Salmos 69:1-36

  • Tspas orasion sventa tskʼan pojel

    • «Xtiltun ta koʼonton ta skoj ti oy tajek ta koʼonton li anae» (9)

    • «Takʼbun ta anil» (17)

    • «Pajal vino laj yakʼbeikun kuchʼ» (21)

Sventa bankilal jtijson; chapanbil ta sventa «Lirio nichim». Salmo yuʼun David. 69  Dios kuʼun, koltaun, yuʼun chakʼ ta vokol jkuxlejal* li voʼe.+   Limutʼij* ochel ta natil achʼel ti bu muʼyuk yijil balumile.+ Ochemun ta natil voʼxchiʼuk la xkuchun batel li yok voʼ ti tsots tajeke.+   Lajem xa kipal ta skoj ti xi-avete;+makem xa kom jnukʼ. Lubtsajem xa jsat ta smalael li Dios kuʼune.+   Li buchʼutik chʼabal srasonal spʼajojikune+solel epik tajek, jaʼ xkom to li stsotsil jole. Li buchʼutik tskʼan tstupʼik jkʼoplale,li kajkontratak ti ch-akʼvanik ta kʼabale,* epajemik ta jyalel. Persa laj kakʼ sutel yuʼunik li kʼusi muʼyuk kelkʼanoje.   Dios kuʼun, anaʼoj lek li jbolilexchiʼuk muʼyuk mukul ta atojolal li jpaltaile.*   Kajval ti Mukʼul Jpasmantalote, Jeova ti bankilalot yuʼun soltaroetike,*mu me xichʼik kʼexlaltasel ta jkoj li buchʼutik spatoj yoʼontonik ta atojolale. Dios yuʼun Israel,mu me xichʼik kʼexlaltasel ta jkoj li buchʼutik tsaʼote.   Laj kichʼ loʼiltael ta akoj;+pixil ta kʼexlal li jsate.+   Yan krixchano chilikun li jbankil kitsʼinabe,jyanlum chilikun li skeremtak jmeʼe.+   Xkoʼolaj kʼuchaʼal kʼokʼ xtiltun* ta koʼonton ta skoj ti oy tajek ta koʼonton li anae,+jtaoj ta makiel ek ti chchopol kʼoptaoxuk li jchopolkʼoptavanejetike.+ 10  Kʼalal la jbikʼtajes jba xchiʼuk ti la jpas ayunoe,*laj kichʼ-o loʼiltael. 11  Kʼalal la jlap chʼixal kʼuʼile,*lik slabanikun ta skoj taje. 12  Naka jaʼ sbel yeik tsloʼiltaikun li buchʼutik te chotajtik ta yochebal jteklumexchiʼuk jaʼ tskʼejintaik jkʼoplal li jyakubeletike. 13  Kajval Jeova, oy ta koʼonton ti xachikinta li j-orasione,jaʼ ti kʼusi ora sta-o chavil xachʼambune.+ Dios kuʼun, ta skoj ti toj ep tukʼil kʼanelal avuʼune,takʼbun ta skoj ti voʼot melel jkoltavanejote.+ 14  Koltaun lokʼel li ta achʼeltike;mu xavakʼ ti ximutʼij* yalele. Pojun lokʼel ta skʼob li buchʼutik spʼajojikunexchiʼuk lokʼesun li ta natil voʼe.+ 15  Mu xavakʼ ti xkuchun batel li yok voʼ ti tsots tajeke,+mi jaʼuk xavakʼ ti sbikʼun yalel li natil voʼe,mi jaʼuk xavakʼ xtok ti xmak stiʼ li poso* kʼalal te tikʼilune.+ 16  Kajval Jeova, takʼbun ta skoj ti toj lek li tukʼil kʼanelal avuʼune.+ Kʼelun tal ta skoj ti toj echʼ xa noʼox li xkʼuxul avoʼontone,+ 17  mu xanakʼ* asat ta jtojolal ti avajtunelune.+ Takʼbun ta anil, yuʼun chkat tajek koʼonton.+ 18  Nopajan tal ta jtojolal xchiʼuk koltaun;pojun lokʼel ta skʼob li kajkontratake. 19  Xanaʼ lek li kʼusi chopol chkichʼ pasbele, li jvokoltake xchiʼuk ti chkichʼ kʼexlaltasele.