Salmos 37:1-40

 • Lek chbat xkuxlejalik li buchʼutik spatoj yoʼontonik ta stojolal Jeovae

  • Mu xa-ilin ta skoj li chopol krixchanoetike (1)

  • «Kʼupiluk tajek xavaʼi ti chatun ta stojolal Jeovae» (4)

  • «Akʼo sbeiltasot batel Jeova li ta be bu atamoj batele» (5)

  • «Li manxoetike jaʼ chuʼuninik li balumile» (11)

  • Muʼyuk xvokolet xa ta skʼanel veʼlil li buchʼu tukʼe (25)

  • Chkuxiik sbatel osil ta balumil li buchʼutik tukʼike (29)

Salmo yuʼun David. א [alef] 37  Mu xa-ilin* ta skoj li buchʼutik toj chopolikemi jaʼuk xa-itʼixaj ta stojolal li jpaschoplejaletike.+   Anil chtakijik kʼuchaʼal vomol+xchiʼuk chnukultajik kʼuchaʼal tsʼiʼlel ti unin* toe. ב [bet]   Pato avoʼonton ta stojolal Jeova xchiʼuk paso li kʼusi leke;+naklan ta balumil* xchiʼuk tukʼuk xavakʼ aba.+   Kʼupiluk tajek xavaʼi* ti chatun ta stojolal* Jeovae,vaʼun chakʼbot li kʼusi tskʼan avoʼontone. ג [guimel]   Akʼo sbeiltasot batel Jeova li ta be bu atamoj batele,+pato avoʼonton ta stojolal, vaʼun lek kʼusi tspas ta atojolal.+   Chojobaj yuʼun li atukʼilal jech kʼuchaʼal kʼalal tsakub talexchiʼuk chojobaj yuʼun atukʼilal jech kʼuchaʼal li kʼakʼal ta oʼlol kʼakʼale. ד [dalet]   Tsʼijlan noʼox ta stojolal li Jeovae+xchiʼuk teuk xa me amalaoj tajek.* Mu xa-ilin ta skoj li jun krixchanoti lek chkʼot ta lokʼel yuʼun li kʼusitik chopol tsnop tspase.+ ה [e]   Iktao li skʼakʼal avoʼontone xchiʼuk komtsano li stiʼemal ajole;+mu xa-ilin xchiʼuk mu xapas li kʼusi toj chopole.*   Yuʼun chichʼik lajesel li buchʼutik toj chopolike,+yan li buchʼu spatoj yoʼontonik ta stojolal Jeovae jaʼ chuʼuninik li balumile.+ ו [waw] 10  Mu xa jaluk skʼan, vaʼun chchʼay skʼoplal li buchʼutik toj chopolike;+chakʼel to ti bu toʼox oyike,pe chʼabal xa te oyik.+ 11  Yan li manxoetike jaʼ chuʼuninik li balumile+xchiʼuk tskʼupinik tajek li jun oʼontonal ti muʼyuk spajebe.+ ז [sayin] 12  Li buchʼu toj chopole oy kʼusi chopol tsnop tspasbe li buchʼu tukʼe;+xkʼux noʼox stanal ye sventa tskontrain. 13  Pe tseʼej noʼox ch-aʼiat yuʼun Jeova,yuʼun snaʼoj ti chkʼot skʼakʼalile.+ ח [jet] 14  Tsnit lokʼel s-espadaik li buchʼutik toj chopole xchiʼuk tslaʼ* s-arkoiksventa tsjipik ta lum li buchʼutik chil svokole xchiʼuk li buchʼutik abol sbaike,sventa tsmilik li buchʼutik tukʼ kʼusi tspasike.* 15  Pe pajal chkʼot ta yoʼonton stukik li s-espadaike;+chichʼ kʼasbel li s-arkoike. ט [tet] 16  Akʼo mi jutuk noʼox kʼusi oy yuʼun li buchʼu tukʼe, mas to lek,jaʼ mu sta akʼo mi ep kʼusi oy yuʼun li epal chopol krixchanoetike.+ 17  Yuʼun chichʼ kʼasbel skʼob li buchʼu toj chopole,pe ch-ikat yuʼun Jeova li buchʼu tukʼe. י [yod] 18  Li Jeovae snaʼoj lek kʼusitik chkʼot ta stojolal li buchʼutik chʼabal spaltailike*xchiʼuk te oy-o sbatel osil li xrextoike.*+ 19  Muʼyuk ch-akʼatik ta kʼexlal li ta yorail vokolile;oy ep kʼusitik yuʼunik kʼalal jaʼo yorail tsatsal viʼnale. כ [kaf] 20  Yan li buchʼutik toj chopolike chlajik;+chchʼayik batel kʼuchaʼal kʼupil sba yaxaltik li yajkontratak Jeovae;tsakchʼayik batel kʼuchaʼal chʼail.* כ [lamed] 21  Lek snaʼ x-och ta chʼom li buchʼu toj chopole, pe mu snaʼ sutes,yan li buchʼu tukʼe muʼyuk kʼusi snaʼ sjalan* xchiʼuk lek snaʼ xakʼ li kʼusitik oy yuʼune.