Pfukelani kha mafhungo

Ndi Nnyi Muthomi wa Ṱhanzi dza Yehova?

Ndi Nnyi Muthomi wa Ṱhanzi dza Yehova?

Ndangulo ya musalauno ya Ṱhanzi dza Yehova yo thoma mafheloni a ḓana ḽa vhu-19 ḽa miṅwaha. Nga tshenetsho tshifhinga, tshigwada tshiṱuku tsha vhagudi vha Bivhili tshe tsha vha tshi tshi dzula tsini na Pittsburgh, Pennsylvania, kha ḽa the United States, tsha thoma u sengulusa Bivhili nga nḓila yo dzudzanyeaho. Vha vhambedza pfunzothendwa dzine dza funzwa nga dzikereke na zwine zwa funzwa nga Bivhili zwa vhukuma. Zwe vha zwi guda vha thoma u zwi gandisa kha dzibugu, dzigurannda, na kha magazini une zwino wa vhidzwa Tshiiingamo—Tshi Ḓivhadzaho Muvhuso wa Yehova.

Kha tshenetsho tshigwada tsha vhagudi vha Bivhili vha fulufhedzeaho ho vha hu na munna we a vha a tshi pfi Charles Taze Russell. Naho Russell o ranga phanḓa mushumo wa u gudisa Bivhili nga tshenetsho tshifhinga nahone e mudzudzanyi wa u thoma wa Tshiingamo, o vha e si muthomi wa vhurereli vhuswa. Tshipikwa tsha Russell na vhaṅwe Vhagudi vha Bivhili, samusi tshenetsho tshigwada tsho vha tshi tshi ḓivhiwa nga u ralo nga tshenetsho tshifhinga, tsho vha tshi u ṱuṱuwedza pfunzo dza Yesu Kristo na u tevhela maitele a tshivhidzo tsha ḓana ḽa u thoma ḽa miṅwaha. Samusi Yesu e Muthomi wa Vhukriste, ri mu dzhia e ene muthomi wa ndangulo yashu.—Vha-Kolosa 1:18-20.