Salmos 89:1-52

 • Chalbe skʼoplal li tukʼil kʼanelal yuʼun Jeovae

  • Spasoj jun trato xchiʼuk li Davide (3)

  • Te oy ta sbatel osil li snitilulal Davide (4)

  • Xi chal li buchʼu stʼujoj Jeovae: «Voʼot Jtotot» (26)

  • Jpʼel chkʼot ta pasel li trato xchiʼuk Davide (34-37)

  • Mu xuʼ spoj sba lokʼel ta Mukinal li krixchanoe (48)

Maskil.* Yuʼun Etan+ ti jaʼ snitilulal Serae. 89  Ta jkʼejintabe skʼoplal ta sbatel osil ti kʼu yelan chakʼ ta ilel tukʼil kʼanelal li Jeovae. Ta skotol li jaykʼol kuxlejale chkalbe batel skʼoplal ta ke ti tukʼ chavakʼ abae.   Yuʼun xi kaloje: «Chichʼ nakanel* ta sbatel osil li tukʼil kʼanelale+xchiʼuk anakanoj lek ta vinajel ti tukʼ chavakʼ abae».   Xi laj avale: «Jpasoj jun trato xchiʼuk li buchʼu tʼujbil kuʼune;+kakʼoj ke ta stojolal li kajtunel Davide:+   ‹Ta jnakan lek ta sbatel osil li anitilulale+xchiʼuk ta jvaʼan lek li achotleb sventa ajvalil ta skotol li jaykʼol kuxlejale›».+ (Sela).   Kajval Jeova, li vinajele tskʼupil kʼopta li kʼusitik labalik sba apasoje,jech, tskʼupil kʼoptaik ti tukʼ chavakʼ aba ta stsobobbailik li buchʼutik chʼule.   Yuʼun ¿buchʼu la ti xkoʼolaj kʼuchaʼal Jeova te ta vinajele?+ ¿Buchʼu la junukal xnichʼnab Dios+ ti xkoʼolaj kʼuchaʼal Jeovae?   Ichʼbil ta mukʼ Dios ti bu tsobolik li buchʼutik chʼule;+toj mukʼ xchiʼuk toj labal sba ch-ilat yuʼun skotol li buchʼutik te joyol ta spat xokone.+   Kajval Jeova, Dios kuʼun ti bankilalot yuʼun soltaroetike,*¿buchʼu la xkoʼolaj stsatsal kʼuchaʼal voʼote, Jeova?*+ Te joyol ta atojolal ti tukʼ chavakʼ abae.+   Voʼot chapas ta mantal li skapemal sjol nabe;+voʼot chapajes kʼalal xvaʼi xkoti noʼoxe.+ 10  Koʼol kʼuchaʼal junuk anima+ la apechʼ ta tekʼel li Raabe,+ ta atsatsal kʼob apukoj batel li avajkontratake.+ 11  Jaʼ avuʼun li vinajele xchiʼuk jaʼ avuʼun li balumile;+li balumil ti bu xchʼi lek kʼusitike xchiʼuk li kʼusitik oy tee,+ voʼot apasoj. 12  Voʼot la apas li norte xchiʼuk sure;xmuyubaj noʼox tskʼupil kʼoptaik abi li Tabor+ xchiʼuk Ermone.+ 13  Oy sjuʼel li akʼobe;+oy yipal li akʼobe;+chichʼ toybel skʼoplal li abatsʼikʼobe.+ 14  Jaʼ snakleb achotleb sventa ajvalil li tukʼilal xchiʼuk li kʼusitik tukʼe;+li tukʼil kʼanelal xchiʼuk tukʼil oʼontonale te vaʼalik ta aveloval.+ 15  Xkuxet noʼox yoʼontonik li jteklum ti x-avetik ta muyubajele.+ Kajval Jeova, te chanavik ti bu xojobinaj batel asate. 16  Skotol kʼakʼal xkuxet noʼox yoʼontonik ta skoj li abiexchiʼuk chichʼ toybel skʼoplalik ta skoj li atukʼilale. 17  Yuʼun voʼot chapas ti junuk yutsil li stsatsalike+xchiʼuk ta skoj ti jech chakʼane, chichʼ toybel skʼoplal li jtsatsalkutike.*+ 18  Yuʼun jaʼ yakʼoj Jeova li j-eskudokutike,*li ajvalil kuʼunkutike jaʼ yakʼoj li Buchʼu chʼulyuʼun Israele.+ 19  Li vaʼ kʼakʼale, oy kʼusi laj avakʼbe yil li buchʼutik tukʼ yakʼoj sbaik ta atojolale xchiʼuk xi laj avale: «Laj kakʼbe stsatsal jun vinik ti tsots xuʼ yuʼune;+jtoyojbe skʼoplal li buchʼu tʼujbil ta jteklume.+ 20  Laj xa jta li kajtunel Davide;+jtʼujoj xa ta jchʼul aseite.+ 21  Ta jkolta+ ta jkʼobxchiʼuk ta jtsatsubtas ta jkʼob. 22  Mi junuk yajkontra tsujat sventa oyuk kʼusi stojxchiʼuk muʼyuk ch-ilbajinat yuʼun mi junuk krixchano ti muʼyuk stukʼile.+ 23  Te skʼeloj ta jlilinbe li yajkontratake+xchiʼuk ta jmaj li buchʼutik chpʼajat-oe.+ 24  Ti tukʼ chkakʼ jbae xchiʼuk li tukʼil kʼanelal kuʼune te oy ta stojolal+xchiʼuk chkakʼbe mas stsatsal* ta skoj li jbie. 25  Ta jkajanbe skʼob* ta sba nabxchiʼuk chkakʼbe sbatsʼikʼob ta sba ukʼum.+ 26  Xi ta skʼanbun vokole: ‹Voʼot Jtotot,Jdiosot xchiʼuk voʼot li Mukʼta Ton ti jaʼ Jpojvanej kuʼune›.