1 Yohane 1:1-10

1  Malugana na ane a vha ipfi ḽa vhutshilo, we ra mu pfa, we ra mu vhona nga maṱo ashu, we ra mu sedzesa na we ra mu kwama nga zwanḓa zwashu,  (huno vhutshilo ho vhonala, ro vhu vhona nahone ri khou ṱanziela na u ni vhigela nga ha vhutshilo vhu sa fheli, he ha vha vhu na Khotsi, ha vhonala kha riṋe,)  ri khou dovha ra ni vhigela zwe ra zwi vhona na u zwi pfa, uri na inwi ni vhe vhathihi na riṋe. Zwiṅwe hafhu, ri na honovhu vhuthihi na Khotsi na Murwa wawe Yesu Kristo.  Nahone ri khou ni ṅwalela zwenezwi uri ri takale vhukuma.  Hoyu ndi mulaedza we ra u pfa khae une ra khou ni ḓivhadza wone, uri Mudzimu ndi tshedza na uri a hu na swiswi khae na kathihi.  Arali ri tshi amba uri: “Ri vhathihi nae,” ngeno ri tshi khou tshimbila swiswini, ri khou zwifha nahone a ri khou amba ngoho.  Naho zwo ralo, arali ri tshi khou tshimbila tshedzani samusi na ene e tshedzani, ri vha vhathihi, nahone malofha a Yesu Murwa wawe a ri ṱanzwa kha zwivhi zwoṱhe.  Arali ra amba uri: “A ri na tshivhi,” ri khou ḓifhura nahone a ri khou amba ngoho.  Arali ri tshi bula zwivhi zwashu, u fulufhedzea na u luga hawe ndi zwone zwine zwa ita uri a ri hangwele zwivhi zwashu na u ri ṱanzwa kha vhuvhi hoṱhe. 10  Arali ra amba uri: “A ri athu ita tshivhi,” ri khou mu ita muzwifhi, na ipfi ḽawe a ḽiho kha riṋe.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari