Skip to content

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

Ombanjaile Yeci ci Soka 19.000 Kovicapa Vioku Linga Ungende

Ombanjaile Yeci ci Soka 19.000 Kovicapa Vioku Linga Ungende

Kosãi Yevambi Linene yunyamo wo 2013 Osungu Yolombangi Via Yehova ya tuma ukanda umue kolomisionaliu kuenda komanu vakuavo va kasi kupange u likasi wotembo yosi kolofeka vikuavo. Ukanda wa lombolola okuti vana va talavaya kolofeka vikuavo va ka tambula ekuatiso lioku enda kohongele yofeka kuenda yolofeka losapi hati: “Sandiliyi Tete Usoma wa Suku,” yi ka lingiwa kunyamo wo 2014 kuenda 2015.

Esokiyo liaco ka lia lingiwile lika locimãho coku kuatisa vana va talavaya kolofeka vi kuavo oco va ende kohongele yofeka pole lia lingiwavo locimãho cokuti va kala otembo yimue lepata kuenda akamba vavo. Ukanda wa lombolola okuti ocisoko ci feta ovicapa vioku linga ungende woku enda loku tiuka.

Eliangiliyo liaco lia lingiwile ale olonjanja vimue pole, liulima waco li ka litepa. Lekuatiso Liocisoko Celongiso Cosungu Yolombangi Via Yehova, ocisoko cimue cokaliye ci tukuiwa hati, Departamento de Viagens da Sede Mundial, ci ka linga aliangiliyo oku linga ungende.

Eci ukanda waco wa tumiwa, vamanji va fetika oku pinga ovicapa vioku linga ungende Kombala Yolombangi Via Yehova voluali luosi. Kosãi ya Susu yunyamo wo 2014 apingilo aco a livokiya. Ocimunga ca sokiyiwa oku tambula apingilo aco ca konomuisa kuenda ca linga eliangiliyo liovicapa vioku linga ungende liomanu vana va kasi kupange u likasi wotembo yosi voluali luosi.

Vamanji vamue va kala kovitumãlo vimue okuti ka ca lelukile oku tundako. Vamanji va talavaya ko Reykjavík, ko Islândia, va sukulile oku enda ko Cochabamba, ko Bolívia. Vakuavo va kala ko Nouméa, ko Nova Caledônia, va sukulile oku enda ko Antananarivo, ko Madagascar. Vamue va enda ko Port Moresby, ko Papua-Nova Guiné, ko Seattle, ko EUA, handi vali vakuavo va enda ko Uagadugu, ko Burkina Fasso, ko Winnipeg, kuenda ko Canadá.

Oseketa yitukuiwa hati, Departamento de Viagens da Sede Mundial, okuti mu talavaya ci soka omanu 5, va sokiya eci ci soka 19.000 kovicapa vioku linga ungende. Lekuatiso liolombongo via eciwa la vamanji vakongelo locimãho caco, ocisoko caco ca landa kuenda ca tumisa ovicapa vioku linga ungende kueci ci soka 4.300 komanu va kasi kueci ci soka 176 kolofeka.

Vamanji olomisionaliu kuenda vana va kasi oku talavaya kolofeka vikuavo, va sanjukila calua ekuatiso liaco. Ohueli yimue okuti olomisionaliu ya soneha ndoco: “Etali tu tiukila kupange wetu kombuelo yofeka yo Ásia. Tua pandula calua omo liekuatiso lioku tiuka ko Inglaterra, vofeka tua citiwila, kuenda oku nyula epata lietu noke yoku pita anyamo atãlo. Nda ka ca kaile ekuatiso liaco nda ka tua tẽlele oku linga ungende waco. Tu eca olopandu ku vosi omo liekuatiso liaco.”

Manji umue omisionaliu okuti o kasi oku talavaya kofeka yo Paraguai wa popia hati: “Ame lukãi wange tu pandula calua omo liepuluvi tua kuata lioku enda kohongele Yolofeka ko Nova Jersey, kofeka yo Estados Unisdos. Kefetikilo liunyamo wo 2011, tua fetika oku linga esokiyo lioku ka nyula ombala Yolombangi Via Yehova voluali luosi kofeka yo Estados Unidos. Tua solekele olombongo vimue vioku linga ungende waco. Pole, kosãi Yevambi yunyamo waco, tua tambula ocikele coku nyula akongelo kelimi lioku ilaika vo Paraguai. Poku ci linga mua kongela oku linga ovongende alua. Noke lioku sokolola catiamẽla kesokiyo liaco, tua nõlapo oku liwekapo oku linga ungende woku enda kofeka yo Estados Unidos, oco tu lande ekãlu oco li tu kuatise kocikele cokaliye tua tambula. Noke, tua tambula elaleko lioku enda kohongele yolofeka. Omo liaco, tua tẽlisa onjongole yetu! Tu pandula calua Yehova omo liohenda yaye kuenda ocisola a lekisa lonjila ndeyi.”

Ohueli yimue kofeka yo Malauí, ya soneha ndoco: “Tu kasi oku tuma esapulo eli oco tu ece olopandu vietu! Tua kala oku sokolola upange, otembo kuenda olombongo via sukiliwa oco ku sokiyiwe ovongende aco. Tu eca olopandu omo liesokiyo liaco kuenda ocali cocisoko ca Yehova. Tua pandula omo okuti ca tu ecelela oku enda kohongele yolofeka, kuenda oku kala otembo yimue lepata lietu kuenda akamba.”

Mileivi okuti o panga onepa ko Departamento de Viagens da Sede Mundial wa popia hati: “Oku kuatisa vamanji va kasi kupange umisionaliu oku tiuka konjo ca kala ocina cimue ci likasi.” Dorise okuti o talavayavo kupange waco wa popia hati: “Upange waco wa ndi kuatisa oku limbuka ocisola ocisoko ci kuetele vana va kasi oku talavaya kolofeka vikuavo.” Rodney okuti mitavaso yoseketa yaco wa popia hati: “Nda sola calua oku panga onepa kupange waco.”

Olombangi Via Yehova voluali luosi via sanjukila oku eca ombanjaile yaco oco yi kuatise vamanjavo va lieca olumue.