+ 27  Chkakʼ kʼotuk kʼuchaʼal sba nichʼonil,+ti mas to toyol skʼoplal kʼuchaʼal li yan ajvaliletik ta balumile.+ 28  Te oy-o kuʼun ta stojolal sbatel osil li tukʼil kʼanelal kuʼune+xchiʼuk muʼyuk chtuchʼ-o ta be li jtrato xchiʼuke.+ 29  Chkakʼ ti te xkom-o ta sbatel osil li snitilulalexchiʼuk chjalij tajek kuʼun kʼuchaʼal vinajel li xchotleb sventa ajvalile.+ 30  Mi laj yiktaik jmantal li xnichʼnabtakexchiʼuk mi mu jaʼuk tstamik batel li kʼusitik lokʼem ta kee,* 31  mi tsokesbeik skʼoplal li kʼusitik kalojexchiʼuk mi muʼyuk chchʼunik li jmantaltake, 32  chkakʼbe kastigo ta vachʼ ta skoj ti muʼyuk la xchʼunik mantale*+xchiʼuk ta jtsitsik* ta skoj li spaltailike.* 33  Pe muʼyuk ta jchʼak lokʼel ta stojolal li tukʼil kʼanelal kuʼune+xchiʼuk mu jecheʼuk noʼox li kʼusi kaloje.* 34  Muʼyuk ta jchʼay ta be li jtratoe+xchiʼuk muʼyuk ta jel li kʼusi lokʼem ta kee.+ 35  Ta skoj ti Chʼulune, jun noʼox velta kakʼoj ke ta j-echʼel;muʼyuk ta jutbe kʼop* li Davide.+ 36  Te oy-o sbatel osil li snitilulale;+te oy-o sbatel osil kʼuchaʼal kʼakʼal li xchotleb sventa ajvalile.+ 37  Chichʼ nakanel lek ta sbatel osil kʼuchaʼal li lunae,*ti xkoʼolaj kʼuchaʼal jun tukʼil testigo ta vinajele». (Sela). 38  Pe li voʼote ajipoj xchiʼuk apʼajoj komel;+kapem ajol ta stojolal li buchʼu atʼujoje. 39  Apʼajoj ta jyalel li trato apasoj xchiʼuk avajtunele;asokesojbe skʼoplal li skoronae, la ajipbe ta lumtik. 40  Alilinojbe skotol li smoktak ti pasbil ta tone;*busul kom slilijemal avuʼun li tayal kʼelob osiletik yuʼune. 41  Skotol li buchʼutik te ch-echʼike chelkʼanbeik li kʼusitik oy yuʼune;chlabanat yuʼun li buchʼutik te nopol nakalike.+ 42  Avakʼoj ti spasik kanal li yajkontratake;*+voʼot avakʼoj ti xmuyubajik skotol li yajkontratake. 43  Jech xtok, mu xa xtun li s-espada avuʼunexchiʼuk muʼyuk akoltaoj li ta paskʼope. 44  Alajesojbe skʼoplal li yutsilalexchiʼuk ajipojbe ta lum li xchotleb sventa ajvalile. 45  Avakʼoj ti xmolib ta anile;pixil avuʼun ta kʼexlal. (Sela). 46  Kajval Jeova, ¿bakʼin to van ti jech chanakʼ* abae? ¿Mi ta sbatel osil?+ ¿Mi jech-o van xtiltun kʼuchaʼal kʼokʼ li skʼakʼal avoʼontone? 47  ¡Vuleso me ta ajol ti solel komkom li jkuxlejale!+ ¿Mi yuʼun muʼyuk stu ti la ameltsan skotol li krixchanoetike? 48  ¿Buchʼu vinikal xuʼ xkuxi ti muʼyuk chil-o lajelale?+ ¿Mi xuʼ spoj sba lokʼel stuk li ta sjuʼel Mukinale?* (Sela). 49  Kajval Jeova, ¿bu bat li kʼusitik toʼox la apas ta skoj li tukʼil kʼanelal avuʼune,ti laj avalbe David ti jech chapas ta skoj ti tukʼ chavakʼ abae?+ 50  Kajval Jeova, vuleso ta ajol ti kʼu yelan tsaʼik ta kʼop li avajtuneltake;ti kʼu yelan kuchem tal kuʼun* ti tsaʼikun ta kʼop skotol li  jteklumetike. 51  Kajval Jeova, li avajkontratake xchopol kʼoptaojik li buchʼu atʼujoje;chopol kʼusi yalojik ta sventa skotol li kʼusitik la spase. 52  Akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael ta sbatel osil li Jeovae. Jechuk, jechuk.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, maskil.
O «Te oy-o».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
Literal «Ja». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
Literal «li jxulubkutike».
O «jmakobbailkutike».
Literal «xulub».
O «yabtel».
O «chapanel kuʼune».
O «ta skoj li stoyobbailike».
O «ta xkakʼbeik nukul».
O «li xchopolilike».
Literal «mu jecheʼuk ti tukʼ chkakʼ jbae».
O «jnopbe kʼop; jloʼla».
O «ue».
O «snakʼobbailik ti pasbil ta tone».
Literal «Atoyojbe sbatsʼikʼob li yajkontratake».
O «chamuk».
Literal «ta skʼob Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
Literal «kichʼoj tal ta stiʼ koʼonton».