Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

 OCIPAMA 66

Eye Enda ko Yerusalãi Kocipito Colosinge

Eye Enda ko Yerusalãi Kocipito Colosinge

YOANO 7:11-32

  • YESU O LONGISA VONEMBELE

Tunde eci Yesu a papatisiwa weya oku kũlĩhĩwa calua vokuenda kuanyamo amue. Va Yudea valua va mola ovikomo Yesu a linga kuenda omanu vofeka yaco va yeva eci catiamẽla kovopange a linga. Cilo Kocipito Colosinge (ale Colombalaka) vo Yerusalãi, omanu valua va kasi oku sandiliya Yesu.

Omanu va kuete ovisimĩlo via litepa viatiamẽla ku Yesu. Vamue va popia vati: “Eye omunu umue uwa.” Vakuavo vati: “Sio. Eye o kasi oku yapuisa owiñi.” (Yoano 7:12) Olondaka viaco via popiwa calua vokuenda kuoloneke viatete viocipito. Pole, lomue o kuete utõi woku teyuila Yesu powiñi, momo valua va kuete usumba leci ovitunda via va Yudea vi pondola oku linga.

Vokuenda kuocipito, Yesu enda vonembele. Omanu valua va komõha omo liuloño waye woku longisa. Omo okuti eye ka tangelele kolosikola via velapo via vakuavihandeleko, va Yudea va lipula pokati vati: “Ulume u wa kũlĩha ndati Ovisonehua nda ka la enda kosikola?”—Yoano 7:15.

Yesu o lombolola hati: “Eci ndi longisa hacangeko, puãi cu wa numa. Nda umue o yongola oku linga ocipango Caye, o kũlĩha nda eci ndi longisa ci tunda ku Suku ale olondaka viange muẽle.” (Yoano 7:16, 17) Alongiso a Yesu, a li kuata ciwa Lovihandeleko via Suku. Eci ci lekisa okuti, eye o kasi oku sandiliya ulamba wa Suku okuti waye muẽle hacoko.

Omo liaco, Yesu o popia hati: “Mose siti wo wĩhi Ocihandeleko? Pole, lomue pokati kene o pokola Kocihandeleko. Momo lie vu sandela oku njipa?” Citava okuti omanu vamue pokati kowiñi okuti va tunda kalupale akuavo, ka va kũlĩhĩle okuti va yongola oku u ponda. Ovo ka va kuata elomboloko liokuti omunu umue o kasi oku seteka oku ponda Yesu ulongisi umue wa loñoloha. Omo liaco, va sima okuti Yesu ka kasi ciwa poku popia olondaka viaco. Ovo va popia vati: “Ove o kuete ondele. Helie o yongola oku ku ipa?”—Yoano 7:19, 20.

Pa pita ale unyamo lolosãi epandu tunde eci asongui va va Yudea va yonguile oku ponda Yesu, omo a sakula ulume umue keteke Liesambata. Cilo Yesu o popia olondaka vimue vi va kuatisa oku sokolola kuenda oku situlula ekambo liavo liesunguluko. Eye o va ivaluisa okuti Ocihandeleko ca kisikile okuti, omõla ulume o sukila oku seviwa evamba eci a tẽlisa oloneke ecelãla ndaño okuti keteke Liesambata. Omo liaco, Yesu o pula hati: “Nda omunu o seviwa evamba kesambata oco Ocihandeleko ca Mose ka ci ka tombiwe, momo lie vu temela lame omo nda sakula ulume kesambata? Ko ka tetululi leci ci molẽha lovaso, puãi tetululi lesunga.”—Yoano 7:23, 24.

Olonungi vio Yerusalãi ka via kũlĩhĩle ocitangi caco, vi pula viti: “U hayeko una [asongui vetu] va yongola oku ipa? Handi haimo a vanguila [powiñi] kuenda lomue u popisa cimue. Anga asongui va kũlĩha okuti u eye Kristu?” Oco hẽ momo lie omanu ka va tavela okuti Yesu eye Kristu? Ovo va popia vati: “Tua kũlĩha oku ulume u a tunda; pole eci Kristu eya lomue o kũlĩha oku a tunda.”—Yoano 7:25-27.

Vonembele yaco, Yesu o tambula hati: “Ene wa ñulĩhi kuenda wa kũlĩhi oku nda tunda. Sieyile locipango cange, puãi Una wa numa [wocili] kuenda ene ka wo kũlĩhili. Ame ndo kũlĩha, momo ndinumiwa yaye kuenda Eye wa numa.” (Yoano 7:28, 29) Eci omanu va yeva etambululo lia Yesu, va seteka oku u kuata citava okuti, oco vo kape vokayike ale oku u ponda. Pole, ocimãho cavo ka ci tẽlisiwa, momo otembo yoku fa kua Yesu ka ya pitĩlile.

Omanu valua va lekisa ekolelo ku Yesu kuenda va sukilile oku ci linga. Momo eye wa endela kilu liovava, wa tulumula ofela, wa tekula omanu  valua lolombolo vitito kuenda olõsi, wa sakula omanu va vela, wa sakula ovilema, wa patulula ovaso olomeke, wa sakula vakuavilundu, kuenda wa pindula omanu va fa. Ocili okuti ovo va kuete esunga lioku pula vati: “Eci Kristu eya anga o linga ovilimbu vialua okuti viulume u vi sule?”—Yoano 7:31.

Eci va Fariseo va yeva okuti owiñi u kasi oku vangula ovina evi, ovo kumue lovitunda vinene va tuma olondavululi oco vi kuate Yesu.