Velie va Kasi Oku Linga Ocipango ca Yehova Koloneke Vilo?

TAPA