Salmos 68:1-35

 • Akʼo tanpukuk xbat li yajkontratak Diose

  • «Jaʼ kʼotem ta stot li buchʼu chamem stotike» (5)

  • Li Diose chakʼbe sna li buchʼu stuk oye (6)

  • Li antsetike tspukik batel li lekil aʼyejetike (11)

  • «Viniketik jech kʼuchaʼal matanal» (18)

  • Jujun kʼakʼal chkuch batel kikatstik li Jeovae (19)

Sventa bankilal jtijson. Salmo yuʼun David. Kʼejimol. 68  Akʼo totsuk tal li Diose, akʼo tanpukuk xbat* li yajkontratakexchiʼuk teuk skʼeloj jatavikuk batel li buchʼutik chpʼajate.+   Jech kʼuchaʼal kuchbil chbat ta ikʼ li chʼaile,* jaʼ jech akʼo chʼayuk batel avuʼun ek li avajkontratake;jech kʼuchaʼal chab* ti ch-unij ta kʼokʼe,jaʼuk jech te skʼeloj Dios akʼo xlajik li buchʼutik toj chopolike.+   Akʼo kuxetuk yoʼontonikli buchʼutik tukʼike;+kuxetuk tajek yoʼontonik ta yeloval Dios;kuxetuk tajek yoʼontonik ta muyubajel.   Kʼejintaik li Diose, kʼupil kʼoptaik ta kʼejimoletik* li sbie.+ Kʼejintaik li buchʼu te ch-echʼ xtuchʼ li takixokol balumil ta stenlejaltike.* ¡Jeova* sbi!+ ¡Muyubajanik ta stojolal!   Li Dios ti te oy ti bu chʼule+jaʼ kʼotem ta stot li buchʼu chamem stotike xchiʼuk kʼotem ta jchabivanej* yuʼun li antsetik ti chamem smalalike.+   Li Diose chakʼbe sna bu xuʼ xnakiik li buchʼu stuk oyike;+tslokʼes li jchukeletike xchiʼuk chakʼbe ep kʼusitik yuʼun.+ Yan li buchʼutik pimik ta mantale* te chnakiikta takin balumil.+   Dios kuʼun, kʼalal la abeiltas* li ateklumale,+kʼalal laxanav ta takixokol balumile (Sela),   nik li balumile,+tsots tajek la smal talel voʼ* li vinajel ta skoj Diose;nik li vits Sinai ta skoj Diose, li Dios yuʼun Israele.+   Dios kuʼun, tsots tajek laj yakʼ voʼ avuʼun;voʼot laj avakʼbe yip yan velta li ateklumal*ti lajem xa ox yipale. 10  Dios, te nakiik ta akarpanatak,+ta slekil avoʼonton laj avakʼbe li buchʼu abol sbae. 11  Jaʼ chal mantal li Jeovae;li antsetik ti tspukik batel li lekil aʼyejetike jaʼik epal soltaroetik.+ 12  ¡Chjatavik batel li ajvaliletik xchiʼuk li yajsoltarotakike,+ chjatavik batel! Li ants ti te oy ta nae tsta to ta makiel li kʼusi tspojik tale.+ 13  Viniketik, akʼo mi te mochajtikoxuk li ta tiʼ kʼokʼ ti bu apasoj akarpanaike,*jkot paloma ti ta plata li xikʼe xchiʼuk ti ta lekil* oro li sniʼtak xikʼe. 14  Kʼalal tanpuk bat yuʼun ajvaliletik ta balumil li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune,+laj yakʼ taiv li ta Salmone.* 15  Li vits ta Basane+ jaʼ svits Dios;*li vits ta Basane jaʼ jpʼej vits ti tsʼubajtik sniʼe. 16  Vitsetik ti tsʼubajtik aniʼike,¿kʼu yuʼun ti itʼix chavilik li vits ti jaʼ la stʼuj* Dios sventa chkʼot ta snae?+ Ta melel, te chnaki-o sbatel osil li Jeovae.+ 17  Li skareta Dios sventa pasob kʼope jaʼ lajunmil ta velta li lajunmile, ep ta velta ta mil li epal mile.+ Li Jeovae chlik tal ta Sinai sventa chbat ti bu chʼule.+ 18  Jeova* Dios, lamuy batel ta toyol;+oy buchʼutik la achuk batel;laj avikʼ batel viniketik jech kʼuchaʼal matanal+ sventa te chachiʼinan ta naklej, jech, akʼo mi pimik ta mantal.+ 19  Akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael li Jeovae, ti jujun kʼakʼal chkuch batel li kikatstike,+li melel Dios ti jaʼ jkoltavanej kuʼuntike. (Sela). 20  Li melel Diose kʼotem kuʼuntik ta jun Dios ti chkoltavane;+xchiʼuk li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale jaʼ chkoltavan lokʼel ta skʼob li lajelale.+ 21  Ta melel, ta xvochʼbe* sjol yajkontratak li Diose,ta xvochʼbe sjol li buchʼu tspas-o batel smule.+ 22  Xi yaloj li Jeovae: «Ta xkikʼik lokʼel tal li ta Basane;+chkikʼik lokʼel tal li ta yutil to nabe, 23  sventa pokbil chkom ta chʼichʼ li avakane+xchiʼuk sventa staik to ta lekʼbel xchʼichʼel avajkontratak li atsʼiʼtake». 24  Dios kuʼun, chilik ti xcholetik noʼox ta xanbal li ateklumale,Dios kuʼun, Ajvalil kuʼun, xcholetik noʼox ta xanbal li ateklumale, te xcholetik ochel ti bu chʼule.+ 25  Jaʼ jbabe xbatik li jkʼejimoletike, li jtijsonetik ti tstijik stijobil son ti oy yakʼiltake jaʼ ta patil xbatik;+jaʼ kakalik batel ta oʼlol li tsebetik ti tstijik panderetae.*+ 26  Kʼupil kʼoptaik Dios li ta mukʼta tsobobbaile;*kʼupil kʼoptaik Jeova, voʼoxuk ti likemoxuk tal ta Snioʼal Israele.+ 27  Te xa tspasatik ta mantal yuʼun Benjamin+ ti jaʼ mas kerem toe,jech xtok, tspas ta mantal li bankilaletik ta Judae xchiʼuk li sviniktak ti x-avetik noʼoxe,li bankilaletik yuʼun Sabulone, li bankilaletik yuʼun Neftalie. 28  Li Adiose yaloj mantal ti chatsatsube. Dios kuʼun, akʼo ta ilel li atsatsale, voʼot ti oy kʼusi lek apasoj ta jtojolalkutike.+ 29  Li ajvaliletike chichʼboxuk tal matanaletik+sventa li atemplo ta Jerusalene.+ 30  Tspas ta mantal li teʼtikal chonbolometik ti te oyik ta ajtike,li jtsop tot vakaxetike xchiʼuk li chʼiom tot vakaxetike,+jaʼ to mi xnijetik xa vulel ta yakʼel* plata li jteklumetike. Pe tanpuk chbat yuʼun li jteklumetik ti lekxaʼiik paskʼope. 31  Chichʼ lokʼesel tal kʼusitik pasbil ta bronse* li ta Ejiptoe;+li Kuse sujom xa chichʼbe tal matanaletik Dios. 32  Mukʼtik lumetik ta balumil, kʼejintaik Dios,+kʼupil kʼoptaik ta kʼejimoletik* li Jeovae (Sela), 33  jaʼ li buchʼu te kajal li ta tayal voʼneal vinajele.+ ¡Kʼelavil! Li skʼopojele xkʼavlajet noʼox kʼuchaʼal chauk, tsots tajek li yechʼomal yee. 34  Taik ta ojtikinel ti oy tajek stsatsal li Diose.+ Te oy ta Israel li smukʼulale xchiʼuk te oy ta vinajel* li stsatsale. 35  Xiʼtaik* xchiʼuk ichʼik ta mukʼ li Dios ti te oy ti bu chʼul tajek yuʼune.+ Jaʼ Dios yuʼun li Israele,ti chakʼbe stsatsal xchiʼuk sjuʼel li steklumale.+ Kʼupil kʼoptaik li Diose.

Tsʼibetik ta yok vun

O «spuk sba».
O «chʼayile».
Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal ti bu tskʼej spomik li chanul pom ti anil snaʼ x-unije.
O «tijbeik sonetik».
O jaʼ van skʼoplal «ta ba toktike».
Literal «Ja». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
Literal «jchapanvanej».
O «li jtoybaetike».
Literal «jbabe labat ta stojolal».
Literal «stsʼujtsʼun».
Literal «aparte».
O jaʼ van skʼoplal «li ta koral chije».
O «yoxyoxtik skʼanal ta».
O «xkoʼolaj kʼuchaʼal laj yakʼ taiv li ta Salmone».
O «jpʼej vits ti toj labal sbae».
O «ti jaʼ oy ta yoʼonton».
Literal «Ja». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «stʼusbe».
O «chijchij takʼine».
O «ti bu tsobol ep krixchanoetike».
O jaʼ van skʼoplal «ta yakʼbel seyoal».
O jaʼ van skʼoplal «Chlikik tal jkʼopojeletik».
O «tijbeik sonetik».
Literal «tok».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.