Sventa Romanos 10:1-21

  • Kʼuxi ta tael li tukʼilal yuʼun Diose (1-15)

    • «Jamal chkaltik ta stojolal krixchanoetik» (10)

    • «Li buchʼu tskʼan vokol ta sbi Jeovae jaʼ chkol» (13)

    • Toj kʼupil sba yakan li buchʼutik chcholik mantale (15)

  • Oy buchʼutik muʼyuk la xchʼamik li lekil aʼyejetike (16-21)

10  Kermanotak, ta slekil koʼonton ta jkʼanbe vokol Dios ta stojolal li j-israeletike, ti jech ta jpase jaʼ sventa skolebalik.+  Yuʼun chkalboxuk skʼoplal ti ta sjunul yoʼonton yichʼojik ta mukʼ li Diose;+ pe jaʼ noʼox ti mu snaʼik kʼuxi lek ta pasele;  jaʼ yuʼun, ta skoj ti mu xojtikinik li tukʼilal yuʼun Diose+ xchiʼuk ti kʼajomal noʼox tsaʼ stukʼilal stukike,+ muʼyuk la stsakik ta mukʼ li tukʼilal yuʼun Diose.+  Yuʼun jaʼ slajeb Mantal+ li Kristoe sventa staik tukʼilal skotol li buchʼutik chakʼ xchʼunel yoʼontonike.+  Yuʼun xi la stsʼiba Moises ta sventa li tukʼilal chichʼ tael ta Mantale: «Li buchʼu chchʼun li mantale jaʼ chkuxi-o».+  Pe xi chichʼ albel skʼoplal li tukʼilal ta sventa li xchʼunel oʼontonale: «Mu xiuk xaval ta avoʼontone:+ ‹¿Buchʼu chmuy batel ta vinajel?›,+ taje jaʼ sventa xikʼ yalel li Kristoe;  o: ‹¿Buchʼu xuʼ xyal batel ta xab?›,*+ taje jaʼ sventa chichʼ chaʼkuxesel li Kristoe».  Yuʼun ¿kʼusi chal li skʼop Diose chaʼa? «Te nopol oy ta atojolal li mantale, te noʼox oy ta ave xchiʼuk ta avoʼonton»,+ jaʼ xkaltik, li «mantal» ta sventa xchʼunel oʼontonal ti yakal ta jcholtike.  Yuʼun mi jamal chachol batel ti jaʼ Kajvaltik li Jesuse+ xchiʼuk mi chachʼun ta avoʼonton ti jaʼ chaʼkuxesat yuʼun li Diose, chata akolel un bi. 10  Yuʼun ta koʼontontik chkakʼ xchʼunel koʼontontik ta sventa li tukʼilale, pe ta ketik jamal chkaltik ta stojolal krixchanoetik+ ta sventa li kolebale. 11  Yuʼun xi chal li Tsʼibetike: «Muʼyuk chlaj ta loʼlael li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta stojolale».+ 12  Yuʼun muʼyuk jelel li judaetik xchiʼuk li jgresiaetike,+ jun noʼox Kajvaltik oy kuʼun jkotoltik, chakʼbe bendision skotol li buchʼutik chkʼanbat vokole. 13  Yuʼun «skotol li buchʼu tskʼan vokol ta sbi Jeovae* jaʼ chkol».+ 14  Akʼo mi jech, ¿kʼuxi xa noʼox tskʼanbeik vokol mi muʼyuk bu yakʼoj xchʼunel yoʼontonik ta stojolale? Jech xtok, ¿kʼuxi xa noʼox chakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal mi muʼyuk bu yaʼiojbeik skʼoplale? Jech xtok, ¿kʼuxi xa noʼox chaʼibeik skʼoplal mi muʼyuk buchʼu chchol mantale? 15  Jech xtok, ¿kʼuxi xa noʼox chcholik mantal mi muʼyuk buchʼu chtakatik batele?+ Jech kʼuchaʼal xi onoʼox tsʼibabile: «¡Toj kʼupil sba yakan li buchʼutik chalik batel lekil aʼyejetik ta sventa li kʼusitik leke!».+ 16  Akʼo mi jech, mu skotolikuk la xchʼunik li lekil aʼyejetike. Yuʼun xi chal li Isaiase: «Jeova,* ¿buchʼu laj yakʼ xchʼunel yoʼonton ta sventa li kʼusi laj kalkutike?».+ 17  Jaʼ yuʼun, jaʼ to chakʼ xchʼunel yoʼonton jun krixchano mi laj xa ox yaʼi li mantale.+ Jech xtok, jaʼ to chkaʼitik kʼalal oy buchʼu chcholbe skʼoplal li Kristoe. 18  Pe xi chkale: maʼuk ti yuʼun muʼyuk yaʼiojike, ¿mi mu jechuk? Yuʼun «li yaʼyeje laj yichʼ aʼiel ta spʼejel balumil xchiʼuk kʼot kʼalal to ta stiʼiltak spʼejel balumil ti bu oy jnaklejetike».+ 19  Pe xi to chkal xtoke: maʼuk ti yuʼun muʼyuk laj yaʼi li Israele, ¿mi mu jechuk?+ Xi baʼyel laj yal li Moisese: «Chkakʼ itʼixajanik ta stojolal li jyanlumetike; tsots chkakʼ likuk skʼakʼal avoʼontonik ta stojolal jun bol jteklum».+ 20  Pe tsatsub lek yoʼonton li Isaiase xchiʼuk xi chale: «La staikun li buchʼutik muʼyuk bu tsaʼikune;+ laj yojtikinikun li buchʼutik muʼyuk bu tsjakʼik jkʼoplale».+ 21  Pe xi chal ta sventa li Israele: «Sjunul kʼakʼal xyeʼet jkʼob ta stojolal jun jteklum ti tstoy sbaik xchiʼuk ti tsots yoʼontonike».+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, xab.