Pfukelani kha mafhungo

Ndi Ngani Ṱhanzi Dza Yehova Dzi Tshi Huwelela Kha Vhathu Vhe Vha Amba Uri “A Thi Na Dzangalelo”?

Ndi Ngani Ṱhanzi Dza Yehova Dzi Tshi Huwelela Kha Vhathu Vhe Vha Amba Uri “A Thi Na Dzangalelo”?

Ṱhanzi dza Yehova dzi takalela u vhudza vhathu mulaedza u re Bivhilini, u katela na vhe vha amba uri “a thi na dzangalelo” nga nṱhani ha uri dzi funa Mudzimu na vhahura. (Mateo 22:37-39) U funa hashu Mudzimu zwi ri sudzulusela u thetshelesa mulayo wa Murwa wawe wa u ‘ṱanziela nga vhuḓalo.’ (Mishumo 10:42; 1 Yohane 5:3) Ri ita zwenezwi nga u huwelela mulaedza wa Mudzimu lunzhi-lunzhi u fana na vhaporofita vha Mudzimu vha kale. (Yeremia 25:4) Nga nṱhani ha uri ri funa vhahura vhashu, ri lingedza u huwelela ‘mafhungo maḓifha a Muvhuso’ kha vhathu vhoṱhe, u katela na vhe u thomani vha vha vhe si na dzangalelo.—Mateo 24:14.

Kanzhi ri wana vhathu vha re na dzangalelo miḓini ye u thomani vha vha vhe si naḽo. Ṱhogomelani zwiitisi zwiraru:

  • Vhathu vha a pfuluwa.

  • Vhaṅwe henefho muḓini vha a takalela mulaedza washu.

  • Vhathu vha a shanduka. Zwiimo zwa muthu kana zwa shango zwi nga ita uri vhaṅwe vha ‘ṱoḓe u ḓivha Mudzimu’ nahone vha vhe na dzangalelo kha mulaedza u re Bivhilini. (Mateo 5:3) U fana na muapostola Paulo, vhe vha ri pikisa vha nga shanduka.—1 Timotheo 1:13.

Naho zwo ralo, a ri kombetshedzi vhathu uri vha ṱanganedze mulaedza washu. (1 Petro 3:15) Ri tenda uri muṅwe na muṅwe u fanela u ḓidzhiela phetho zwi tshi ḓa kha mafhungo a vhurabeli.— Doiteronomio 30:19, 20.