Qisqacha maʼlumot: United States of America

  • Aholi: 326 767 000'
  • Yahova Shohidlarining soni: 1 234 877
  • Jamoatlarning soni: 13 016
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 265