Qisqacha maʼlumot: Uruguay

  • Aholi: 3 505 985'
  • Yahova Shohidlarining soni: 11 915
  • Jamoatlarning soni: 152
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 294