Salmos 18:1-50

  • Tskʼupil kʼopta Dios sventa xkoltaat

    • «Jaʼ tayal ton kʼotem kuʼun li Jeovae» (2)

    • «Tukʼ chavakʼ aba ta stojolal li buchʼu tukʼ chakʼ sbae» (25)

    • Tukʼ kʼusi tspas li Diose (30)

    • «Jaʼ tsmukʼibtasbun jkʼoplal ti bikʼit avakʼoj abae» (35)

Sventa bankilal jtijson. Skʼejimol yajtunel Jeova ti David sbie, jaʼ la skʼejintabe Jeova kʼalal pojat yuʼun Jeova ta skʼob skotol li yajkontratake xchiʼuk kʼalal pojat lokʼel ta skʼob Saule. Xi laj yale:+ 18  Kajval Jeova, jkʼanojot, voʼot kipalot.+   Jaʼ tayal ton kʼotem kuʼun li Jeovae xchiʼuk jaʼ jtsatsal pojobbail xchiʼuk jaʼ li buchʼu tspojune.+ Jaʼ mukʼta ton kuʼun li Jdiose,+ jaʼ te jtaoj jpojobbail,jaʼ li j-eskudoe* xchiʼuk jaʼ tsatsal jkoltavanej kuʼun,* jaʼ lekil nakʼobbail kʼotem kuʼun.+   Ta jkʼanbe vokol li Jeova ti sta-o kʼupil kʼoptaele,vaʼun chkichʼ pojel lokʼel ta skʼob li kajkontratake.+   La stsʼotun ta xchʼojon li lajelale;+la sibtasun tajek kʼuchaʼal anil nojelal ta voʼ li krixchanoetik ti chʼabal sbalilike.+   La stsʼotun ta xchʼojon li Mukinale;*te tal ta jtojolal xchʼojon li lajelale.+   La jkʼanbe vokol Jeova kʼalal jaʼo oy jvokole,xi-avet ta skʼanilanbel Jdios ti akʼo skoltaune. Te to ta stemplo la xchikintabun tal+xchiʼuk kʼot ta xchikin ti xivokolet ta jkʼanbe akʼo skoltaune.+   Vaʼun, lik nikuk li balumile xchiʼuk xyukʼlajet likel;+lik nikuk li snaklebtak vitsetikexchiʼuk lik syukʼilan sba ta jujujot ta skoj ti ilin li Diose.+   Lokʼ tal chʼail* ta sniʼ xchiʼuk lokʼ tal kʼokʼ ta ye ti chchikʼvane;+xtiltun* lokʼ tal tsanal akʼal ta stojolal.   La xpux sba yuʼun vinajel kʼalal yal tale+xchiʼuk ikʼmutsʼan* ta jyalel li ta yolon yakane.+ 10  Kajal talel ta sba jun keruvin xchiʼuk xvilet yalel tal.+ Xjipet yalel tal ta xikʼ jun anjel.*+ 11  Vaʼun, pixil kʼot ta ikʼal osil,+joyol ta spat xokon kʼuchaʼal jun pojobbail,ta ikʼal pimil tok ti oy yaʼlele.+ 12  Te to ta xojobal yeloval satlik talel bot xchiʼuk tsanal akʼal ti echʼ sjom li toke. 13  Vaʼun, xkʼavlajet likel ta vinajel+ li Jeovae;laj yakʼ ta aʼiel yechʼomal ye+ li Buchʼu toj toyol oye,kʼalal laj yakʼ ta aʼiele, yal tal bot xchiʼuk tsanal akʼal. 14  La sjip talel sflechatak xchiʼuk tanpuk xa bat yuʼun li kajkontratake;+kʼalal xjapluj to talel yuʼun li saksevule,* mu xa snaʼ kʼusi tspasik.+ 15  Lik vinajuk talel li beoʼe;+vinaj li snaklebtak balumil ta skoj ti la-iline, Kajval Jeova,ta skoj ti xvuchʼlij* to talel li yikʼal aniʼe.+ 16  Ta toyol to la xachʼ yalel tal skʼob,la xjochun lokʼel xchiʼuk la snitun lokʼel li ta natil voʼe.+ 17  Jaʼ la spojun lokʼel ta skʼob li kajkontra ti tsots tajeke,+la spojun lokʼel ta skʼob li buchʼutik spʼajojikun ti mas to tsotsik kʼuchaʼal voʼone.+ 18  La stsakikun ta kʼop kʼalal jaʼo oy jvokole,+pe jaʼ la skoltaun li Jeovae. 19  La slokʼesun sventa bat yakʼun ti bu jun koʼontone;*la spojun lokʼel ta skoj ti lek chilune.+ 20  Ta skoj ti tukʼ kakʼoj jbae, chakʼ jmoton li Jeovae;+jaʼ tstojbun sutel ta skoj ti chʼabal jmule.+ 21  Yuʼun jaʼ te jtsʼaklioj-o batel li sbe Jeovaexchiʼuk muʼyuk la jip komel li Jdiose, yuʼun toj chopol mi jech la jpase. 22  Skotol ora ta jchʼunbe skotol li smantaltake,muʼyuk ta jpʼajbe li kʼusitik yaloje. 23  Jpʼel ta koʼonton muʼyuk kʼusi chopol ta jpas ta stojolal+xchiʼuk ta jkʼej jba lokʼel ta spasel li kʼusi muʼyuk leke.+ 24  Akʼo stojun Jeova ta skoj ti tukʼ kakʼoj jbae,+akʼo stojun ta skoj ti chʼabal jmul ta sba sate.+ 25  Tukʼ chavakʼ aba ta stojolal li buchʼu tukʼ chakʼ sbae;+tukʼ chapas aba ta stojolal li buchʼu tukʼ yakʼoj sbae;+ 26  lek kʼusi chapasbe li buchʼu lek kʼusi tspase,+pe chavichʼ apʼijil ta stojolal li jloʼlavaneje.+ 27  Yuʼun chakolta li buchʼu bikʼit chakʼ sbae,*+pe chavakʼ ta kʼexlal li jtoybaetike.*+ 28  Yuʼun voʼot chavakʼ xojobajuk li jkantile, Kajval Jeova,li Jdiose jaʼ chakʼ xojobinajuk li ikʼal osil oy ta jtojolale.+ 29  Ta skoj ti chakoltaune, xuʼ kuʼun xbat jtsak ta kʼop li j-elekʼetike;+ta skoj li sjuʼel Diose, xuʼ ximuy ta jun muro.+ 30  Tukʼ kʼusi tspas* li melel Diose;+muʼyuk xchopolil* li kʼusi chal Jeovae.+ Jaʼ chkʼot ta s-eskudoik* skotol li buchʼutik te tsaʼ snakʼobbailik ta stojolale.+ 31  Yuʼun ¿mi oy van yan Dios kʼuchaʼal li Jeovae?+ Xkoʼolaj kʼuchaʼal mukʼta ton li Jdiostike, muʼyuk buchʼu yan jech.+ 32  Jaʼ chakʼ kipal li melel Diose+xchiʼuk jaʼ tstukʼibtas li jbee.+ 33  Jech chkʼot yuʼun kʼuchaʼal yakan teʼtikalchij li kakane;te tsvaʼanun ti bu toyole.+ 34  Chchanubtas ta paskʼop li jkʼobe;li jkʼobe xuʼ yuʼun tslapʼun jun arko ti pasbil ta kovree. 35  Chavakʼbun li a-eskudo* sventa kolebale,+jaʼ tskoltaun* li abatsʼikʼobexchiʼuk jaʼ tsmukʼibtasbun jkʼoplal ti bikʼit avakʼoj abae.+ 36  Voʼot chajam batel mas li jbe bu chkakʼ batel kakane;muʼyuk bu chjaxpʼuj li kakane.*+ 37  Te tijil chibat ta spat li kajkontratak jaʼ to mi la jtaik ta bee,jaʼ to chisut tal mi laj xa ox jmilike. 38  Ta jtsakik ta majel sventa mu xa xtotsik tal;+ta jpechʼilanik ta tekʼel. 39  Voʼot chavakʼbun lek jtsatsal ta sventa li paskʼope;te jkʼeloj chyalik ta lum avuʼun li kajkontratake.+ 40  Chavakʼ jatavuk batel ta jtojolal* li kajkontratakexchiʼuk ta jlajesbe skʼoplal* li buchʼutik spʼajojikune.+ 41  X-avet tskʼanik koltael, pe muʼyuk buchʼu xuʼ xkoltaatik;x-avetik ta stojolal Jeova xtok, pe muʼyuk bu chtakʼbatik. 42  Nin tajek chkomik kuʼun ta noyel jech kʼuchaʼal li pukuk* ti kuchbil chbat ta ikʼe;ta jipik lokʼel ta pana* jech kʼuchaʼal li achʼel oy ta kayetike. 43  Voʼot chapojun lokʼel ta skʼob li jteklum ti chchopol kʼoptavanike.+ Chabiiltasun ta jolil yuʼun li mukʼtik lumetike.+ Chtun ta jtojolal li jun jteklum ti mu xkojtikine.+ 44  Jaʼ noʼox mi yaʼiik chikʼopoje, ta xchʼunbeikun;smutsetik xa ta xiʼel chtalik ta jtojolal li jyanlumetike.+ 45  Chlaj stsatsal yoʼontonik* li jyanlumetike;xtʼeleletik* lokʼel tal ti bu snakʼoj* sbaike. 46  ¡Kuxul li Jeovae! ¡Kʼupil kʼoptabiluk li Mukʼta Ton kuʼune!+ Akʼo yichʼ toybel skʼoplal li Dios ti jaʼ jkoltavanej kuʼune.+ 47  Jaʼ tspak jkʼoplal li melel Diose;+jaʼ tsbikʼtajesbe skʼoplal jteklumetik sventa jpas ta mantal. 48  Jaʼ tskoltaun lokʼel ta skʼob li kajkontratak ti kapem sjolike;+toyol chatoyun muyel, jaʼ pekʼel chkom li buchʼu tskontrainikune;voʼot chakoltaun lokʼel ta skʼob li jsaʼkʼop vinike. 49  Jech oxal, Kajval Jeova,+ ta jkʼupil kʼoptaot ta stojolal li mukʼtik lumetikexchiʼuk ta jkʼupil kʼopta ta kʼejimoletik* li abie.+ 50  Mukʼtik kʼusitik spasoj sventa tskolta* li ajvalil yuʼune;+chakʼbe yil tukʼil kʼanelal sbatel osil li buchʼu tʼujbil yuʼune,+ta stojolal David xchiʼuk ta stojolal li snitilulale.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jmakobbaile».
Literal «jkoltavanej xulubil kuʼun». Kʼelo Glosario, xulubil.
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «chʼayil».
O «xloklun; xpulpun».
O «ikʼpulan».
O «ta xikʼ ikʼ».
O «saktsele».
O «svuslij».
O «ti bu jamalaltike».
O «li buchʼu chat yoʼontone».
Literal «li jtoyba satiletike».
Literal «sbe».
O «chikʼbil lek ta kʼokʼ».
O «smakobbailik».
O «amakobbail».
O «chikun».
O «sat kakane».
O «Spat xa noʼox chkilbe avuʼun».
Literal «tsʼijil chkomik kuʼun».
O «lum».
O «pat na».
O «Tsakchʼayik».
O «chnikik xa».
O «smukoj».
O «ta jtijbe sonetik».
O «Spasoj kanal mukʼtik paskʼop sventa».