Neemias 8:1-18

  • Chichʼ kʼelbel jteklum xchiʼuk chichʼ albel smelolal li Mantale (1-12)

  • La spasbeik li Skʼinal Axibalnaetike (13-18)

8  Sjunul li jteklume kʼot ta nopel yuʼunik ti tstsob sbaik li ta kaye* ta yeloval li ochebal ti Voʼ+ sbie, vaʼun laj yalbeik li jtsʼibajom* Esdras+ ti akʼo yichʼ tal li slivroal Smantal Moisese,+ ti yakʼojbe Israel li Jeovae.+  Jaʼ yuʼun, li ta baʼyel kʼakʼal ta svukubal ue,+ li Esdras ti jaʼ palee laj yichʼ talel li Mantal ta yeloval ti bu oy epal* viniketik,+ antsetik xchiʼuk skotol li buchʼutik xuʼ yuʼunik xchikintael xchiʼuk ti xaʼibeik smelolale.  Tsots laj yapta+ ta yeloval kaye* ti te ta yeloval li ochebal ti Voʼ sbie, lik yaptabe ta sob kʼalal to ta oʼlol kʼakʼal li viniketik, antsetik xchiʼuk skotol li buchʼutik xaʼibeik smelolale; li jteklume la stsʼet chikinta+ lek li slivroal Mantale.  Li Esdras ti jaʼ jtsʼibajome te vaʼal li ta luchlebal ti pasbil ta teʼ ti jaʼ sventa li tsobajele. Li ta sbatsʼikʼobe te vaʼal Matitias, Sema, Anaya, Urias, Ilkias xchiʼuk Maaseya, yan li ta stsʼetkʼobe* te vaʼal Pedaya, Misael, Malkiya,+ Asum, As-Badana, Sakarias xchiʼuk Mesulam.  Li Esdrase la sjam ta yeloval sat sjunul jteklum li livroe, yuʼun mas toyol vaʼal ta stojolal sjunul li jteklume. Kʼalal la sjame, vaʼi skotolik.  Li Esdrase la skʼupil kʼopta li melel Dios Jeovae, jaʼ li mukʼul Diose. Laje, xi la stakʼ sjunul li jteklume: «¡Jechuk!* ¡Jechuk!»,+ te une la stoy muyel skʼobik. Vaʼun, la skejan sbaik ta yeloval Jeova xchiʼuk la spatan sbaik ta lumtik.  Li jlevietik ti jaʼik li Jesua, Bani, Serebias,+ Jamin, Akub, Sabetai, Odias, Maaseya, Kelita, Asarias, Josabad,+ Anan xchiʼuk Pelayae la sjambeik smelolal Mantal kʼalal jaʼo te vaʼajtik li jteklume.+  Jech-o tsots laj yaptaik li livro ti jaʼ Smantal li melel Diose, lek jamal xchiʼuk lek tsʼakal la sjambeik smelolal. Jaʼ jech la skoltaik li krixchanoetik sventa xaʼibeik smelolal li kʼusi yakal chaptaike.+  Li Neemias ti jaʼ toʼox ajvalil* li vaʼ kʼakʼale, li Esdras+ ti jaʼ pale xchiʼuk jtsʼibajome xchiʼuk li jlevietik ti yakal chchanubtasik li krixchanoetike xi laj yalbeik sjunul li jteklume: «Li avie, chʼul kʼakʼal chil li Jeova ti jaʼ Adiosike.+ Mu xavat tajek avoʼontonik xchiʼuk mu xa-okʼik». Yuʼun skotol li krixchanoetike okʼik kʼalal laj yaʼiik kʼusi chal li Mantale. 10  Xi albatik yuʼun li Neemiase: «Batanik, bat lajesik li kʼusitik lekike,* uchʼanik li kʼusitik chiʼe xchiʼuk takbeik batel sveʼel+ li buchʼutik muʼyuk kʼusi smeltsanojike, yuʼun li avie chʼul kʼakʼal chil li Kajvaltike, mu xavul avoʼontonik, yuʼun jaʼ chkʼot ta atsatsal pojobbailik li xkuxetel yoʼonton Jeovae». 11  Li jlevietike xi la spajtsanik sjunul li jteklume: «¡Tsʼijlanik!, mu xavul avoʼontonik. Yuʼun chʼul kʼakʼal li avie». 12  Jaʼ yuʼun, bat veʼuk sjunul li jteklume, bat uchʼbolajikuk xchiʼuk bat stakbeik batel sveʼel yantik xchiʼuk xkuxet tajek yoʼontonik.+ Yuʼun laj yaʼibeik smelolal li kʼusi albatike.+ 13  Ta yokʼomal une, li joliletik ta jujuchop yutsʼ yalalik ta sjunul jteklume, li paleetike xchiʼuk li jlevietike la stsob sbaik batel ta xokon Esdras ti jaʼ jtsʼibajome, sventa sta mas spʼijilik ta sventa li kʼusi chal li Mantale. 14  Vaʼun, te tsʼibabil la staik li mantal yaloj Jeova ta stojolal Moises ti skʼan xnakiik ta axibalnaetik* ta yorail kʼin ta svukubal u+ li j-israeletike. 15  Jech xtok, skʼan xi xlokʼ mantal yuʼunike+ xchiʼuk ti xalik batel ta skotol slumalik xchiʼuk ta sjunul Jerusalene: «Batanik li ta vitstikaltike, bat ichʼik tal skʼob oliva teʼ ti oy yanale, skʼob toj, skʼob mirto teʼ, skʼob xan xchiʼuk skʼobtak yan teʼetik sventa xichʼ pasel li axibalnaetik jech kʼuchaʼal tsʼibabile». 16  Jaʼ yuʼun, bat li jteklume xchiʼuk laj yichʼik tal sventa spasik li axibalnaetike, te ta sjol sna stukik la spasik, ta yamakʼik* xchiʼuk ta yamakʼil sna li melel Diose,+ ti bu oy ep krixchanoetik* li ta ochebal ti Voʼ+ sbie xchiʼuk li ta skayeal li ochebal ti Efrain+ sbie. 17  Skotol li buchʼutik* sutik talel ti chukbilik toʼoxe la spasik li axibalnaetike xchiʼuk te nakiik li ta axibalnaetike, yuʼun ta skʼakʼalil xa onoʼox Josue+ xnichʼon Nun ti muʼyuk jech yakal tspasik talel li j-israeletike. Jaʼ yuʼun, xkuxet tajek yoʼontonik.+ 18  Jujun kʼakʼal laj yichʼ aptael li slivroal Smantal melel Diose,+ lik ta baʼyel kʼakʼal kʼalal to ta slajebal kʼakʼal. Vukub kʼakʼal jalij li kʼine xchiʼuk laj yichʼ pasel jun tsobajel ti tsots skʼoplal li ta xvaxakibal kʼakʼal jech kʼuchaʼal skʼan pasele.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «li ta chʼivit; ti bu oy ep krixchanoetik».
Li jpʼel kʼop ta ebreoe jaʼ chalbe skʼoplal li buchʼutik tslokʼtaik li Mantale o yan kʼusitik li ta Chʼul Tsʼibetike.
Literal «stsobobbail». Kʼelo Glosario, tsobajel.
O «chʼivit; ti bu oy ep krixchanoetik».
O «surtokʼobe».
O «¡Jaʼ jech kʼotuk ta pasel!».
O «tirsata». Li jpersiaetike jaʼ jech tsbiiltasik jun ajvalil ti sventainoj jun lume.
Literal «kʼusitik jupʼemike».
O «nakʼobbailetik ti te noʼox kʼuk sjalil chtun».
O «stiʼ snaik». Kʼelo Glosario, amakʼ.
O «ta xchʼivital; ta skayeal».
Literal «Sjunul li tsobobbail ti».