3 Yohane 1:1-14

 Nṋe mukalaha, ndi ṅwalela Gayo a funwaho, ane nda mu funa vhukuma.  Iwe a funwaho, ndi rabela uri u dzule u tshi ita mvelaphanḓa kha zwithu zwoṱhe na uri u vhe na mutakalo wavhuḓi, samusi u tshi khou ḓi ita mvelaphanḓa.  Ndi a takala nga maanḓa musi vhahashu vho ḓa nahone vha ṱanziela nga ha ngoho ye wa farelela khayo, musi u tshi khou bvela phanḓa u tshi tshimbila ngohoni.  A thi na tshiitisi tshihulwane tsha u livhuha tshi fhiraho hetshi, tsha u pfa uri vhana vhanga vha khou bvela phanḓa vha tshi tshimbila ngohoni.  Iwe a funwaho, wo sumbedza u fulufhedzea kha zwe wa zwi ita kha vhahashu naho wo vha u sa vha ḓivhi.  Vho ṱanziela nga ha lufuno lwau phanḓa ha tshivhidzo. Ndi humbela uri u vha litshe vha ṱuwe nga nḓila yo fanelaho vha Mudzimu.  Ngauri vho ṱuwa vha tshi itela dzina ḽawe, vha songo dzhia tshithu na tshithihi kha vhathu vha dzitshaka.  Nga zwenezwo, ri a kombetshedzea u ṱanganedza vhathu vho raloho, uri ri vhe vhashumisani ngohoni.  Hu na zwiṅwe zwe nda zwi ṅwalela tshivhidzo, huno Diotirefe, ane a tama u vha na vhuimo ha nṱha vhukati havho, ha ṱanganedzi tshithu na tshithihi tshi bvaho ha riṋe nga ṱhonifho. 10  Huno musi ndi tshi ḓa, ndi ḓo livhisa ṱhogomelo kha mishumo ine a khou i ita, u dzulela u amba zwithu zwivhi nga ha riṋe. Zwiṅwe hafhu, ha fushei nga zwenezwo zwithu, u a hana u ṱanganedza vhahashu nga ṱhonifho, na vhane vha ṱoḓa u vha ṱanganedza u a lingedza u vha thivhela na u vha bvisa tshivhidzoni. 11  Iwe a funwaho, u songo edzisa vhuvhi, fhedzi u edzise zwo lugaho. Ane a ita zwo lugaho u bva ha Mudzimu. Ane a ita vhuvhi ho ngo vhona Mudzimu. 12  Vhoṱhe vho amba zwavhuḓi nga ha Demetrio, na ngoho yone iṋe i a mu ṱanzielela. Zwi re zwone ndi uri na riṋe ri a mu ṱanzielela, nahone ni a zwi ḓivha uri vhuṱanzi vhune ra vhu ṱanziela ndi ngoho. 13  Ndo vha ndi na zwithu zwinzhi zwine nda nga u ṅwalela zwone, fhedzi a thi ṱoḓi u bvela phanḓa ndi tshi u ṅwalela. 14  Fhedzi ndi fulufhela uri ndi ḓo u vhona hu si kale, nahone ri ḓo amba ro livhana zwifhaṱuwo. U vhe na mulalo. Khonani dzi khou u lumelisa. U nndumelisele dzikhonani nga madzina.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari