Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

 OCIPAMA 34

Yesu o Nõla Ekũi la Vavali Kovapostolo

Yesu o Nõla Ekũi la Vavali Kovapostolo

MARKO 3:13-19 LUKA 6:12-16

  • 12 KOVAPOSTOLO

Pa pita ale unyamo lolosãi epandu tunde eci Yoano Upapatisi a tukula Yesu okuti, Kameme ka Suku. Eci Yesu a fetika upange waye woku kunda, alume vamue vakuacili va linga olondonge viaye ndeci: Andereu, Simono Petulu, Yoano, Tiago (citava okuti manji a Yoano), Filipu, kuenda Bartolomeu, (o tukuiwavo hati Nataneli). Vokuenda kuotembo omanu valua veyavo oku likongela kokuavo oco va kuame Kristu.—Yoano 1:45-47.

Cilo Yesu wa lipongiya oco a nõle ovapostolo vaye. Ovo va ka talavayela kumosi la Yesu kuenda va ka tambula epindiso limue lilikasi. Pole, osimbu Yesu ka va nõlele, o londa komunda yimue, citava okuti, ocipepi Lokalunga ko Galilea ka lisungue lo Kafarinau. Eye o pita uteke wosi oku likutilila oku pinga olondunge kuenda esumũlũho li tunda ku Suku. Keteke likuavo eye o kovonga olondonge viaye kuenje pokati kavio, o nõlapo 12, oco va linge ovapostolo vaye.

Yesu o nõla olondonge epandu via tukuiwa ale kefetikilo, oku kongelamo Mateo, una wa kala vonjo yoku tambula elisimu eci Yesu o vilikiya. Olondonge vikuavo vitãlo Yesu a nõla vievi: Yuda (o tukuiwavo hati Tadeo haeye “omõla a Tiago”), Simono u Kanana, Tomasi, Tiago omõla a Alfeo kuenda Yuda Isikariote.—Mateo 10:2-4; Luka 6:16.

Ovapostolo vaco 12 va linga ale ovongende la Yesu kuenda eye wa va kũlĩha ciwa. Vamue pokati kavo epata lia Yesu. Tiago kumue la Yoano citava okuti va kala apalume a Yesu. Omanu vamue va tava okuti, Alfeo wa kala manji a Yosefe isia ya Yesu yokatumba. Omo liaco, citava okuti upostolo Tiago omõla a Alfeo, wa kala epalume lia Yesu.

Ocili okuti Yesu ka kuete ocitangi coku patekela olonduko viovapostolo vaye. Ove hẽ o tẽla oku patekela olonduko viavo? Eci ci pondola oku ku kuatisa oco o patekele olonduko viavo, oku kũlĩha okuti kuli ovapostolo vavali va tukuiwa londuko ya Simono, vavali va tukuiwa londuko ya Tiago, kuenda vavali va tukuiwa londuko ya Yuda. Simono (Petulu) o kuete manjaye Andereu, kuenda Tiago (omõla a Sebedeo), o kuete manjaye Yoano. Lonjila eyi, o pondola oku patekela olonduko viovapostolo ecelãla. Pole, handi kua kamba ovapostolo vakuãla: Umue ukuakutambula elisimu okuti, (Mateo), ukuavo una weya oku tatãla okuti, (Tomasi), ukuavo eci a vilikiyiwa wa kala vemehi liuti okuti, (Nataneli) kuenda ukuavo ekamba lia Nataneli okuti, (Filipu).

Ci soka ekũi lamosi kovapostolo, vo ko Galilea okuti, vofeka Yesu a citiwila. Nataneli wo ko Kana kuenda Filipu la Petulu kumue la Andereu vo ko Betesaita. Noke yotembo yimue Petulu kumue la Andereu va ilukila ko Kafarinau, citava okuti oko Mateo a kala. Tiago la Yoano vo ko Kafarinau ale ocipepi limbo liaco, kuna va kuata upange woku pipa olõsi. Yuda Isikariote una weya oku pakula Yesu, citava okuti eye lika wa kala u Yudea.