Pfukelani kha mafhungo

Ndi Ngani Ṱhanzi dza Yehova vha sa Shumisi Tshifhambano kha Vhurabeli?

Ndi Ngani Ṱhanzi dza Yehova vha sa Shumisi Tshifhambano kha Vhurabeli?

Vhathu vhanzhi vha dzhia tshifhambano tshi tshiga tsha Vhukriste tshine tsha shumiswa fhethu hoṱhe. Naho Ṱhanzi dza Yehova vhe Vhakriste, a vha shumisi tshifhambano kha vhurabeli hashu. Ndi ngani?

Tshiṅwe tshiitisi ndi uri Bivhili i sumbedza uri Yesu ho ngo fela kha tshifhambano, fhedzi o fela kha danda. Zwiṅwe hafhu, Bivhili i sevha Vhakriste nga ho khwaṱhaho uri vha ‘shavhele kule ha midzimu ya zwifanyiso,’ zwine zwa amba uri a vho ngo tea u shumisa tshifhambano kha vhurabeli.1 Vhakorinta 10:14; 1 Yohane 5:21.

Zwa ndeme vhukuma ndi uri Yesu o ri: “Ndi zwine vhathu vhoṱhe vha ḓo ḓivha ngazwo uri ni vhafunziwa vhanga, arali ni tshi funana.” (Yoh. 13:34, 35) Nga yeneyo nḓila Yesu o sumbedza uri lufuno lwa u ḓidzima zwiṅwe zwithu—hu si tshifhambano kana tshiṅwe tshifanyiso—lu ḓo ṱalula vhatevheli vhawe vha ngoho.