Vhalani kha Inthanethe kana ni kope magazini dza zwenezwino dza Tshiingamo na Awake! na zwiṅwe zwi re afho fhasi. Thetshelesani bugu dzashu dzo rekhodiwaho nga nyambo nnzhi. Ṱalelani kana ni kope vidio nga nyambo nnzhi, u katela na luambo lwa zwanḓa.

Khethani luambo kha bogisi nahone ni puṱedze Setshani u itela u vhona khandiso na zwivhumbeo zwadzo nga lwonolwo luambo.