Sventa Romanos 5:1-21

  • Lek xa ilbilik yuʼun Dios ta sventa Kristo (1-11)

  • Lajelal ta skoj Adan, kuxlejal ta skoj Kristo (12-21)

    • Puk batel ta skotol krixchanoetik li mulil xchiʼuk lajelale (12)

    • «Jtos kʼusi tukʼ laj yichʼ pasel» (18)

5  Jaʼ yuʼun chaʼa, avi ti tukʼ xa chkichʼtik albel jkʼoplaltik ta skoj li xchʼunel oʼontonale,+ junuk koʼontontik ta stojolal Dios ta sventa li Kajvaltik Jesukristoe,+  ti jaʼ ta sventa Jesukristo xtok ti laj xa jtatik ta skoj xchʼunel oʼontonal li slekil yutsil oʼontonal ti jaʼ li kʼusi jtaojtike;+ xchiʼuk muyubajkutik ta skoj ti jpatoj koʼontontik chkichʼtik li smukʼulal Diose.  Maʼuk noʼox taje, kuxetuk noʼox koʼontontik xtok kʼalal oy tsots jvokoltike,+ yuʼun jnaʼojtik ti kʼalal oy tsots jvokoltike, jaʼ tskoltautik sventa xkuch kuʼuntik;+  mi kuch kuʼuntike, jaʼ tskoltautik sventa lek chʼambil xijkʼot;+ mi lek chʼambil lijkʼote, jaʼ tskoltautik sventa oyuk spatobil koʼontontik,+  vaʼun muʼyuk tsloʼlautik li spatobil koʼontontike;+ yuʼun li kʼanelal yuʼun Diose malbil xa talel ta koʼontontik ta stojolal li chʼul espiritu ti lij-akʼbate.+  Ta melel, kʼalal kʼunutik toʼoxe,+ cham Kristo ta stojolal li buchʼutik toj chopol kʼalal la sta yoraile.  Yuʼun muʼyuk van buchʼu chakʼ xkuxlejal ta stojolal li jun tukʼil vinike; pe yikʼaluk van oy buchʼu chakʼ xkuxlejal ta stojolal li jun lekil vinike.  Pe laj yakʼ ta ilel ti skʼanojutik li Diose, yuʼun cham ta jtojolaltik Kristo kʼalal jpasmulilutik toʼoxe.+  Pe mas to ti kʼalal tukʼ chkichʼ albel jkʼoplaltik ta sventa li xchʼichʼele,+ yuʼun jaʼ ta stojolal chijkolutik li ta skʼakʼal yoʼonton Diose.+ 10  Kʼalal kontra toʼox xkil jbatik xchiʼuke, la xchaʼta yav ti lek xkil jbatik xchiʼuk Dios ta skoj ti cham li Xnichʼone,+ pe mas to li avi ti lek xa xkil jbatik xchiʼuke, chijkolutik ta skoj li xkuxlejale. 11  Pe maʼuk noʼox taje, yuʼun chijmuyubaj xtok ta stojolal Dios ta sventa li Kajvaltik Jesuse, yuʼun jaʼ ta stojolal ti lek xa xkil jbatik xchiʼuk avie.+ 12  Jaʼ yuʼun, jech kʼuchaʼal ta jun noʼox vinik och talel li mulil ta balumile, jech ta skoj mulil och talel ek li lajelale,+ jaʼ yuʼun chcham skotol krixchanoetik ta skoj ti jpasmulil kʼot skotolike...+ 13  Yuʼun oy xa onoʼox mulil ta balumil kʼalal vul li Mantale, pe chʼabal buchʼu oy smul kʼalal chʼabal mantale.+ 14  Akʼo mi jech, li lajelale te lik spas talel mantal ta skʼakʼalil Adan kʼalal to ta skʼakʼalil Moises manchuk mi mu jechuk spasojik jech kʼuchaʼal li smul Adan ti koʼoltik xchiʼuk li buchʼu chtal ta tsʼakale.+ 15  Pe li matanale mu xkoʼolaj kʼuchaʼal li mulile. Yuʼun mi ta smul noʼox jun vinik ti cham epal krixchanoetike, ¡mas to ep buchʼutik la stabeik+ li slekil yutsil yoʼonton Dios xchiʼuk li matanal muʼyuk tojbil ta yutsil yoʼonton chakʼ ta stojolal li jun noʼox vinik+ ti jaʼ li Jesukristoe! 16  Jech xtok, li matanal ti muʼyuk tojbile mu xkoʼolaj xchiʼuk li kʼusi kʼot ta pasel ta skoj li smul la spas li jun noʼox vinike.+ Yuʼun li kʼusi kʼot ta pasel li ta chapanel ta skoj noʼox li jun mulile jaʼ ti oy jmul lijkʼot jkotoltike,+ pe li matanal ti muʼyuk tojbil ti tal kʼalal oy xa ox li epal mulile jaʼ ti laj yichʼ alel ti tukʼ ch-ilat yuʼun Dios li epal krixchanoetike.+ 17  Yuʼun mi ta smul noʼox jun vinik ti tspas talel mantal li lajelal ta skoj noʼox li jun vinik taje,+ ¡mas to tstaik li slekil yutsil oʼontonal ti ep tajeke xchiʼuk li matanal muʼyuk tojbil ta sventa li tukʼilale,+ kuxul tspasik mantal+ ta skoj jun vinik ti jaʼ li Jesukristoe!+ 18  Jaʼ yuʼun chaʼa, jech kʼuchaʼal ta skoj noʼox jtos mulil ti buchʼuuk noʼox kʼot ta jpasmulile,+ jaʼ jech ta skoj noʼox jtos kʼusi tukʼ laj yichʼ pasel ti xuʼ buchʼuuk noʼox+ tukʼ chkʼot skʼoplal sventa sta li kuxlejale.+ 19  Jech kʼuchaʼal ep kʼotik ta jpasmulil+ ta skoj noʼox jun vinik ti muʼyuk bu la xchʼun mantale, jaʼ jech ep tukʼ chkʼotik ek ta stojolal noʼox jun vinik ti la xchʼun mantale.+ 20  Vaʼun, vinaj talel Mantal sventa x-epaj li mulile.+ Pe ti bu epaj li mulile mas to epaj talel ek li slekil yutsil oʼontonale. 21  ¿Kʼusi sventa? Yuʼun jech kʼuchaʼal la spas mantal li mulil xchiʼuk li lajelale,+ li slekil yutsil oʼontonale jaʼ jech tspas mantal ek ta sventa li tukʼilal ti jaʼ ch-ikʼvan batel ta kuxlejal sbatel osil ta stojolal Jesukristo ti jaʼ li Kajvaltike.+

Tsʼibetik ta yok vun