Qisqacha maʼlumot: Saint-Barthélemy

  • Aholi: 9 604'
  • Yahova Shohidlarining soni: 34
  • Jamoatlarning soni: 1
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 282