+ 22  Chuʼuninik balumil li buchʼutik akʼbilik bendision yuʼun Diose,pe chichʼik lajesel li buchʼutik chopol kʼoptabilik yuʼun Diose.+ מ [mem] 23  Li Jeovae tsbeiltas batel* ti bu chanav li jun krixchano+kʼalal lek chil li be bu stamoj batele.+ 24  Akʼo mi xyal ta lum, pe muʼyuk chichʼ jipel batel,+yuʼun chnitbat skʼob yuʼun li Jeovae.+ נ [nun] 25  Keremun toʼox, pe li avi une limalub xa,pe muʼyuk bu kiloj-o ti iktabil komel li buchʼu tukʼe+mi jaʼuk ti xvokoletik xa ta skʼanel veʼlil* li xnichʼnabe.+ 26  Skotol ora ta sjunul yoʼonton chakʼ ta chʼom li kʼusitik yuʼune+xchiʼuk ta onoʼox staik bendision li xnichʼnabe. ס [samek] 27  Chʼako aba lokʼel ta sventa li kʼusi chopole xchiʼuk jaʼ paso li kʼusi leke,+vaʼun te chakom-o sbatel osil. 28  Yuʼun skʼanoj tukʼilal li Jeovaexchiʼuk muʼyuk chikta komel li buchʼutik tukʼ yakʼoj sbaik ta stojolale.+ ע [ayin] Skotol ora chchabi;+yan li snitilulal buchʼutik toj chopole chichʼik lajesel.+ 29  Chuʼuninik balumil li buchʼutik tukʼike+xchiʼuk te chkuxiik-o sbatel osil.+ פ [pe] 30  Pʼijilal chlokʼ ta ye* li buchʼu tukʼexchiʼuk li yokʼe jaʼ chalbe skʼoplal li tukʼilale.+ 31  Te oy ta yoʼonton li smantal Sdiose;+muʼyuk bu xtamlajet xa chanav.+ צ [sade] 32  Li buchʼu toj chopole te-o sat ta stojolal li buchʼu tukʼe,oy ta yoʼonton tsmil yaʼi. 33  Pe li Jeovae muʼyuk te chikta ta skʼob li buchʼu toj chopole,+jech xtok, muʼyuk bu tstabe smul kʼalal chichʼ chapanele.+ ק [kof] 34  Pato avoʼonton ta stojolal Jeova xchiʼuk teuk-o xaxanav li ta sbee,vaʼun jaʼ tstoybot akʼoplal sventa xavuʼunin li balumile. Te akʼeloj+ kʼalal chichʼ lajesel+ li buchʼutik toj chopolike. ר [rex] 35  Kiloj li buchʼu toj chopol ti muʼyuk xkʼuxul yoʼontone,ti tslin sba batel kʼuchaʼal jtekʼ teʼ ti lek pim yanal kʼalal ta yosilal stuk oy chaʼie.+ 36  Pe ta anil noʼox laj skʼoplal xchiʼuk muʼyuk xa te oy,+la jsaʼilan to, pe muʼyuk xa la jta.+ ש [xin] 37  Tsako ta venta li buchʼu chʼabal smule*xchiʼuk teuk asat ta stojolal li buchʼu tukʼe,+yuʼun tsta jun oʼontonal ta jelavel li krixchano taje.+ 38  Pe chichʼ lajesel skotol li jpasmuliletike;li buchʼutik toj chopolike jaʼ xa noʼox smalaoj chichʼ tupʼbel skʼoplalik.+ ת [taw] 39  Pe li skolebal buchʼutik tukʼike jaʼ te chlik tal ta stojolal Jeova;+jaʼ stsatsal pojobbailik kʼalal jaʼo yorail vokolile.+ 40  Chkoltaatik yuʼun Jeova xchiʼuk chpojatik.+ Chpojatik lokʼel ta stojolal li buchʼutik toj chopole xchiʼuk chkoltaatik,yuʼun te tsaʼ snakʼobbailik ta stojolal.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «Muʼyukuk skʼakʼal avoʼonton».
O «unen».
O «osil».
O «Jaʼuk xamuyubaj-o tajek».
O «chavichʼ ta mukʼ».
O «mu xtavan xavaʼi smalael».
O jaʼ van skʼoplal «mu xa-ilin, yuʼun jaʼ noʼox xuʼ xakʼ vokolil».
O «chakʼbeik yakʼil».
O «buchʼutik tukʼ sbeike».
Literal «snaʼojbe skʼakʼaliltak li buchʼutik chʼabal xchopolilike».
O «spukulalike; sparteike».
O «chʼayil».
O «chakʼ ta ilel slekil yoʼonton».
O «tstekʼanbe lek yok».
Literal «pan».
O «Kʼun yechʼomal ye chalbe skʼoplal pʼijilal».
O «li buchʼu tukʼ-o yoʼontone».