Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Romania

Orzari Street No. 29-31

Sector 2

RO-021552 BUCUREŞTI

ROMÂNIA

+40 21-302-75-00

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

8:30 a.m. u swika nga 11:00 a.m. na 1:30 p.m. u swika nga 4:00 p.m

Vhulapfu ndi awara nthihi na mimunithi ya 30

Manweledzo

Hu lavheleswa mushumo wa Ṱhanzi dza Yehova Romania. Hu ṱalutshedzelwa khandiso dza Bivhili nga Luromania. Hu itwa khandiso dzi thetsheleswaho nga Luromania.

Kopani bugwana ya u tandula.