1 Vhakorinta 5:1-13

5  Zwi re zwone ndi uri hu khou vhigwa nga ha vhupombwe vhukati haṋu, vhupombwe vhune na vha dzitshaka vha si vhu ite, ha uri muṅwe munna u dzula na mufumakadzi wa khotsi awe.  Naa ni a ḓikukumusa nga zwenezwo? Ni fanela u ṱungufhala nahone ni bvise onoyo muthu o itaho tshenetsho tshivhi vhukati haṋu.  Naho ndi siho nga lwa ṋama, muhumbulo wanga u vha u henefho, ndo no ḓi haṱula onoyo munna we a ita zwenezwo zwa tou nga ndi na inwi.  Musi no kuvhangana dzinani ḽa Murena washu Yesu, ndi vha ndi na inwi khathihi na maanḓa a Murena washu Yesu,  ni fanela u kumedza onoyo munna kha Sathane uri hu fheliswe ṱhuṱhuwedzo ya onoyo munna, uri a tshidzwe nga ḓuvha ḽa Murena.  Tshiitisi tshaṋu tsha u zuwa a si tshavhuḓi. Naa a ni zwi ḓivhi uri mbiliso ṱhukhu i vhilisa fulauru yoṱhe yo sukwaho?  Bvisani mbiliso ya kale, uri ni kone u vha na fulauru ntswa yo sukwaho, uri ni si dunge. Vhukuma, Kristo ngwana yashu ya paseka o itwa tshiṱhavhelo.  Nga nṱhani ha zwenezwo, kha ri bvele phanḓa ri tshi ita vhuṱambo, hu si nga mbiliso ya kale, naho hu nga mbiliso ya zwo vhifhaho na ya vhuvhi, fhedzi nga tshinkwa tshi si na mbiliso tsha u fulufhedzea na tsha ngoho.  Kha vhurifhi hanga ndo ni ṅwalela uri ni litshe u konana na dziphombwe, 10  a si uri ndo vha ndi tshi khou amba uri ni iledze u konana nga ho fhelelaho na phombwe dza ḽino shango kana vhadzia-vhupangwa kana mavemu kana vhane vha gwadamela midzimu ya zwifanyiso. Arali zwo ralo, no vha ni tshi ḓo tou tea u pfuluwa fhano shangoni. 11  Fhedzi zwino ndi khou ni ṅwalela uri ni litshe u konana na muṅwe na muṅwe ane a pfi ndi wahaṋu ane a vha phombwe kana mudzia-vhupangwa kana a gwadamelaho midzimu ya zwifanyiso kana ane a semana, tshidakwa kana wa ḽivemu, ni songo ḽa na muthu o raloho. 12  Ndi ngani ndi tshi fanela u haṱula vha re nnḓa ha tshivhidzo? Naa a ni haṱuli vha re tshivhidzoni, 13  ngeno Mudzimu a tshi haṱula vha re nnḓa ha tshivhidzo? “Bvisani muthu muvhi vhukati haṋu.”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari