Proverbios 6:1-35

  • Mu me xavaʼan aba ta chʼom (1-5)

  • «Chʼajil vinik, batan ti bu oy li xinichʼe» (6-11)

  • Li vinik ti muʼyuk kʼusi xtun-oe xchiʼuk ti toj chopole (12-15)

  • Oy vuktos ti kʼusi spʼajoj li Jeovae (16-19)

  • Chabio aba ta stojolal li chopol antse (20-35)

6  Kuni nichʼon, mi avaʼanoj aba ta chʼom ta stojolal li achiʼile,+mi apasoj trato* xchiʼuk li yan krixchanoe,+   mi avichʼoj chukel ta skoj ti oy kʼusi avakʼoj ave chapase,mi chukulot ta skoj li kʼusi lokʼem ta avee,+   paso liʼe, kuni nichʼon, koltao aba lokʼel,yuʼun la-och xa ta skʼob li achiʼile: batan, bikʼtajeso aba xchiʼuk kʼanbo vokol ta anil li achiʼile.+   Mu xavakʼ ti smutsʼ sba li asatemi jaʼuk ti smak sba li xikʼ asate.   Koltao aba lokʼel kʼuchaʼal teʼtikalchij* ti ochem xa ta skʼob li jnutsole,jech kʼuchaʼal jkot mut ti ochem xa ta skʼob li jyakmute.   Chʼajil vinik, batan ti bu oy li xinichʼe;+kʼelavil li kʼusitik tspase,* vaʼun te chata apʼijil.   Akʼo mi chʼabal komandante yuʼun, bankilal yaj-abtel o ajvalil yuʼun,   chchapan kʼusitik tslajesxchiʼuk tstsob sveʼel+ li ta yorail chichʼ tsobel tsʼunobiletike.   ¿Bakʼin to van te puchʼulot-o, chʼajil vinik? ¿Bakʼin to van chalik ta skoj ti vayemote? 10  Mi chavay uni jlikeluke, mi chanikav* uni jlikeluke,mi te noʼox ameyoj akʼob uni jlikeluk sventa xakuxe,+ 11  li povreale chvul ta atojolal kʼuchaʼal jun j-elekʼxchiʼuk ti muʼyuk kʼusi x-ayan avuʼune chvul ta atojolal kʼuchaʼal jun vinik ti oy yabtejebe.+ 12  Li vinik ti muʼyuk kʼusi xtun-oe xchiʼuk ti toj chopole xtal xbat noʼox ta loʼlavanej;+ 13  smutsʼ noʼox li sate,+ xtekʼtun xa yakan tspas xchiʼuk xbechkʼobtavan noʼox. 14  Ta skoj ti toj chopol li yoʼontone,skotol ora toj chopol li kʼusitik tsnop tspase+ xchiʼuk tspukbe batel skʼoplal saʼkʼop.+ 15  Jaʼ yuʼun, ta anil noʼox chvul ta stojolal li svokole,ta anil noʼox chichʼ lilinel ti mu xa stakʼ poxtaele.+ 16  Oy vaktos ti kʼusi spʼajoj li Jeovae;jech, oy vuktos ti kʼusi toj chopol chile: 17  jaʼ li jtoyba satile,+ li jutkʼop* eile+ xchiʼuk li kʼobil ti tsmalbe xchʼichʼel li buchʼu chʼabal smule,+ 18  li oʼontonal ti chopol tajek kʼusi tsnop tspase+ xchiʼuk li akanil ti chbat ta anil ta spasel li kʼusi toj chopole, 19  li jecheʼ testigo ti chloʼlavan skotol orae+xchiʼuk li buchʼu tslikes saʼkʼop ta stojolal li buchʼutik xchiʼil sbaike.+ 20  Kuni nichʼon, chʼunbo smantal li atotexchiʼuk mu xavikta li chanubtasel* chakʼ ameʼe.+ 21  Teuk-o skotol ora li ta avoʼontone;chuko lek ta anukʼ. 22  Jaʼ tsbeiltasot kʼalal chaxanave;jaʼ chchabiot kʼalal chapuchʼan abaexchiʼuk jaʼ tskʼoponot* kʼalal chajulave. 23  Yuʼun jaʼ jun kantil li chanubtasele+xchiʼuk jaʼ sakil osil li mantale+xchiʼuk jaʼ sbelel kuxlejal li tukʼibtasele xchiʼuk li tojobtasele.+ 24  Jaʼ chchabiot ta stojolal li chopol antse,+jaʼ chchabiot ta stojolal li kʼusitik chal sventa chloʼlavan li jmulavil* antse.+ 25  Mu sloʼlabot avoʼonton ti kʼupil sba xvinaje+mi jaʼuk xchʼay avoʼonton yuʼun li sat ti chloʼlavane. 26  Yuʼun ta skoj li jchonbail antse, jpʼej xa noʼox span chkom li jun vinike,+jaʼuk li jmulavil antse tsta ta nutsel jun kuxlejal ti ep sbalile. 27  ¿Mi mu van xkʼakʼ skʼuʼ spokʼ li jun vinik mi chakʼ kʼokʼ ta stiʼ yoʼontone?+ 28  O ¿mi mu van xkʼakʼ yakan li jun vinik mi chanav ta sba akʼale? 29  Jaʼ jech li buchʼu chchiʼinbe ta vayel yajnil xchiʼile;skotol li buchʼutik tspikik li ants taje ta xichʼik kastigo.+ 30  Li krixchanoetike muʼyuk spʼajojik li j-elekʼmi ch-elkʼaj sventa xnoj xchʼut ta skoj ti chviʼnaje. 31  Pe mi la staik ta tsakele, vukub to velta jech tstoj sutel;chakʼ sutel skotol li kʼusitik toyol stojol oy ta snae.+ 32  Buchʼuuk noʼox ti tsloʼla snup xchiʼil xchiʼuk jun antse muʼyuk yichʼoj spʼijil;*buchʼuuk noʼox ti jech tspas taje chakʼbe sba slajeb stuk.+ 33  Jaʼ noʼox ta syayijes-o sba xchiʼuk chkʼexav-o+xchiʼuk muʼyuk chtupʼ-o skʼoplal li xkʼexlale.+ 34  Yuʼun li itʼixale jaʼ chkap-o tajek sjol yuʼun li jun malalile;muʼyuk chakʼ ta ilel xkʼuxul yoʼonton mi la spak sutele.+ 35  Muʼyuk kʼusi ta xchʼam sventa xkʼot ta xkʼexol;mi jaʼuk xlamaj yoʼonton akʼo mi mukʼ tajek li matanal xavakʼbee.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ xkaltik, ti oy kʼusi avakʼoj ave chapase.
O «gasela».
Literal «li sbetake».
O «ch-och avayel».
O «jnopkʼop; j-epalkʼop».
O «mantal».
O «chchanubtasot».
Literal «jchʼayemal». Kʼelo Proverbios 2:16.
Literal «muʼyuk yoʼonton».