi* na kha luṋonya na miṅwe miroho, fhedzi na nyadza khaṱulokwayo na lufuno lwa Mudzimu! Zwenezwi zwithu no vha no fanela no zwi ita, hu si uri ni nyadze zwiṅwe zwithu. 43  Khombo inwi Vhafarisei, ngauri ni funa u dzula zwiduloni zwa phanḓa dzisinagogoni na u lumeliswa mimakete! 44  Khombo inwi, ngauri ni fana na mavhiḓa a sa vhonali zwavhuḓi, ane vhathu vha tshimbila nṱha hao vha sa zwi ḓivhi!” 45  Muṅwe muḓivhi wa Mulayo a mu fhindula a ri: “Mufunzi, u tshi amba nga u ralo u khou ri sema.” 46  Nga zwenezwo, Yesu a ri: “Khombo na kha inwi vhaḓivhi vha Mulayo, ngauri ni hwesa vhathu mihwalo i lemelaho, ngeno inwi vhaṋe ni sa funi u i takula na nga munwe zwawo! 47  “Khombo inwi, ngauri ni fhaṱela mavhiḓa a vhaporofita, fhedzi vho vhulahwa nga vhomakhulukuku waṋu! 48  Vhukuma inwi ni ṱhanzi dza zwe vhomakhulukuku waṋu vha zwi ita, nahone ni tendelana navho, ngauri vho vhulaha vhaporofita, fhedzi inwi ni khou vha fhaṱela mavhiḓa. 49  Nga nṱhani ha zwenezwi, Mudzimu a tshi shumisa vhuṱali hawe o ri: ‘Ndi ḓo vha rumela vhaporofita na vhaapostola, hone vhaṅwe vhavho vha ḓo tovholwa na u vhulahwa, 50  uri malofha oṱhe a vhaporofita e a shululwa u bva tshee shango ḽa sikwa a vhilwe kha wonoyu murafho, 51  u bva kha malofha a Abele u swika kha a Sakaria, we a vhulahwa vhukati ha aletare na thembele.’ Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Zwi ḓo vhilwa kha wonoyu murafho. 52  “Khombo inwi vhaḓivhi vha Mulayo, ngauri no dzumbela vhathu Muvhuso wa ṱaḓulu;* inwi a no ngo dzhena khawo, na vha ṱoḓaho u dzhena ni a vha dzivhisa!” 53  A ṱuwa henefho, vhamaṅwalo na Vhafarisei vha mu vutshela na u thoma u mu vhudzisa mbudziso nnzhi-nnzhi, 54  vho lindela u mu fasha nga zwine a nga zwi amba.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Ṱhalutshedzelo ya ipfi nga ipfi i ri “tshinkwa.”
Ndi tshimela tshiṱuku tshine tsha ṱavhiwa tshine vhathu vha tshi shumisa uri zwiḽiwa zwi vhe na muthetshelo.
Ṱhalutshedzelo ya ipfi nga ipfi i ri “khoṋo ya nḓivho.”