Skarta Santiago 2:1-26

  • Mulil kʼalal tʼujbil noʼox buchʼu lek chkiltike (1-13)

    • Li kʼanelale jaʼ jun mantal chal ajvalil (8)

  • Chamem xchʼunel koʼontontik kʼalal chʼabal yabtelale (14-26)

    • «Xchʼunoj li pukujetik eke xchiʼuk chnikik ta xiʼel» (19)

    • Yamigo Jeova la sbiin li Abraane (23)

2  Kuni ermanotak, muʼyuk xchʼunel avoʼontonik ta stojolal Kajvaltik Jesukristo ti oy smukʼulale, yuʼun tʼujbil noʼox buchʼu lek chavilik, ¿mi mu jechuk?+  Mi och talel jun vinik ti bu tsoboloxuk ti pasbil ta oro s-aniyoaltak sniʼ skʼobe xchiʼuk ti toj kʼupil sba skʼuʼ spokʼ slapoj talele, pe ti te ch-och talel jun abol sba vinik xtok ti ikʼ skʼuʼ spokʼe,  mas lek chavilik li buchʼu toj kʼupil sba skʼuʼ spokʼ slapoj talele xchiʼuk xi chavalbeike: «Voʼote, liʼ xachoti ti bu mas leke», vaʼun xi chavalbeik li buchʼu abol sbae: «Teuk vaʼlan maʼ voʼote» o «te xachoti ta nopol skajleb kakan».+  ¿Mi mu tʼujbiluk xa noʼox buchʼu lek chavilik mi jech chapasik kʼuchaʼal taje+ xchiʼuk mi mu kʼotemukoxuk xa ta jchapanvanej ti toj chopol chachapanvanike?+  Aʼio avaʼiik, kuni kʼanbil ermanotak. ¿Mi mu jaʼuk la stʼuj Dios li buchʼutik abol sba ch-ilatik yuʼun krixchanoetik sventa jkʼulejikuk ta skoj li xchʼunel oʼontonale+ xchiʼuk ti xuʼuninik li Ajvalilal* ti jaʼ jech yaloj chakʼbe li buchʼutik skʼanojik Diose?+  Pe muʼyuk avichʼojik ta mukʼ li buchʼutik abol sbaike. ¿Mi mu jaʼuk chilbajinoxuk li jkʼulejetike+ xchiʼuk ti chjochoxuk batel ta chapanobbailetike?  ¿Mi mu jaʼuk chchopol kʼopojik ta stojolal li lekil biil ti chavakʼik ta ojtikinele?  Jech oxal, mi chachʼunik li mantal chal ajvalil jech kʼuchaʼal xi chal li tsʼibe: «Skʼan me xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke»,+ lek tajek ti jech chapasike.  Pe yakal me chasaʼ amulik mi jech-o chapasik ti tʼujbil noʼox buchʼu lek chavilike,+ jech xtok, li mantale ta me xal ti oy amulik ta skoj ti jpasmuliloxuke.+ 10  Yuʼun mi oy buchʼu chchʼun skotol Mantal, pe mi oy kʼusi muʼyuk lek bat ta pasel yuʼun jtosuke, jpʼajmantal xa me chkʼot ta skotol li kʼusitik chale.+ 11  Yuʼun li buchʼu xi laj yale: «Mu xaloʼla anup achiʼil»+ ti xie, xi laj yal xtoke: «Mu xamilvan».+ Vaʼun chaʼa, akʼo mi muʼyuk chaloʼla anup achiʼil, pe mi chamilvane, jpasmulil xa me chakʼot ta sventa li mantale. 12  Jechuk-o me xakʼopojik xchiʼuk jechuk-o me xapas atalelalik jech kʼuchaʼal li buchʼutik chichʼik chapanel ta mantal ti chakʼ kolebale.+ 13  Muʼyuk me xkʼuxul oʼontonal chichʼ chapanel li buchʼu muʼyuk chkʼuxubinvane,+ yuʼun li kʼuxubinele mas tsots skʼoplal kʼuchaʼal li chapanele. 14  Kuni ermanotak, ¿kʼusi sbalil mi oy buchʼu chal ti oy xchʼunel yoʼonton, pe ti muʼyuk kʼusitik lek tspase?+ Mu xkol-o ta skoj li xchʼunel yoʼontone, ¿mi mu jechuk?+ 15  Mi oy junuk ermano o ermana ti chʼabal skʼuʼ spokʼ* xchiʼuk ti chʼabal sveʼel sventa li jun kʼakʼale, 16  pe mi oy buchʼu junukal avuʼunik ti xi chalbee: «Junuk avoʼonton batanik; oyuk lek akʼuʼ apokʼik xchiʼuk nojuk lek achʼutik», pe ti muʼyuk bu chavakʼbeik li kʼusi chtun yuʼun ta sventa sbekʼtalike, ¿mi oy van sbalil ti jech chavalike?+ 17  Jaʼ jech ek, kʼalal jaʼ noʼox oy li xchʼunel oʼontonale, pe mi muʼyuk yabtelale, chamem.+ 18  Pe oy van buchʼu xi chale: «Oy xchʼunel avoʼonton maʼ voʼote, yan li voʼone oy kʼusitik lek ta jpas. Akʼbun kil li xchʼunel avoʼonton ti chʼabal yabtelale, yan li voʼone chkakʼ avil li xchʼunel koʼonton ta skoj li kʼusitik lek ta jpase». 19  Achʼunoj ti jun noʼox Dios oye, ¿mi mu jechuk? Lek tajek ti jech achʼunoje. Akʼo mi jech, xchʼunoj li pukujetik eke xchiʼuk chnikik ta xiʼel.+ 20  Pe li voʼot krixchanoot ti chʼabal abalile, ¿mi chakʼan chanaʼ ti mu kʼusi xtun-o li xchʼunel oʼontonal kʼalal chʼabal yabtelale? 21  ¿Mi mu tukʼuk kʼot skʼoplal jtotik Abraan ta skoj ti oy kʼusitik lek la spas kʼalal laj xa ox yakʼ ta skajleb matanal li Isaak ti jaʼ xnichʼone?+ 22  Chavil ti la spasbe yabtelal li xchʼunel yoʼontone, jech xtok, tukʼib batel xchʼunel yoʼonton ta skoj ti oy kʼusitik lek la spase,+ 23  vaʼun kʼot ta pasel li tsʼib ti xi chale: «Li Abraane laj yakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolal Jeova,* jech oxal laj yichʼ alel ti tukʼ skʼoplale»,+ vaʼun yamigo Jeova* la sbiin.+ 24  Chavilik ti jaʼ tukʼ chichʼ-o albel skʼoplal li jun krixchano kʼalal oy kʼusitik lek tspase, maʼuk noʼox ta skoj li xchʼunel oʼontonale. 25  Jaʼ jech ek li jchonbail ants Raabe, ¿mi mu jaʼuk tukʼ laj yichʼ-o albel skʼoplal ta skoj ti oy kʼusitik lek la spas kʼalal toj lek la xchʼam li j-almantaletik xchiʼuk ti ta yan xa-o be la stak batele?+ 26  Ta melel, jech kʼuchaʼal chamem jbekʼtaltik kʼalal chʼabal xa yipe,*+ jaʼ jech chamem xchʼunel koʼontontik kʼalal chʼabal yabtelal eke.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Literal «tʼanal».
O «xchʼulele».