Pfukelani kha mafhungo

Pfunzo ya Bivhili ndi Mini?

Pfunzo ya Bivhili ndi Mini?

Ṱhanzi dza Yehova vha na mbekanyamushumo ya pfunzo ya Bivhili ine ya fhindula mbudziso nnzhi, dzi katelaho:

  • Mudzimu ndi nnyi?

  • Naa Mudzimu u a nndonda zwa vhukuma?

  • Ndi nga khwinisa hani mbingano yanga?

  • Ndi nga wana hani dakalo vhutshiloni?

Afho fhasi ni ḓo wana phindulo dza mbudziso dzine dza anzela u vhudziswa nga ha mbekanyamushumo yashu ya pfunzo ya Bivhili.

Ri fara hani pfunzo? Ri guda nga ha thero dzi ngaho “Mudzimu” kana “mbingano” nahone ra ṱolisisa ndimana dzo fhamba-fhambanaho dza Bivhili dzine dza tshimbidzana na yeneyo thero. Musi ri tshi dzi vhambedza, ri vhona zwine Bivhili nga u tou angaredza ya zwi amba nga ha yeneyo thero nahone nga yeneyi nḓila ri ita uri Bivhili i ḓiṱalutshedze.

U itela uri thusa u guda Bivhili, ri shumisa bugu Bivhili I Funza Mini Zwa Vhukuma? Yeneyi bugu i ṱalutshedza nga hu pfalaho, thero dzi ngaho uri Bivhili i ri mini zwa vhukuma nga ha Mudzimu, Yesu na vhumatshelo hashu.

Pfunzo ya Bivhili ndi vhugai? Pfunzo ndi mahala nahone a ri badelisi muthu mafhungo ane ra a guda.

Madzulo a pfunzo ndi malapfu lungafhani? Vhathu vhanzhi vha vhetshela thungo awara nthihi kana u fhira nga vhege u itela u guda na riṋe Bivhili. Fhedzi vhulapfu ha pfunzo vhu ya nga zwiimo. Ri tendelana na mbekanyo yaṋu.

Hu itea mini musi ndi tshi humbela pfunzo ya Bivhili? Musi ni tshi humbela pfunzo ya Bivhili, ni ḓo dalelwa nga muṅwe wa Ṱhanzi dza Yehova nga tshifhinga na fhethu zwo ni teaho. U ḓo shumisa mimunithi i si gathi u ni sumbedza nḓila ine ra guda ngayo. Arali ni tshi zwi funa, ni nga bvela phanḓa na u guda.

Arali nda ṱanganedza pfunzo ya Bivhili, naa ndi tea u vha muṅwe wa Ṱhanzi dza Yehova? Hai. Ṱhanzi dza Yehova vha funa u funza vhathu nga ha Bivhili, fhedzi a ri kombetshedzi na luthihi uri muthu a vhe muraḓo wa vhurereli hashu. Nṱhani hazwo, ri bula nga ṱhonifho zwine Bivhili ya zwi amba, ri a zwi ṱhogomela uri muthu muṅwe na muṅwe u na ndugelo ya u khetha zwine a ṱoḓa u zwi tenda.—1 Petro 3:15.