Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Côte d’ivoire

Rue J-58 - Lot 1758

Deux-Plateaux

3ème tranche, Vallon

ABIDJAN

CÔTE D’IVOIRE

+225 2241-3606

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

2:00 p.m. u swika nga 4:00 p.m.

Vhulapfu ndi awara nthihi

Manweledzo

Hu ṱalutshedzelwa khandiso dza Bivhili nga Lubaoulé khathihi na dziṅwe nyambo dza rathi: Luabbey, Luattié, Lubété, Lugouro, Luguéré, na Luyacouba. Hu itwa khandiso dzi thetsheleswaho dza bugwana na matambwa nga nyambo dzo vhalaho.

Kopani bugwana ya u tandula.