Sventa Romanos 12:1-21

  • Akʼik ta kuxul matanal li abekʼtalike (1, 2)

  • Jelel jmotontik akʼo mi jun noʼox li jbekʼtaltike (3-8)

  • Mantal sventa kʼu yelan skʼan xkuxi ta melel li yajtsʼaklom Kristoe (9-21)

12  Jech oxal, ermanoetik, tsots ta jkʼanboxuk vokol ta xkʼuxul yoʼonton Dios ti akʼo xavakʼik ta kuxul matanal li abekʼtalike,+ ti chʼuluke,+ ti akʼo xchʼam li Diose, ti jaʼ jun chʼul abtelal ti bu chatunesik ti kʼu yelan xatojobik ta snopele.+  Mu xa me jechuk xapasik kʼuchaʼal tspas skotol li kʼusitik oy ta balumile;* jaʼ lek jelo anopbenik+ sventa xjel atalelalik, sventa xavakʼ venta atukik+ li kʼusi leke, li kʼusi chʼambile xchiʼuk li kʼusi tukʼ tskʼan yoʼonton Diose.  Xi chkalbe ta slekil yutsil oʼontonal ta jujuntal li buchʼutik te jmoj oyoxuke: ti mu me snopik ti mukʼ skʼoplal chaʼi sbaike;+ jaʼ akʼo snopik li kʼusi chakʼ ta ilel li lekil nopbenale, jaʼ ti kʼu yelan akʼbil xchʼunel yoʼontonik yuʼun Diose.+  Ep ta tos stsʼakalul li jbekʼtaltike,+ akʼo mi jech, mu parejouk yabtelik jujutos,  jaʼ jechutik ek, akʼo mi eputik, jun noʼox jbekʼtaltik ta skoj ti jmoj oyutik xchiʼuk Kristoe, jmoj jtsʼakoj jbatik ta jujuntal.+  Jech oxal, ta skoj ti jelel jmotontik ta sventa li slekil yutsil oʼontonal akʼbilutike,+ mi jaʼ ta sventa albil kʼope, akʼo kaltik batel albil kʼop ti kʼu yepal li xchʼunel oʼontonal akʼbilutike;  mi jaʼ ta sventa abtelale, akʼo jpastik batel li abtelal taje; mi oy buchʼu staoj smoton chchanubtasvane, akʼo chanubtasvanuk batel;+  mi jaʼ li buchʼu tspat oʼontonale,* akʼo spat batel oʼontonal;*+ mi jaʼ li buchʼu oy kʼusi tspuke, akʼo mu sjalan sba ta spukel;+ mi jaʼ li buchʼu chbeiltasvane, akʼo me yakʼ ta yoʼonton ta melel;+ mi jaʼ li buchʼu chkʼuxubinvane, kuxetuk me yoʼonton jech akʼo spas.+  Kʼanvananik me ta melel, mu me jecheʼuk noʼox xavalik.+ Pʼajik li kʼusi toj chopole;+ napʼan abaik ta stojolal li kʼusi leke. 10  Skʼan me oyuk xkʼuxul avoʼontonik xchiʼuk skʼan me xakʼanik li achiʼilik ta chʼunolajele jech kʼuchaʼal skʼanoj sbaik ta jujuntal li buchʼutik xchiʼil sbaik ta vokʼele. Ta sventa ti kʼu yelan chavakʼik ta ilel ti cha-ichʼvanik ta mukʼe, baʼyel me jech xapasik.+ 11  Baxbolukoxuk me,* mu me chʼajukoxuk.+ Akʼo yakʼ atsatsalik li chʼul espiritue.+ Tunanik ta mosoil ta stojolal li Jeovae.*+ 12  Kuxetuk avoʼontonik yuʼun li spatobil oʼontonale. Kuchuk me avuʼunik akʼo mi oy tsots avokolik.+ Pasilanik-o me orasion.+ 13  Akʼbeik ti kʼu yepal kʼusi chtun yuʼun li buchʼutik chʼule.+ Nopuk-o me xavaʼiik ti lek xachʼamvanike.+ 14  Akʼbeik-o me bendision li buchʼutik chkontrainvanike;+ akʼbeik-o bendision, mu me xachopol kʼoptaik.+ 15  Kuxetuk me avoʼonton achiʼukik li buchʼutik xkuxet yoʼontonike; okʼan me achiʼukik li buchʼutik ch-okʼike. 16  Jaʼuk me jech xavilik yantik jech kʼuchaʼal chavil aba atukike; mu me xanopik ti toyol xa akʼoplalike, bikʼituk me akʼoplal xavaʼi abaik.+ Mu me pʼijuk xa xavaʼi aba atukik.+ 17  Mu me chopoluk kʼusi xapakbe abaik sutel.+ Jaʼuk me xapasik li kʼusi toj lek chil skotol krixchanoetike. 18  Ti bu kʼalal xuʼ chavilike junuk me avoʼontonik xchiʼuk skotol li krixchanoetike.+ 19  Voʼoxuk ti jkʼanojoxuke, mu me xapak akʼoplalik, jaʼ akʼo yakʼ skʼakʼal yoʼonton+ Dios ta stojolal li kʼusi chopole, yuʼun xi tsʼibabile: «‹Voʼon oy ta jba ta jpak; voʼon chkakʼbe stojol›, xi li Jeovae».*+ 20  Pe «mi chviʼnaj li avajkontrae, akʼbo sveʼel; mi chaʼi takitiʼile, akʼbo kʼusi yuchʼ; yuʼun mi jech chapase, ta xatokanbe tsanal akʼal ta sjol».*+ 21  Mu me xavakʼ akʼo stsalot li kʼusi chopole, jaʼ tsalo-o ta sventa kʼusi lek li kʼusi chopole.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «li kʼusitik oy avie». Kʼelo Glosario, li kʼusitik oy ta balumile.
O «li buchʼu chtojobtasvane».
O «akʼo tojobtasvanuk batel».
O «Akʼik me persa».
Jaʼ xkaltik, ta jkʼunibtasbetik yoʼonton xchiʼuk ta xkulesbetik stsatsal yoʼonton li krixchanoe.