+ Aviloj skotol li kajkontratake. 20  Lilijem tajek yuʼun koʼonton li loʼiltaele xchiʼuk muʼyuk xa xpoxil li jyayijemale. Jpatoj koʼonton ti oyuk buchʼu xichʼun ta kʼuxe, pe chʼabal bu jta;+jech xtok, kaloj mi oy buchʼu tspat koʼonton, pe chʼabal buchʼu jech la spas.+ 21  Muʼyuk xakʼbeikun veʼlil, kʼajomal veneno* laj yakʼbeikun+xchiʼuk kʼajomal pajal vino laj yakʼbeikun kuchʼ kʼalal chkaʼi takitiʼile.+ 22  Akʼo kʼotuk ta spetsʼalik li sveʼelik ti mu albajuk yepalexchiʼuk ti ep kʼusitik oy yuʼunike jaʼuk akʼo kʼotuk ta syakobilik.+ 23  Akʼo makuk satik sventa mu xa xilikxchiʼuk nopajtikuk noʼox te tʼelajetuk* yakanik avuʼun. 24  Malo tal skapemal ajol ta stojolalikxchiʼuk akʼo taatikuk yuʼun li skʼakʼal avoʼonton ti solel xtiltune.+ 25  Xokoluk xkom ti bu nakalike;mi junuk jnaklej xkom li ta skarpanaike.+ 26  Yuʼun tskontrainik-o li buchʼutik amajoje,jech xtok, jech-o tsloʼiltabeik xkʼuxul svokol li buchʼutik la ayayijese. 27  Akʼbo to stsʼak li smulikexchiʼuk akʼo mu tukʼuk skʼoplalik xavil. 28  Akʼo yichʼ tupʼbel sbiik li ta slivroal kuxlejale+xchiʼuk akʼo mu teuk tsakal sbiik ti bu tsʼibabil sbiik li buchʼutik tukʼike.+ 29  Yan li voʼone chkil jvokol xchiʼuk oy kʼusi kʼux chkaʼi.+ Dios kuʼun, akʼo xchabiun li ajuʼel ti chkoltavane. 30  Ta jkʼupil kʼopta ta kʼejimoletik li sbi Diose,jech xtok, ta jmukʼibtasbe skʼoplal kʼalal ta jtojbe ta vokole. 31  Jaʼ mas kʼupil sba chil Jeova taje, jaʼ xkom to ta be li tot vakaxe,jaʼ xkom to ta be li chʼiom tot vakax ti oy xulub xchiʼuk svoye.+ 32  Li manxoetike chilbeik li slekil yoʼonton Diose xchiʼuk xkuxet noʼox yoʼontonik. Voʼoxuk ti yakal chasaʼik li Diose, akʼo tsatsubuk li avoʼontonike. 33  Yuʼun li Jeovae chchikintabe li povreetike+xchiʼuk muʼyuk tspʼaj li steklumal ti chukbilike.+ 34  Akʼo skʼupil kʼoptaik Dios li vinajel xchiʼuk balumile,+li nabe xchiʼuk skotol li kʼusitik kuxajtik tee. 35  Yuʼun li Diose tskolta li Sione+xchiʼuk chchaʼvaʼan li jteklumetik ta Judae,jech xtok, te chnaki li steklumale xchiʼuk chuʼuninik li balumil liʼe. 36  Jaʼ chuʼuninik li snitilulal yajtuneltake+xchiʼuk li buchʼutik skʼanojbeik li sbie jaʼ te chnakiik.+

Tsʼibetik ta yok vun

Li ta ebreo kʼope jaʼ nefex. Kʼelo Glosario, nefex.
O «Limukij; Libutʼij».
O «li buchʼutik muʼyuk srasonal tskontrainikune».
O «li jchopolile».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «xloklun; xpulpun».
O jaʼ van skʼoplal «Kʼalal li-okʼe xchiʼuk ti la jpas ayunoe». Kʼelo Glosario, ayuno.
Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
O «ximukij; xibutʼij».
O «chʼen».
O «xamuk».
O «jpets tsʼiʼlel ti oy svenenoal».
O «nikuk».